Räntor och amortering

Du måste betala tillbaka ditt studielån till banken. Du gör själv upp betalningstidtabellen med banken. Återbetalningen börjar i regel ca ett halvt år efter att banken kapitaliserat räntorna på studielånet, dvs. lagt till räntorna till kapitalet för sista gången.

Om återbetalningen av studielånet redan har börjat och du börjar studera på nytt, kan du avtala om amorteringsfrihet eller andra betalningsarrangemang med din bank. Om du beviljas studiestöd underrättar FPA banken om detta. Du behöver i allmänhet inte betala amorteringar och räntor på studielånet under den tid du får studiestöd. Kontrollera ändå återbetalningsvillkoren för studielånet hos din bank eller i skuldebrevet över lånet.

Betalning av räntor

Så länge du har studiestöd kapitaliserar banken räntorna på ditt studielån 15.6 och 15.12 och du behöver inte själv göra någonting. Beloppet av ditt studielån ökar alltså med räntans belopp.

Banken kapitaliserar räntorna ännu under en termin efter din sista termin med studiestöd. Om du till exempel får studiestöd sista gången våren 2019, kapitaliserar banken räntorna ännu i december 2019.

Efter det betalar du räntorna själv. Då kan du eventuellt få räntebidrag för studielån.

Så länge banken kapitaliserar räntorna kan du själv inte betala dem. Om du är högskolestuderande och amorterar på ditt studielån redan under studietiden kan amorteringen minska det belopp som du kan få i studielånsavdrag eller studielånskompensation.

Betalningssvårigheter

Om du inte kan amortera på ditt studielån eller betala räntorna till banken ska du ta kontakt med din bank i god tid före förfallodagen.

Ifall du behöver hjälp med att betala räntorna kan du ansöka om räntebidrag hos FPA, förutsatt att dina inkomster inte överskrider inkomstgränsen.

FPA går i borgen för ditt studielån. Om du inte betalar låneamorteringarna eller räntorna i tid, betalar FPA ditt studielån till banken. Efter det indriver FPA av dig hela den summa som betalats till banken, dvs. borgensfordran på studielånet, med 4 % ränta. Du kan avtala om betalningen av borgensfordran på studielånet med FPA:s indrivningscenter. Om du inte betalar fordran drivs den in genom utsökning.

  • Du kan befrias från att betala ränta på borgensfordran för den tid dina genomsnittliga skattepliktiga inkomster inte överstiger inkomstgränsen för räntebidrag.
  • Du kan befrias från att betala hela skulden om du är varaktigt arbetsoförmögen eller har varit arbetsoförmögen oavbrutet i minst fem år och dina genomsnittliga skattepliktiga inkomster inte överstiger inkomstgränsen för räntebidrag.

Läs mer: Indrivning av borgensfordran på studielån

Om FPA har betalat ditt studielån till banken kan du inte få någon ny statsgaranti för studielån utan särskilda skäl.

Indrivningen av studielånet frångås helt om kunden avlider. Om FPA driver in studielånet får FPA automatiskt information om kundens död och meddelar dödsboet att indrivningen upphör. Om studielånet inte har övergått från banken till FPA för indrivning betalar FPA studielånet till banken efter att ha fått uppgift om kundens död och meddelar dödsboet att indrivningen upphör.