FPA:s strategi

largeimage

FPA:s strategi innehåller tre mål som anknyter till varandra:

  • stärkt förtroende och samarbete
  • utveckling av kundupplevelsen
  • datarörlighet och utnyttjande av information.

FPA:s vision: Nära människan. Välfärd genom kunskap, stöd och samarbete.

Se videon om FPA:s strategi

På videon berättar FPA-anställda om våra strategiska mål.  Videon tar 2 min. och den är textad.

 

Du kan också läsa om strategin i textformat:

Strategiska mål

Stärkt förtroende och samarbete

En kultur som kännetecknas av förtroende och ett välfungerande samarbete är förutsättningar för att våra strategiska mål ska kunna uppfyllas och för att vi ska kunna erbjuda kundorienterade, informationsbaserade tjänster. För att lyckas behöver vi förtroende inom organisationen och i relation till kunderna och samarbetspartnerna.  

Vi vill förnya oss djärvt. Vi gallrar ut överlappande uppgifter och aktiviteter både inom FPA och mellan FPA och olika myndigheter. Vi utvecklar FPA till en serviceorganisation som värdesätter kunskap, där personalen aktivt utvecklar sitt eget arbete och hela arbetsgemenskapen.

Utveckling av kundupplevelsen

Utveckling av kundupplevelsen står i centrum för FPA:s strategi. Vi vill producera tjänster som beaktar olika kundgruppers behov i alla kanaler och i samarbete med andra myndigheter.

Kundförståelsen styr utvecklingen av våra tjänster. Målet för utvecklingsarbetet är att göra våra servicehelheter tydligare så att kunden inte ska behöva kontakta FPA i onödan. På det sättet kan vi rikta in resurserna på dem som behöver hjälp mest. Vi vill beakta organisationskunderna bättre än tidigare och göra det smidigare också för dem att sköta FPA-ärenden.

Datarörlighet och utnyttjande av information

Den information som finns hos FPA ska utnyttjas bättre än idag till förmån för kunderna, samarbetspartnerna och samhället. Vi vill aktivt erbjuda våra samarbetspartner nya möjligheter att utnyttja information.

Utvecklingen av digitala tjänster förutsätter effektivare informationsutbyte mellan nationella och lokala partner. Vi deltar i arbetet med att utveckla lagstiftningen för att rasera hindren för datarörligheten.

Internt ökar vi användningen av analyserad information i den operativa verksamheten och i ledningen. Transparens och informationsdesign ägnas särskild uppmärksamhet för att det ska bli enklare att använda informationen.

FPA:s strategi bygger på samarbete

Vi utnyttjar servicedesign då FPA:s strategi fastställs och förankras i vardagen. Den strategiska grunden skapades i nära samarbete med hela organisationen och våra viktigaste intressentgrupper. Den utkristalliserade strategin bygger på information som samlats in bl.a. genom besök i alla försäkringsdistrikt och kundserviceenheter, intervjuer med sakkunniga och företrädare för olika intressentgrupper, verkstäder, observationer som gjorts i kundbetjäningen, öppen kommunikation och en nätenkät som riktades till samtliga anställda. Vi vill upprätthålla samma anda av samverkan genom hela strategiperioden. Målen förankras i vardagen genom samarbete och med betoning på öppen kommunikation.