Inkomstkontroll

 1. Efter att beskattningen fastställts för det år inkomstkontrollen gäller får FPA uppgifter om dina skattepliktiga inkomster från Skatteförvaltningen. Från dessa inkomster drar FPA av studiepenningen, och lägger till utlandsinkomster och skattefria stipendier som betalats ut under inkomstkontrollåret 2017 eller 2018.
 2. Efter det jämför FPA dina årsinkomster med årsinkomstgränsen, som bestäms utgående från hur många stödmånader du haft under året.
 3. Om inkomsterna överskrider årsinkomstgränsen skickar FPA ett beslutsförslag om återkrav till dig.
 4. FPA kan inte veta om inkomsterna är från studietiden eller från annan tid. Om du haft inkomsterna eller en del av dem under en tid som inte hör till studietiden kan du lämna in begäran om ny behandling.

Om du anser att dina skatteuppgifter är felaktiga kan du be Skatteförvaltningen om rättelse av beskattningen. Om Skatteförvaltningen korrigerar beskattningsbeslutet be FPA behandla din inkomstkontroll på nytt.

Hur gör man en begäran om ny behandling?

Om du fått ett beslutsförslag om återkrav kan du inom 30 dagar begära att FPA behandlar ärendet på nytt.

Det lönar sig att göra en begäran om ny behandling i följande situationer:

 • Du har inlett dina studier mitt i ett år och du har haft inkomster innan du inledde studierna.
 • Du har utexaminerats mitt i ett år och du har haft inkomster efter utexamineringen.
 • Du har förbrukat den maximala studiestödstiden.

Gör så här:

 1. Gör en fritt formulerad begäran om ny behandling i e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Använd funktionen Meddelanden och ange Studiestöd > Inkomstkontroll i samband med studiestöd som ämne för meddelandet.
 2. Välj inte Överbetalningar och indrivningsärenden eller Annat ärende som ämne. Gör inte begäran om ny behandling under Överklagande.
 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka dem via e-tjänsten. Bifoga till begäran om ny behandling:
  • intyg över de inkomster du haft utanför studietiden. Inkomsternas betalningsdag och bruttobelopp ska framgå av intygen.
  • intyg över antagningen till läroanstalten, avlagd examen eller utexamineringen. Intyg över avlagd examen behövs inte om den avlagda examen finns noterad på beslutsförslaget.

Om du begär ny behandling behöver det belopp som återkrävs enligt beslutsförslaget inte betalas senast på förfallodagen. Information om återbetalningen ges i det nya beslutet.

Din begäran om ny behandling behandlas av FPA och du får därefter ett nytt beslut i ärendet. Du kan söka ändring i detta beslut hos besvärsnämnden för studiestöd.

Om du inte lämnar in begäran om ny behandling inom den utsatta tiden kommer FPA att återkräva studiestöd av dig enligt uppgifterna på beslutsförslaget.

Beloppet av studiestöd som återkrävs: stöd som betalats år 2020 eller år 2021

Om du överskrider årsinkomstgränsen med 232 euro eller mindre behöver du inte betala tillbaka något studiestöd. Om du överskrider beloppet med mer än 232 euro måste du för varje påbörjat överstigande belopp om 1 382 euro betala tillbaka 1 månads studiestöd.

Annars kommer FPA senare att återkräva det felbetalda stödbeloppet med en höjning på 7,5 procent, vilket grundar sig på lagen om studiestöd. Om du är högskolestuderande återfår du inte de stödmånader som återkrävts.

Du kan uppskatta beloppet som återkrävs med beräkningsprogrammet för den studerandes egna inkomster.

Överskridning av årsinkomstgränsen (euro) Stödmånader som återkrävs

Antalet stödmånader som återkrävs:
stöd som betalats år 2020 eller år 2021

232,01 – 1 382,00 1
1 382,01 – 2 764,00 2
2 764,01 – 4 146,00 3
4 146,01 – 5 528,00 4
5 528,01 – 6 910,00 5
6 910,01 – 8 292,00 6
8 292,01 – 9 674,00 7
9 674,01 – 11 056,00 8
11 056,01 – 12 438,00 9
12 438,01 – 13 820,00 10
13 820,01 – 15 202,00 11
15 202,01 – 12

FPA gör återkravet i omvänd kronologisk ordning med början från kalenderårets sista stödmånad. FPA återkräver stödet högst till det belopp som du fått studiepenning och bostadstillägg under stödåret.

Exempel från inkomstkontrollen 2020 (utförs 2022)

En studerande har fått 250 euro i månaden i studiepenning under 9 månader. Årsinkomstgränsen för 9 stödmånader är 12 498 euro. Den studerandes årsinkomster är 15 000 euro. Om hon senast 30.4.2021 betalar tillbaka 2 månaders studiepenning (500 euro) höjs årsinkomstgränsen till 15 262 euro och hon undviker återkrav. Om den studerande inte betalar tillbaka stödet inom 30.4.2021 har hennes inkomster överskridit årsinkomstgränsen med 2 502 euro. Då kommer FPA att återkräva 2 månaders studiepenning av henne. Det belopp som ska återkrävas är 500 euro, och det höjs med 7,5 procent, sammanlagt alltså 537,50 euro.

Beloppet av studiestöd som återkrävs: stöd som betalats år 2018 eller år 2019

Om du överskrider årsinkomstgränsen med 222 euro eller mindre behöver du inte betala tillbaka något studiestöd. Om du överskrider beloppet med mer än 222 euro måste du för varje påbörjat överstigande belopp om 1 323 euro betala tillbaka 1 månads studiestöd.

Annars kommer FPA senare att återkräva det felbetalda stödbeloppet med en höjning på 7,5 procent, vilket grundar sig på lagen om studiestöd. Om du är högskolestuderande återfår du inte de stödmånader som återkrävts.

Du kan uppskatta beloppet som återkrävs med beräkningsprogrammet för den studerandes egna inkomster.

Antalet stödmånader som återkrävs:
stöd som betalats år 2018 eller år 2019

Överskridning av årsinkomstgränsen (euro) Stödmånader som återkrävs
222,01 – 1 323,00 1
1 323,01 – 2 646,00 2
2 646,01 – 3 969,00 3
3 969,01 – 5 292,00 4
5 292,01 – 6 615,00 5
6 615,01 – 7 938,00 6
7 938,01 – 9 261,00 7
9 261,01 – 10 584,00 8
10 584,01 – 11 907,00 9
11 907,01 – 13 230,00 10
13 230,01 – 14 553,00 11
14 553,01 – 12

FPA gör återkravet i omvänd kronologisk ordning med början från kalenderårets sista stödmånad. FPA återkräver stödet högst till det belopp som du fått studiepenning och bostadstillägg under stödåret.

Exempel från inkomstkontrollen 2018 (utförs 2020)

En studerande har fått 250 euro i månaden i studiepenning under 9 månader. Årsinkomstgränsen för 9 stödmånader är 11 973 euro. Den studerandes årsinkomster är 14 000 euro. Om hon betalar tillbaka 2 månaders studiepenning (500 euro) höjs årsinkomstgränsen till 14 619 euro och hon undviker återkrav. Om den studerande inte betalar tillbaka stödet har hennes inkomster överskridit årsinkomstgränsen med 2 027 euro. Då kommer FPA att återkräva 2 månaders studiepenning av henne. Det belopp som ska återkrävas är 500 euro, och det höjs med 7,5 procent, sammanlagt alltså 537,50 euro.

Tidtabell för återbetalningen

Om man beslutat att återkräva studiestöd av dig kan du komma överens med FPA:s indrivningscenter om betalningsarrangemangen. Du kan föreslå avbetalning eller att din skuld kvittas mot en förmån som FPA betalar. Med kvittning avses att det studiestöd som betalats med för stort belopp dras av från en annan förmån som betalas till dig.

Gör så här:

 • Föreslå kvittning på nätet. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID. Använd meddelandefunktionen och välj Överbetalningar och indrivningsärenden.
 • Föreslå avbetalning på nätet. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID. Välj Ansökningar och ändringsmeddelanden > Betalningsplan vid återkrav.
 • Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Förslag om återbetalning (Y81r) och skicka den per post till FPA under adressen Folkpensionsanstaltens indrivningscenter, PB 31, 00056 FPA.

Om du betalar tillbaka studiepenning uppger FPA automatiskt den återbetalda summan för Skatteförvaltningen som beaktar den i beskattningen. FPA skickar också ett meddelande om återbetalningen till dig för kännedom – du behöver inte själv göra någonting. Ett meddelande skickas ut årligen. Meddelandeförfarandet gäller inte det allmänna bostadsbidraget och inte heller studiestödets bostadstillägg eftersom de inte är skattepliktiga inkomster.

Ytterligare information