Så här ansöker du om militärunderstöd

 1. Sök militärunderstöd på webben. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID. I e-tjänsten kan du söka militärunderstöd i form av grundunderstöd, bostadsunderstöd, särskilt understöd och betalning av räntor på studielån. Underhållsbidrag i samband med militärunderstöd söks på blanketten SA1r.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten.
 3. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. I e-tjänsten visas också påminnelser om eventuella bilagor som saknas.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om militärunderstöd (SA1r) och skicka den jämte bilagor per post till FPA.

Om du efter att bostadsunderstödet har beviljats ansöker om ersättning till exempel för en elräkning, ska du fylla i en ny ansökan i e-tjänsten och vid behov bifoga räkningen som bilaga. Om du själv för eller skickar räkningen per post till en FPA:s serviceställe behöver du inte fylla i en ny ansökan.

Arbetsgivarna börjar anmäla löneuppgifter till inkomstregistret från och med 1.1.2019. FPA kan använda sig av dessa uppgifter vid handläggningen av ansökan.

Sök militärunderstöd enkelt på nätet

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Sök förmån

Vilka bilagor behövs?

Bostadsunderstöd

 • utredning över familjens löneinkomster (t.ex. en kopia av lönespecifikationen)
 • kopia av hyresavtalet om understödet söks för en hyresbostad*
 • betalningskvitto eller något annat verifikat ifall det nuvarande beloppet av hyran eller vederlaget samt de separata uppvärmningsavgifterna inte framgår av övriga bilagor (t.ex. av hyresavtalet)*
 • el- eller gasräkning
 • långivarens utredning om betalda räntor på bostadslån. Utredningen ska innehålla lånets nuvarande belopp och ränteprocent.

Bostadsunderstöd kan beviljas den värnpliktige och hans eller hennes anhöriga. Den värnpliktige kan inte ansöka om understöd för en anhörig och en anhörig kan inte ansöka om understöd för den värnpliktige.

*Om FPA får uppgifter om hyresavtalet elektroniskt av hyresvärden behöver du inte foga en kopia av hyresavtalet eller en utredning om hyresbeloppet till ansökan. Förteckning över hyresvärdar som skickar hyresavtalsuppgifter till FPA elektroniskt.

Grundunderstöd

 • utredning över familjens löneinkomster (t.ex. en kopia av lönespecifikationen).

Grundunderstöd kan beviljas den värnpliktiges anhöriga.

Särskilt understöd

 • utredning över familjens löneinkomster (t.ex. en kopia av lönespecifikationen).

Särskilt understöd kan beviljas den värnpliktiges anhöriga.

Underhållsbidrag

 • kopia av underhållsbidragsavtalet, om barnet får underhållsstöd
 • utredning över den värnpliktiges löneinkomster (t.ex. en kopia av lönespecifikationen).

Underhållsbidrag kan beviljas den värnpliktiges barn. Vårdnadshavaren undertecknar ansökan.

Räntor på studielån

 • utredning över löneinkomsterna (t.ex. en kopia av lönespecifikationen)
 • bankens meddelande eller betalningskvitto, om räntorna betalas månatligen.

FPA kan betala den värnpliktiges och hans eller hennes anhörigas studielånsräntor. Anhörigas studielånsräntor betalas i form av särskilt understöd. Den värnpliktige kan inte ansöka om understöd för en anhörig och en anhörig kan inte ansöka om understöd för den värnpliktige.

Ansökningstid

Du kan ansöka om militärunderstöd tidigast en månad innan tjänstgöringen börjar, eftersom de förhållanden som inverkar på understödet ofta annars hinner förändras. För militärunderstödet finns ingen retroaktiv ansökningstid. FPA kan således bevilja understöd tidigast från början av ansökningsmånaden.

Beviljande av militärunderstöd

FPA beviljar militärunderstöd från och med den dag då tjänstgöringen börjar, dock tidigast från början av ansökningsmånaden. FPA betalar militärunderstöd till slutet av den månad då den värnpliktige hemförlovas eller då tjänstgöringen avbryts för minst 14 dagar.

Om rätten till understöd uppkommer när den värnpliktige redan trätt i tjänst beviljar FPA understödet tidigast från den tidpunkt då rätten uppkom.

Också personer som deltar i reservövning eller kompletterande utbildning och deras anhöriga har rätt till militärunderstöd. FPA betalar då hela militärunderstödet i efterskott som en engångsbetalning.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det skett förändringar i dina förhållanden, så att FPA kan betala ut förmånen korrekt. Förmånen påverkas till exempel av förändringar i boendeutgifterna eller inkomsterna eller av att du får ett barn. Du kan göra anmälan i e-tjänsten, per telefon eller på en FPA-serviceställen.

Läs mer