Hur länge får man studiestöd?

Den maximala stödtiden är olika för högskolestudier och studier på andra stadiet. Hur många stödmånader du kan ha under ett läsår beror också på var du studerar.

Antalet stödmånader per läsår vid högskolestudier

Du kan få studiestöd för högskolestudier i 9 månader per läsår. Stödmånaderna är september–maj. Du kan ändå ansöka om stöd för en kortare tid, eller för en längre tid om du studerar också under sommaren.

Du kan få studiestöd för den första och den sista studiemånaden, om de innehåller minst 18 dagar som hör till studietiden.

Regeln om 18 dagar tillämpas också på andra studier än de som leder till examen ifall studierna har ett start- och ett slutdatum. Exempel på sådana studier är handledande utbildningar och yrkesinriktad fortbildning.

Om du studerar vid Försvarshögskolan eller vid Polisyrkeshögskolan fastställs antalet stödmånader per läsår på annat sätt än vid andra högskolor.

Antalet stödmånader per läsår vid yrkesinriktade studier

Om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller deltar i utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA), kan du från 1.8.2018 få studiestöd i 10 månader per läsår. Stödmånaderna är augusti–maj. Du kan ändå ansöka om stöd för en kortare tid, eller för en längre tid om du studerar också under sommaren.

Du kan få studiestöd för den första och den sista studiemånaden, om de innehåller minst 18 dagar som hör till studietiden.

Vid annan yrkesutbildning eller grundläggande utbildning för vuxna beror antalet stödmånader på studietiden under läsåret. En kalendermånad berättigar till studiestöd om den omfattar minst 18 dagar som ingår i studietiden.

  • Den månad då läsåret inleds är en studiestödsmånad om den första studiedagen är i början av månaden så, att minst 18 dagar av månaden ingår i studietiden.
  • Den månad då läsåret avslutas är en studiestödsmånad om den sista studiedagen är den 18 dagen i månaden eller senare.
  • Om dina studier avbryts under läsåret så att det i en kalendermånad är mindre än 18 dagar som hör till studietiden kan du inte få studiestöd för den månaden. Detta gäller ändå inte jullovet om det varar högst 24 kalenderdagar.

Exempel

Studietiden vid en folkhögskola är 20.8–24.5. I augusti finns det endast 12 dagar som ingår i studietiden (20–31.8), så augusti är inte en studiestödsmånad. I maj finns det 24 dagar som ingår i studietiden (1–24.5), så maj är en studiestödsmånad. Den studerande kan få studiestöd från början av september till slutet av maj.

Antalet stödmånader per läsår vid gymnasiestudier

För gymnasiestudier kan du beviljas studiestöd för 9 månader per läsår. Stödmånaderna är oftast september–maj.

Om dina studier avbryts under läsåret så att det i en kalendermånad är mindre än 18 dagar som hör till studietiden kan du inte få studiestöd för den månaden. Detta gäller ändå inte jullovet om det varar högst 24 kalenderdagar.

Om du avlägger studentexamen på hösten kan du få studiestöd från början av augusti, ifall undervisningen inleds 14 augusti eller tidigare. Ansök om tilläggsstöd för augusti inom slutet av augusti. Rätten till stöd upphör i allmänhet i november.

Sommarstudier

Du kan också få studiestöd om du studerar under sommaren. Du kan få stöd för t.ex. föreläsningar, tenter, arbetspraktik och arbete med lärdomsprov.

Om du är gymnasiestuderande kan du i regel inte få studiestöd under sommaren.

Om du studerar på andra stadiet men inte vid ett gymnasium kan du få stöd för sommarmånaderna om

  • du avlägger studier som ingår i dina studier eller i din examen
  • studiernas omfattning i genomsnitt är minst 4,5 kompetenspoäng, 3 studieveckor eller 25 timmar i veckan per studiemånad
  • sommarstudierna pågår i minst 18 kalenderdagar under varje månad du ansöker om studiestöd för.

Prestationskraven för sommarstudier är genomsnittliga. För varje stödmånad krävs inte någon viss mängd studieprestationer; antalet studiepoäng kan variera från en månad till en annan. Huvudsaken är att du under varje stödmånad har studieprestationer och att den totala mängden studieprestationer och studiernas längd är tillräckliga.

Högskolestuderande beviljas studiestöd för sommaren i enlighet med ansökan. Studiestöd beviljas för den tid som du har angett i ansökan.

Kom ihåg inkomstkontrollen och att studieframgången i högskolestudier följs upp

Högskolestuderande ska beakta att det studiestöd de får under sommarmånaderna dras av från stödmånaderna. De stödmånader som används under sommaren beaktas också i inkomstkontrollen och då studieframgången följs upp.

FPA följer upp högskolestudiernas studieframgång i oktober varje år. Uppföljningen gäller hela det föregående läsåret (1.8–31.7). Studier som genomförts i augusti beaktas som studieprestationer först för följande läsår.

Så här ansöker du om studiestöd för sommaren

  1. Ansök om stöd för sommarmånaderna i e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med ett mobilcertifikat (mobil ID).
  2. Om du studerar på andra stadiet eller utomlands ska du uppge din studieplan för sommaren i ansökan och bifoga ett intyg från din läroanstalt om dina sommarstudier.
  3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka dem via e-tjänsten.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet  (OT 15r). Pappersblanketten och bilagorna kan du skicka till FPA per post eller lämna in på närmaste FPA:s serviceställe eller servicepunkt.

Ansök i god tid om stöd för sommarmånaderna. Du kan få studiestöd tidigast från början av den månad då ansökan inkom.

Om du inte kan studera under sommaren och inte har fått sommarjobb kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA.