Vilka inkomster beaktar FPA?

FPA beaktar dina förvärvsinkomster och kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen. Sådana inkomster är bl.a.

 • löneinkomst
 • skattepliktiga sociala förmåner och vuxenutbildningsstöd
  • studiepenning, studiepenningens försörjarförhöjning och läromaterialstillägg, bostadstillägg, allmänt bostadsbidrag och studielån beaktas emellertid inte
 • utdelningsinkomster (dividendinkomster)
 • hyresinkomst
 • skattepliktiga stipendier
 • familjepension
 • semesterpenningar och naturaförmåner
 • frilansarvoden
 • reservistlön
 • lön som betalas för tiden med läroavtalsutbildning
 • vårdarvode och kostandsersättning för familjevårdare.

Du behöver inte meddela dina skattepliktiga inkomster till FPA när du ansöker om eller har studiestöd. Skatteförvaltningen meddelar dina förvärvsinkomster och kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen till FPA.

Som inkomster beaktar FPA dessutom

Om du i anslutning till yrkesutbildningen genomför en period med lärande i arbetet (utbildning som ordnas på en arbetsplats) i form av läroavtalsutbildning och får lön för perioden kan du inte få studiestöd samtidigt. Om du har studiestöd ska du meddela FPA tidpunkten för den avlönade perioden med lärande i arbetet, dvs. tiden med läroavtalsutbildning. Kom också ihåg att dina löneinkomster räknas in i den inkomst som beaktas i samband med studiestödet och bostadsbidraget. Inkomsterna beaktas även om du inte längre kan få studiestöd.

Exempel på läroavtalsutbildning

En studerande som genomgår yrkesutbildning får studiestöd under de två första läsåren. Utbetalningen av studiestöd upphör i maj 2019 eftersom den studerande fortsätter sina studier som läroavtalsstuderande. Den studerande utexamineras våren 2020.

 • Eftersom den studerande fått studiestöd under början av 2019 kontrollerar FPA den studerandes inkomster i samband med inkomstkontrollen. Som inkomster beaktas alla de inkomster den studerande haft 2019, också den lön han eller hon fått under läroavtalsutbildningen.
 • Eftersom den studerande inte fått studiestöd under 2020 kontrollerar FPA inte den studerandes inkomster för 2020 i samband med inkomstkontrollen.

Inkomster från utlandet

FPA beaktar också inkomster som du har från utlandet om motsvarande inkomster hade varit skattepliktiga i Finland.

FPA beaktar bruttoinkomster

FPA beaktar inkomsterna till sitt bruttobelopp. På bruttobeloppet har inga avdrag gjorts, dvs. skatter, utgifter för inkomstens förvärvande, utgifter och andra avdrag har inte dragits av.

I följande situationer beaktar FPA emellertid vissa avdrag som Skatteförvaltningen gjort:

 • Om du sålt aktier eller annan egendom beräknar Skatteförvaltningen din skattepliktiga överlåtelsevinst genom att från försäljningspriset dra av anskaffningspris och utgifter för vinstförvärv (t.ex. försäljningskostnader) eller uppskattad anskaffningsutgift. Överlåtelseförluster avdras inte. Redogör för de utgifter och kostnader som uppstått på grund av försäljningen av aktier eller egendom för Skatteförvaltningen som sedan uppger beloppet av den skattepliktiga överlåtelsevinsten för FPA. Kom också ihåg att en mindre överlåtelsevinst är skattefri inkomst.
 • Om du haft hyresinkomster ska du uppge kostnaderna och utgifterna för den hyresbostad du äger för Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen räknar ut din hyresinkomst genom att från den hyresinkomst du får dra av de bolagsvederlag, underhållskostnader samt värme-, el-, vatten- och försäkringspremier som du som hyresvärd betalar. Räntor och amorteringar på skuld avdras inte. Skatteförvaltningen meddelar beloppet av din hyresinkomst till FPA.

För vilket år beaktar FPA inkomsterna?

FPA beaktar inkomsterna för det år och till det belopp som Skatteförvaltningen meddelar dem till FPA. De skattepliktiga inkomsterna beaktas i regel som inkomster för det kalenderår som du haft dem.

Överlåtelsevinster räknas däremot vanligen som inkomst under det år som affären eller överlåtelsen skett, även om du ännu inte har fått inkomsten. Kontakta Skatteförvaltningen för att kontrollera för vilket år inkomsterna beaktas.

Vilka inkomster beaktar FPA inte?

Följande inkomster beaktar FPA inte som dina inkomster:

 • gåvor och arv som omfattas av gåvoskatt och arvsskatt
 • ränteinkomster på depositioner, om de är källskattepliktiga
 • vinster eller arvoden som omfattas av lotteribeskattningen
 • vissa förmåner som betalas av FPA såsom studiepenning, studiestödets bostadstillägg, stöd för skolresor, allmänt bostadsbidrag och barnbidrag.
 • kostnadsersättningar och dagpenningar som betalas utgående från arbetsresor
 • dagpenning, familjebidrag och andra ersättningar som betalas under tiden av teoretisk utbildning inom ramen för läroavtalsutbildningen
 • skattefria stipendier om stipendiet har betalats ut år 2019 eller därefter
 • inkomster från ett odelat dödsbo
 • skatteåterbäring.

Mer information om beskattningen av inkomster får du hos Skatteförvaltningen.

Närmare uppgifter om hur vissa inkomstslag beaktas vid inkomstkontrollen

 • Skattepliktig utdelningsinkomst (dividendinkomst) till fysiska personer beaktas som inkomst vid inkomstkontrollen. Av dividendinkomst som erhållits från ett börsnoterat bolag är 85 procent skattepliktig kapitalinkomst och resten skattefri inkomst. Om du haft dividendinkomster från andra bolag än börsbolag ska du reda ut med Skatteförvaltningen om du måste betala skatt på inkomsterna eller inte.
 • Aktiesparkontot blir inkomst som beaktas i samband med studiestödet endast om man lyfter pengar från kontot och kontot är på plus. Endast intäkter beakatas som inkomst. Om det finns mycket intäkter på kontot lönar det sig kanske inte att ta ut pengar från aktiesparkontot under studietiden. Om kontot är på minus blir uttag från kontot inte inkomst som beaktas. Överlåtelseförluster kan således också dras av från den inkomst som beaktas i samband med studiestödet, då det är fråga om värdepappershandel via ett aktiesparkonto. Uttag från kontot som går på minus påverkar dock inte beloppet av den årsinkomst som beaktas.
 • Om du haft skattepliktiga inkomster av försäkringsplaceringar, t.ex. sparlivförsäkring, kommer de att beaktas vid inkomstkontrollen. Red ut med Skatteförvaltningen om du måste betala skatt på inkomsterna eller inte.
 • Om du haft en skattepliktig engångsbetalning, t.ex. en ersättning vid uppsägning, räknas den som inkomst för det år då ersättningen beskattas.
 • Om du bedriver företags- och näringsverksamhet beaktas det vid inkomstkontrollen ifall du får skattepliktig inkomst i form av t.ex. resultat av näringsverksamhet, dividend eller lön.
 • Inkomster som ett odelat dödsbo har beaktas inte. Först när ett dödsbo skiftats kan du få inkomster som beaktas vid inkomstkontrollen.
 • Vinster eller arvoden som omfattas av lotteribeskattningen beaktas inte. Vinster eller arvoden kan ändå ibland vara inkomst som omfattas av inkomstskatten och då beaktas de.
 • Av det överskott som utdelas av icke offentligt noterade andelslag (ränta på andelskapital) är 25 procent skattepliktig kapitalinkomst och 75 procent skattefri inkomst upp till ett sammanlagt belopp av 5 000 euro per år.

Läs mer