Reseersättningar

Du kan få reseersättning av FPA om du reser till en offentlig eller privat hälso- och sjukvårdsenhet och orsaken till resan är

  • sjukdom
  • graviditet
  • förlossning
  • coronavaccination
  • rehabilitering och du har ett rehabiliteringsbeslut från FPA eller den offentliga hälso- och sjukvården.

FPA ersätter resekostnader i samband med coronavaccination och coronatestning

Du för reseersättning  för resor som görs för att få coronavaccination eller coronatest 27.3.2021–31.12.2022.

Vad ersätter FPA?

Du får reseersättning

  • för resor från stadigvarande hemmadressen till den närmaste möjliga vårdenheten
  • enligt det billigaste färdsättet
  • för de kostnader som överskrider självriskandelen.

Det billigaste färdsättet är i regel ett allmänt färdmedel, t.ex. buss eller tåg. Om du inte kan använda dig av allmänna färdmedel på grund av ditt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser kan du få ersättning enligt användning av t.ex. egen bil eller taxi. Läs mer om användningen av olika färdmedel och reseersättningar.

För varje resa betalar du en självriskandel på högst 25 euro. Sammanlagt kan självriskandelen uppgå till högst 300 euro per år (det s.k. takbeloppet). När beloppet har överskridits behöver du inte betala någon självriskandel för resorna under resten av året.

I vissa fall kan du också få reseersättning för en följeslagares resekostnader samt övernattningspenning för dina egna övernattningskostnader.