Om du blir sjuk under dina studier

Om du inte kan studera på grund av sjukdom kan du vara sjukledig. Under din sjukledighet kan du ha sjukdagpenning.

Om du vet att du kommer att vara sjuk i högst 2 månader kan du ta ut studiestöd på normalt sätt. En kortvarig sjukdom hindrar dig inte från att ha studiestöd även om du under sjukdomstiden avlägger för få studiepoäng. Du måste eventuellt lämna in en utredning om din sjukdom och studieframgång till FPA. För utredningen behöver du ett läkarintyg.

Om du inte i förväg vet hur länge sjukdomen kommer att vara eller om du vet att du kommer att vara sjuk längre än 2 månader är det mer fördelaktigt för dig att ansöka om sjukdagpenning. Det lönar sig i synnerhet inte för en högskolestuderande att förbruka sina studiestödsmånader då studierna inte går framåt.

Du kan ansöka om sjukdagpenning också för sjukledigheter som är kortare än 2 månader. Det är bra att göra så speciellt under sommarferierna.

Sjukledighet kan förlänga tidsfristen för att avlägga examen som berättigar dig till studielånsavdrag eller studielånskompensation, men bara om du haft sjukdagpenning eller pension eller haft ersättning på grundval av full arbetsoförmåga.

Inte studiestöd och sjukdagpenning samtidigt

Du kan inte ha studiestöd och sjukdagpenning samtidigt. Du kan ansöka om sjukdagpenning och fortsätta ha studiestöd fram tills FPA beviljar dig sjukdagpenning. När FPA beviljat dig sjukdagpenning dras ditt studiestöd in automatiskt, så du behöver inte själv göra något åt studiestödet.

Om du under din första månad av sjukdagpenning har sjukdagpenning i minst 18 dagar kommer FPA att dra in ditt studiestöd från början av månaden och kräva tillbaka det felbetalda beloppet. Om du under din första månad av sjukdagpenning har sjukdagpenning i mindre än 18 dagar kommer FPA att dra in ditt studiestöd från början av följande månad istället. FPA drar av studiepenning som betalats ut under tiden av sjukdagpenning från sjukdagpenningens belopp.

Sjukdagpenning som betalas till arbetsgivaren är inget hinder för studiestöd.

När du fortsätter dina heltidsstuder ska du meddela FPA. Om ditt studiestöd dragits in helt måste du ansöka på nytt.

Exempel

Du är arbetsoförmögen från och med 2.11. Ansök om sjukdagpenning från början av tiden av arbetsoförmåga. Efter självrisktiden beviljar FPA dig sjukdagpenning från och med 15.11. I november har du haft både studiestöd och sjukdagpenning. FPA drar av studiepenningen från sjukdagpenningen som du fått för samma tid. FPA drar in ditt studiestöd från och med 1.12, eftersom du i december får sjukdagpenning första gången i minst 18 dagar.

Ansök om studiestöd när sjukdagpenningperioden tar slut och du kan studera på heltid igen.

Du kan studera lite under din sjukledighet

Om du har sjukdagpenning kan du redan under sjukdagpenningsperioden börja studera i liten skala. Det är tillåtet att studera cirka 40 % jämfört med normala studier på heltid. Den maximala riktgivande mängden som du får studera under din sjukledighet är därför följande:

  • högskola: 24 studiepoäng per läsår, 12 studiepoäng per termin eller 3 studiepoäng per månad.
  • yrkesinriktade studier: 24 kompetenspoäng/16 studieveckor per läsår, 12 kompetenspoäng/8 studieveckor per termin eller 3 kompetenspoäng/2 studieveckor per månad. Om studiernas omfattning inte angetts i kompetenspoäng eller studieveckor kan du delta i högst 10 undervisningstimmar per vecka.
  • gymnasiestudier: 10 kurser per läsår, 5 kurser per termin eller 1 kurs per månad, eller 1 prov som hör till studentexamen per termin.

När du blivit så frisk att du kan studera mer än det ska du meddela FPA.

Sjukdagpenningens belopp

För studerande kan dagpenningen beräknas antingen enligt arbetsinkomsten eller studiepenningen. Om dagpenningen skulle bli mindre än minimidagpenningen betalas minimibeloppet 28,94 euro/dag. Du kan uppskatta beloppet av din sjukdagpenning med beräkningsprogrammet.

Du får sjukdagpenning först när arbetsoförmågan har pågått hela självrisktiden. Självrisktiden är vanligen den dag du insjuknar och de 9 följande vardagarna.

Sjukdagpenning betalas ut för vardagar. Som vardagar räknas måndag–lördag med undantag av helger.

Läs mer