Utlåtande från företagshälsovården

FPA-kunden behöver ett utlåtande från företagshälsovården om möjligheten att fortsätta i arbetet när FPA har betalat kunden sjukdagpenning för 90 dagar. Företagshälsovården ska vid behov också utreda arbetstagarens återstående arbetsförmåga och läkaren ska skriva ett nytt utlåtande från företagshälsovården innan 150 och 230 sjukdagpenningsdagar har uppnåtts. Dessa dagar kan bestå av

 • en sammanhängande period med arbetsoförmåga som beror på en eller flera sjukdomar
 • ett flertal kortare perioder under högst två år.

Utlåtanden av företagshälsovården gäller endast arbetstagare

Ett utlåtande av företagshälsovården gäller endast arbetstagare. Företagare, studerande, arbetslösa och personer som sköter eget hushåll behöver inte lämna in något utlåtande av företagshälsovården till FPA.

FPA kan avbryta utbetalningen av sjukdagpenning om kunden inte har ett utlåtande av företagshälsovården efter 90 dagar.

Utlåtandet av företagshälsovården ska lämnas in till FPA även om arbetstagaren inte skulle ha fått vård inom företagshälsovården. Syftet med utlåtandet är att säkerställa att arbetsgivaren och företagshälsovården

 • är medvetna om arbetstagarens situation
 • tillsammans med arbetstagaren kan utreda hans eller hennes möjligheter att fortsätta i arbetet.

Utlåtandet kan skrivas av företagsläkaren eller någon annan läkare som känner till arbetstagarens arbetsförhållanden.

Om företagsläkaren efter 90 sjukdagpenningsdagar har skrivit ett nytt utlåtande om arbetstagarens möjligheter att fortsätta arbeta, ska arbetstagaren lämna in också det här utlåtandet till FPA.

Använd i första hand elektroniska intyg och utlåtanden

Använd elektroniska intyg om sådana finns att tillgå. Intyg och utlåtanden får du i första hand ur det patientdatasystem som organisationen använder.

Läs anvisningarna om elektroniska läkarutlåtanden och läkarintyg.

Blanketter i pdf-format och pappersblanketter

Om du inte kan använda elektroniska intyg hittar du blanketterna i pdf-format på följande webbplatser:

 • Terveysportti
 • Lääkäriportaali
 • Läkarförbundets webbplats.

Du kan också beställa pappersblanketter från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Notera att varken blanketterna i pdf-format eller pappersblanketterna uppdateras längre.

Så här skriver du läkarutlåtandet

I utlåtandet från företagshälsovården ska du bedöma arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet. Om han eller hon har flera arbetsgivare, räcker det med ett enda utlåtande.

 • Använd läkarintyg A som underlag om det är ett klart fall.
  • Välj i punkten Intygets ändamål alternativet Företagshälsovårdens utlåtande om möjligheterna att fortsätta i arbetet.
  • Skriv din bedömning i punkterna Bedömning av återstående arbetsförmåga och Utredning om möjligheterna att fortsätta arbeta.
 • Använd läkarutlåtande B som underlag om du samtidigt bedömer åtgärder som stöder en återgång i arbete.
  • Välj i punkten Utlåtandets ändamål alternativet Företagshälsovårdens lagstadgade utlåtande om möjligheterna att fortsätta i arbetet.
  • Skriv din egentliga bedömning i punkterna Bedömning av återstående arbetsförmåga och Utredning av möjligheterna att fortsätta arbeta.

Företagshälsovården koordinerar samarbetet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Företagshälsovården ordnar vid behov ett företagshälsovårdsmöte.

Hur företagshälsovårdens utlåtande skickas till FPA

Skicka utlåtandet elektroniskt till FPA, om det är möjligt. Kunden kan se utlåtandet i tjänsten Mina Kanta-sidor eller i FPA:s e-tjänst MittFPA. Läs mer om hur man skickar läkarintyg och läkarutlåtanden elektroniskt (kanta.fi).

Om du inte kan skicka utlåtandet elektroniskt ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Postadressen är Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ge kunden en kopia av utlåtandet.