Sjukvårdsersättningar

De här sidorna innehåller information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om

FPA ersätter en del av de kostnader som uppkommer på grund av åtgärder, undersökningar eller vård som getts inom den privata hälso- och sjukvården.

FPA betalar ersättning för nödvändiga sjukvårdskostnader. Nödvändig vård är vård eller behandling som 

 • getts vid sjukdom, graviditet eller förlossning
 • följer allmänt accepterad god vårdpraxis.

Vid bedömningen av om vården varit nödvändig beaktas

 • nationella evidensbaserade behandlingsriktlinjer (god medicinsk praxis)
 • enhetliga grunder för icke-brådskande vård (Social- och hälsovårdsministeriet)
 • tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården, som definieras enligt 7 a § i hälso- och sjukvårdslagen.

Ersättningar för tandvård

Sidorna om ersättning för tandvård innehåller information till yrkesutbildade personer inom mun- och tandvården. På sidorna hittar du åtgärdskoderna för tandvården, ersättningstaxorna och åtgärdsspecifika tillämpningsanvisningar.  

Rätten till sjukvårdsersättningar måste kontrolleras i samband med direktersättningsförfarandet

Om den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården omfattas av direktersättningsförfarandet, ansöker serviceproducenten om sjukvårdsersättning hos FPA. Serviceproducenten ska kontrollera att kunden har rätt till sjukvårdsersättning.

För att förvissa dig om att kunden har rätt till sjukvårdsersättning ska du kontrollera kundens FPA-kort eller giltiga identitetskort som är försett med sjukförsäkringsuppgifter. Om kunden inte kan styrka sin rätt ska serviceproducenten ta ut hela priset för tjänsten av kunden.

Kontrollera vad som måste beaktas i internationella situationer.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär det belopp som FPA betalar i sjukvårdsersättning. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.

Vem ska ge vården för att ersättning ska kunna betalas?

FPA kan bevilja sjukvårdsersättning för behandling och undersökning som följande yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården har gett:

 • läkare
 • tandläkare
 • psykolog
 • sjukskötare
 • hälsovårdare
 • barnmorska
 • fysioterapeut
 • munhygienist
 • specialtandtekniker.

Den yrkesutbildade personen måste ha av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) beviljad rätt att utöva sitt yrke i Finland.

En serviceproducent inom den privata hälso- och sjukvården måste ha tillstånd av regionförvaltningsverket eller Valvira att tillhandahålla privat hälso- och sjukvårdstjänster.

Ersättning för vård eller behandling som getts av en studerande

FPA kan på vissa villkor bevilja sjukvårdsersättning för vård som getts av en medicine eller odontologie studerande.

Om en person studerar för att utbilda sig till någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, betalar FPA inte ersättning för den vård som personen gett under studierna.

Medicine studerande

FPA kan på vissa villkor bevilja sjukvårdsersättning för vård som getts av en medicine eller odontologie studerande i följande situationer:

 • Den studerande fungerar tillfälligt i som läkare vid en enhet inom primärvården. FPA kan bevilja sjukvårdsersättning om den studerande har genomfört och blivit godkänd i minst de 5 första studieårens studier.
 • Den studerande fungerar tillfälligt som läkare vid en enhet inom den specialiserade sjukvården eller vid en hälsocentrals bäddavdelning. FPA kan bevilja sjukvårdsersättning om den studerande har genomfört och blivit godkänd i minst de 4 första studieårens medicine studier. Observera att en medicine studerande på en hälsocentral bara kan arbeta på bäddavdelningen.

FPA betalar ersättning för den vård som getts av en studerande 

 • på ansökan av kunden själv
 • genom direktersättningsförfarandet, om ett avtal för mottagningen har ingåtts med ett serviceproducentnummer.

Den medicine studerande använder sin personliga identifikationskod i samband med att han eller hon redogör för den vård som han eller hon gett.  På blanketten ska det finnas uppgifter om den övervakande läkaren.

Odontologie studerande

En odontologie studerande som studerar i Finland eller utomlands kan tillfälligt vara verksam som tandläkare. FPA kan betala sjukvårdsersättningar för den vård som en odontologie studerande har gett om den studerande har avlagt minst de 4 första studieårens odontologie studier.

En odontologie studerande kan inte vara verksam som munhygienist.

FPA betalar ersättning för den vård som getts av en studerande 

 • på ansökan av kunden själv
 • genom direktersättningsförfarandet, om ett avtal för mottagningen har ingåtts med ett serviceproducentnummer.

Den medicine studerande använder sin personliga identifikationskod i samband med att han eller hon redogör för den vård som han eller hon gett. På blanketten ska det finnas uppgifter om den övervakande läkaren.

Läs mer: