Läkarutlåtande B för partiell sjukdagpenning

FPA-kunden behöver läkarutlåtande B (SV 7r) som bilaga till ansökan om partiell sjukdagpenning. Partiell sjukdagpenning stöder en arbetsoförmögen arbetstagare eller företagare att stanna kvar i arbetslivet och att återgå till heltidsarbete.

FPA kan betala partiell sjukdagpenning om kunden på grund av sjukdom är oförmögen att utföra sitt vanliga arbete eller därmed nära jämförbart arbete (= yrkesbaserad arbetsoförmåga). Dessutom förutsätts det att kunden trots arbetsoförmågan kan sköta en del av sina arbetsuppgifter utan att hälsan eller tillfrisknandet äventyras.

Partiell sjukdagpenning kan betalas ut till

 • en arbetstagare som har ett anställningsförhållande på heltid och som kommer överens med sin arbetsgivare om att minska arbetstiden till 40–60 % av normal arbetstid. Arbetsgivaren skickar uppgifterna om deltidsarbetet på blanketten Meddelande – Partiell sjukdagpenning SV 28r (pdf) eller via FPA:s e-tjänst för arbetsgivare. Med heltidsarbete avses den ordinarie arbetstid för en arbetstagare i heltidsarbete som normalt tillämpas i branschen.
 • en arbetstagare som har två eller flera deltidsarbeten, vars arbetstid per vecka totalt är minst 35 timmar och som kommer överens med sina arbetsgivare om att minska arbetstiden till 40–60 % av normal arbetstid per vecka. Arbetstiden kan minskas i ett eller flera anställningsförhållanden. Arbetsförmågan och möjligheterna till deltidsarbete bör bedömas så att man beaktar arbetstagarens samtliga anställningar.
 • företagare på heltid som minskar sin arbetstid till 40–60 % jämfört med tidigare.

Partiell sjukdagpenning lämpar sig särskilt i situationer, då 

 • en person håller på att återfå sin funktionsförmåga efter en allvarlig sjukdom, en olyckshändelse eller ett större kirurgiskt ingrepp och man planerar att stödja återgången till arbetet.
 • en person har en långvarig sjukdom (t.ex. depression eller reumatoid artrit), med tidvis återkommande svårare perioder.

Utlåtandet görs upp av en företagsläkare eller en annan läkare som känner till personens arbetsförhållanden.

I utlåtandet bedömer läkaren hälsotillståndet, den aktuella arbetsförmågan och möjligheten att arbeta på deltid trots arbetsoförmågan.

Använd i första hand det elektroniska B-utlåtandet

Använd det elektroniska B-utlåtandet om det finns att tillgå. Du får i första hand intyg och utlåtanden ur det patientdatasystem som organisationen använder.

Blanketter i pdf-format och pappersblanketter

Om du inte kan använda elektroniska intyg hittar du blanketterna i pdf-format på följande webbplatser:

Du kan också beställa pappersblanketter från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Notera att varken blanketterna i pdf-format eller pappersblanketterna uppdateras längre.

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

Ett läkarutlåtande som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov av att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Utlåtanden som skrivits utgående från en distansmottagning

För ett läkarutlåtande som grundar sig på distansmottagning gäller samma informations- och kvalitetskrav som för läkarutlåtanden som skrivits på en mottagning. Av utlåtandet ska framgå att bedömningen har gjorts vid en distansmottagning. Ange dessutom

 • var och hur distansmottagningen genomfördes
 • hur patientens identitet fastställdes vid distansmottagningen.

Så här skriver du läkarutlåtandet

 1. Anteckna i viktighetsordning de sjukdomar (inklusive ICD-10-koderna) som inverkar på funktionsförmågan. Ange vad sjukdomsdiagnoserna grundar sig på samt hur behandlingen och rehabiliteringen genomförs.
 2. Beskriv patientens yrke och nuvarande arbetsuppgifter.
 3. Bedöm och anteckna den aktuella funktionsförmågan och dess förhållande till de krav som arbetet ställer.
 4. Bedöm och anteckna under vilka förhållanden och förutsättningar patienten kan sköta en del av sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att hälsan och tillfrisknandet inte äventyras.
 5. Anteckna en vård- och rehabiliteringsplan och din uppskattning av arbetsoförmågans varaktighet. Motivera tydligt behovet av en period med partiell sjukdagpenning (exempelvis intensifierad vård eller läkemedelsbehandling och den förväntade inverkan under de följande 2–3 månaderna).

Du kan bedöma arbetsoförmågan i förhållande till flera deltidsarbeten på en och samma gång om du i tillräcklig utsträckning känner till innehållet i arbetsuppgifterna och personens hälsomässiga förutsättningar att utföra arbetet. Om exempelvis patienten har två arbeten kan det dock för tillräcklig kännedom om arbetsförhållandena krävas ett utlåtande av en annan företagsläkare också.

Hur läkarutlåtande B skickas till FPA

Skicka B-utlåtandet elektroniskt till FPA, om det är möjligt. Patienten ser utlåtandet i tjänsten Mina Kanta-sidor eller i e-tjänsten MittFPA. Läs anvisningarna om det elektroniska B-utlåtandet.

Om du inte kan skicka utlåtandet elektroniskt ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Postadressen är Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ge patienten en kopia av B-utlåtandet.