Föräldrarnas inkomster

Dina föräldrars inkomster kan inverka på om du kan få studiestöd och studiestödets belopp. Med beräkningsprogrammet för studiestöd kan du kontrollera om du kan få studiestöd och till vilket belopp.

Studerande på andra stadiet

Om du är under 18 år eller bor hos din förälder kan dina föräldrars inkomster sänka eller höja det belopp du kan få i studiestöd, eller hindra dig från att få studiestöd. Se vems inkomster inverkar.

Dina föräldrars inkomster inverkar inte på ditt studiestöd i följande situationer:

 • Du har fyllt 18 år och bor självständigt, dvs. annanstans än hos din förälder.
 • Du är gift.
 • Du är vårdnadshavare för ett minderårigt barn.

Föräldrarnas inkomster inverkar på bostadstillägget endast om du är under 18 år. Endast följande få bostadstillägg:

 • personer som studerar och bor på hyra utomlands eller på Åland
 • personer som i Finland studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller Sameområdets utbildningscentral och som bor på läroanstaltens elevhem.
Föräldrarnas inkomster, euro/år Inverkan på studiestödet
Om du är under 17 år och bor självständigt
under 41 810 studielån med grundbelopp
41 810–60 999 studielån med grundbelopp (med vissa undantag)
61 000 eller mer inget studiestöd

Om du är under 17 år kan du inte få studiepenning eftersom det betalas barnbidrag för dig. Om du bor hos din förälder kan du inte heller få studielån.

Föräldrarnas inkomster, euro/år Inverkan på studiestödet
Om du är 17 år och bor självständigt
39 000 eller mindre studiepenning med höjt belopp och studielån med grundbelopp
39 001–41 809 studiestöd med grundbelopp
41 810−60 999 studiepenning med sänkt belopp och studielån med grundbelopp (med vissa undantag)
61 000 eller mer inget studiestöd
Föräldrarnas inkomster, euro/år Inverkan på studiestödet
Om du är 17 år och bor hos din förälder
39 000 eller mindre studiepenning med höjt belopp och studielån med grundbelopp
39 001–41 809 studiepenning och studielån med grundbelopp
41 810−60 999 studiepenning med sänkt belopp och studielån med grundbelopp (med vissa undantag)
61 000 eller mer inget studiestöd

 

Föräldrarnas inkomster, euro/år Inverkan på studiestödet
Om du är 18–19 år och bor hos din förälder
39 000 eller mindre studiepenning med höjt belopp och studielån med grundbelopp
39 001−41 809 studiepenning och studielån med grundbelopp
41 810–60 999 studiepenning med sänkt belopp och studielån med grundbelopp (med vissa undantag)
61 000 eller mer ingen studiepenning, studielån med grundbelopp
Föräldrarnas inkomster, euro/år Inverkan på studiestödet
Om du har fyllt 20 år och bor hos din förälder
39 000 eller mindre studiepenning med höjt belopp och studielån med grundbelopp
över 39 000 studiepenning och studielån med grundbelopp

 

Studiepenning och bostadstillägg beviljas inte om dess belopp det sammanlagda beloppet per månad skulle bli lägre än 8,40 euro.

Högskolestuderande

Du får studiepenning med höjt belopp om

 • du är under 17 år eller bor hos din förälder och
 • dina föräldrars inkomster är högst 39 000 euro om året.

Dina föräldrars inkomster kan inte sänka studiepenningens belopp eller hindra dig från att få studiepenning. Föräldrarnas inkomster inverkar inte på statsgarantin för studielån eller på studiestödets bostadstillägg. Endast studerande som studerar utomlands eller på Åland och bor på hyra kan få bostadstillägg.

Måste man meddela inkomsterna till FPA?

FPA får uppgifter om föräldrarnas inkomster direkt från Skatteförvaltningen så du behöver inte själv meddela dem till FPA. FPA beaktar dina föräldrars inkomster utgående från den senast fastställda beskattningen. Exempelvis beaktar FPA 2018 de inkomster föräldrarna hade 2016.

Utgående från Skatteförvaltningens uppgifter kontrollerar FPA årligen automatiskt att beloppet av studiestödet stämmer. De nya beskattningsuppgifterna tas i bruk i början av året, till exempel tas 2017 års uppgifter i bruk i januari 2019.

Om föräldrarnas inkomster för närvarande är minst 20 procent mindre än i den senast verkställda beskattningen, kan du beviljas studiestöd utifrån de nuvarande inkomsterna. Gör då så här:

 1. Ange i din studiestödsansökan eller i ditt meddelande om ändring orsaken till att inkomsterna minskat.
 2. Bifoga intyg över båda föräldrarnas nuvarande inkomster.
 3. Om din förälder är FöPL- eller LFöPL-försäkrad behöver du inte lämna in intyg över förälderns nuvarande företagsinkomster.

Om föräldrarnas inkomster för närvarande är större än föregående år behöver du inte uppge detta för FPA.

Vilka inkomster inverkar på studiestödet?

Studiestödet påverkas av dina föräldrars

 • nettoinkomster enligt inkomstskattelagen, dvs. förvärvsinkomster och kapitalinkomster. Nettoinkomsten beräknas genom att naturliga avdrag görs på bruttoinkomsterna, till exempel avdrag för inkomstens förvärvande. 
 • inkomster från utlandet, om motsvarande inkomster är skattepliktiga i Finland. Ange de inkomster dina föräldrar haft från utlandet i din studiestödsansökan eller i ditt meddelande om ändring. 

Du får närmare information hos Skatteförvaltningen.

Vems inkomster inverkar?

På studiestödet inverkar antingen

 • dina biologiska föräldrars inkomster eller
 • dina adoptivföräldrars inkomster.

Fosterföräldrars eller till exempel far- och morföräldrars inkomster inverkar inte på studiestödet.

Om dina föräldrar är frånskilda eller stadigvarande bor åtskilda på grund av söndring, beaktar FPA inkomsterna för den förälder som du bor hos eller senast har bott hos. Om du senast bott hos båda dina föräldrar beaktar FPA båda föräldrarnas inkomster.

Om du är under 18 år och bor hos den ena av dina föräldrar och hans eller hennes nya make/maka beaktas också den nya makens/makans inkomster. Inkomsterna hos en ny sambo till en förälder inverkar inte på ditt studiestöd.

Läs mer