Vem kan få studiestöd?

Du kan få studiestöd för dina studier efter grundskolan. Studiestöd kan också beviljas för grundläggande utbildning för vuxna.

Du kan beviljas studiestöd om

Du kan få studiestöd även för studier utomlands om studierna motsvarar studier som du kan få stöd för i Finland eller om de ingår i en examen som du avlägger i Finland.

Med beräkningsprogrammet för studiestöd kan du utreda dina möjligheter till studiestöd och uppskatta studiestödets belopp.

Högskolestudier

Som högskolor räknas universitet, yrkeshögskolor, Försvarshögskolan och Polisyrkeshögskolan. Du kan få studiestöd i följande situationer:

 • Du avlägger någon av dessa examina:
  • lägre eller högre högskoleexamen eller en vetenskaplig, konstnärlig eller yrkesinriktad påbyggnadsexamen vid ett universitet
  • yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen vid yrkeshögskola
 • Du deltar i utbildning som förbereder för yrkeshögskolestudier och som är avsedd för invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål.
 • Du deltar i ett separat yrkesutbildande fortbildningsprogram.

Du kan få studiestöd för studier vid en öppen högskola eller sommaruniversitet om du har rätt att avlägga examen vid en högskola och studierna ingår i din examen.

Du kan få studiestöd också för att avlägga ett enskilt vitsord eller en enskild studiehelhet, om du redan har avlagt en högskoleexamen och studierna ökar din yrkesbehörighet eller ger dig tjänstebehörighet. Exempel på sådana studier är biblioteksvetenskap och informatik för att få behörighet som bibliotekarie.

Studier på andra stadiet

Studier på andra stadiet är studier som du avlägger efter grundskolan, t.ex. vid ett gymnasium, en yrkesläroanstalt eller en folkhögskola. Du kan få studiestöd i följande situationer:

 • Du studerar vid ett gymnasium.
 • Du avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller examensdel.
 • Du avlägger en yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller genomgår annan yrkesinriktad utbildning.
 • Du deltar i utbildning som handleder för yrkesutbildning eller i utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv.
 • Du deltar i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och som är avsedd för invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål.
 • Du studerar vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter, vid Sameområdets utbildningscentral eller vid Snellman-korkeakoulu.

Du kan få stöd för vuxengymnasiestudier endast om studierna är en del av en kombinationsexamen, det vill säga du avlägger dem i samband med en yrkesinriktad grundexamen. Förutom gymnasiekurser eller studentexamen ska du alltså avlägga en yrkesinriktad grundexamen. Om du endast studerar vid ett vuxengymnasium kan du inte få studiestöd. Men om du bedriver gymnasiestudier vid ett internat, till exempel en folkhögskola, kan du få stöd.

Om du genomför en period med lärande i arbetet (utbildning som ordnas på en arbetsplats och som ingår i yrkesutbildningen) i form av läroavtalsutbildning och du får lön för perioden, kan du inte få studiestöd samtidigt. Om du har studiestöd ska du meddela FPA tidpunkten för den avlönade perioden med lärande i arbetet i e-tjänsten, genom att skicka blankett OT 15r per post eller ringa vårt servicenummer (tfn 020 692 229). Om du använder e-tjänsten ska du välja Meddelande om förändringar gällande studiestödet > Jag meddelar någon annan förändring eller ansöker om tilläggsstöd > Egna inkomster.

Privata läroanstalter

FPA har beviljat rätt till studiestöd för vissa utbildningar vid privata läroanstalter. Du kan alltså få studiestöd för dessa utbildningar. För studier vid andra privata läroanstalter kan du inte få studiestöd. FPA beviljar inte bidrag för terminsavgifter.

Utbildningar vid privata läroanstalter som du kan få studiestöd för (pdf, på finska)

Grundläggande utbildning för vuxna

Du kan få studiestöd om du deltar i grundläggande utbildning för vuxna, dvs. genomgår sådan grundläggande utbildning som ordnas för studerande som passerat läropliktsåldern. Studiestöd beviljas i regel på samma sätt som för studier på andra stadiet. Reglerna för när studierna betraktas som heltidsstudier är dock andra än för studier på andra stadiet.

Den grundläggande utbildningen för vuxna är avsedd för dem som inte i läropliktsåldern har fullgjort den grundläggande utbildningen (grundskolan), och för dem som vill avlägga läroämnen som ingår i den grundläggande utbildningens lärokurs, komplettera sin grundläggande utbildning eller höja vitsorden i vissa läroämnen.

Studiestöd för utlänningar

Har du flyttat till Finland? Läs mer om din rätt till social trygghet.

Om du inte är finländsk medborgare och du kommit till Finland för att studera kan du i regel inte få studiestöd från Finland.

Som utlänning kan du ändå få studiestöd om

 • du har beviljats ett kontinuerligt (A) eller permanent (P) uppehållstillstånd, ett EU-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som vistats länge i landet (P-EU eller P-EY) eller det uppehållstillståndskort som avses i utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU.
  • Om du är medborgare i ett EU-land, EES-land eller i Schweiz, eller har en familjemedlem som är det, eller om du är medborgare i ett nordiskt land, räcker det att du registrerar din uppehållsrätt eller har ett uppehållskort.
 • du är stadigvarande bosatt i Finland och
 • du har kommit till Finland av någon annan orsak än för att studera. Orsaken kan vara t.ex. jobb, familjeskäl eller återflyttning.

Vad som är stadigvarande bosättning bedöms enligt lagen om hemkommun.

Om du är medborgare i ett EU-land, EES-land eller i Schweiz eller du omfattas av utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien kan du få studiestöd även om du kommit till Finland för att studera.

 • Du kan få studiestöd om du arbetar i Finland i minst 4 månader och arbetets omfattning i genomsnitt är minst 10 timmar per vecka eller du har en obligatorisk pensionsförsäkring för företagare. Du har rätt till studiestöd endast så länge arbetet varar.
 • Du kan också få studiestöd om du har rätt till permanent uppehåll i Finland såsom avses i 1 § 2 mom. i lagen om studiestöd.

Du kan också få studiestöd om du är familjemedlem till en medborgare i ett EU-land, EES-land eller i Schweiz eller till en medborgare i Storbritannien som omfattas av utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien, som arbetar i Finland.

Ansök om studiestöd på samma sätt som andra studerande. Bifoga blanketten OT 10r (Bilaga till utlännings studiestödsansökan) till din ansökan, om du inte tidigare har fått studiestöd i Finland.

Läs mer