Framgång i studierna

För att du ska kunna få studiestöd måste du göra tillräckliga framsteg i studierna.  Framgången i studierna anses tillräcklig om den tid som du studerar på heltid inte väsentligt kommer att överskrida den stödtid som fastställts för studierna i fråga.

Om du inte gör tillräckliga framsteg i studierna kan FPA ändra stödet så att det blir tidsbegränsat eller dra in stödet helt och hållet. FPA kan också återkräva studiestödet om antalet studieprestationer varit synnerligen litet och det av omständigheterna framgår att du inte ens haft för avsikt att studera.

Läs mer om studieframgång vid högskolestudier.

Avslag på studiestöd

Din ansökan om studiestöd kan avslås om du inte gjort tillräckliga framsteg i dina studier och

  • ditt studiestöd har dragits in och du inte gjort tillräckliga framsteg efter det
  • ditt studiestöd har ändrats till tidsbegränsat och du under den avgivna tiden eller efter den inte gjort tillräckliga framsteg, eller
  • utbetalningen av ditt studiestöd avslutats av någon annan orsak, och du efter det inte gjort tillräckliga framsteg.

Ditt studiestöd kan avslås på grund av otillräcklig studieframgång först när du studerat i minst ett läsår och haft studiestöd. Hur många månader du haft studiestöd spelar ingen roll. 

Framgång i studier på andra stadiet

Om du studerar på andra stadiet är det läroanstalten i fråga som kontrollerar hur dina studier framskrider. Framgången i studierna anses tillräcklig om den tid som du studerar på heltid inte väsentligt kommer att överskrida den stödtid som fastställts för studierna i fråga. Stödtiden vid yrkesinriktad grundexamen och gymnasieutbildning är 4 läsår.

Om läroanstalten anser att dina studier inte framskrider tillräckligt underrättar den FPA om det här. Därefter skickar FPA en påminnelse om saken eller en begäran om utredning till dig. Om du får en begäran om utredning ska du besvara den och uppge orsakerna till att dina studier fördröjts. Du kan fortfarande få studiestöd om det finns en godtagbar orsak till att din studietakt varit långsam.

Godtagbara orsaker kan till exempel vara att du eller en nära anhörig har drabbats av sjukdom eller att din livssituation varit svår på något annat sätt. En orsak som beror på coronaepidemin kan också anses som en godtagbar orsak till att studierna inte har framskridit tillräckligt.

FPA drar in ditt studiestöd om du

  • inte svarar på FPA:s begäran om utredning
  • inte framför någon godtagbar orsak till att studierna framskrider långsamt.

Om FPA drar in ditt studiestöd kan du beviljas studiestöd på nytt då du efter indragningen fullgjort studieprestationer i sådan omfattning att du klarar av att slutföra studierna inom den normala stödtiden.

FPA kan också förutsätta att du inom en viss tid fullgör de studieprestationer som krävs. Då ändrar FPA ditt studiestöd så att det blir tidsbegränsat. Om du genomför de studier som krävs inom den angivna tiden kan FPA fortsätta betala ut stöd till dig. Du måste ansöka om studiestöd på nytt.

FPA kan också återkräva studiestöd om antalet studieprestationer varit synnerligen litet och det av omständigheterna framgår att du inte ens haft för avsikt att studera.

Om du inleder helt nya studier kan du oftast få studiestöd även om dina tidigare studier inte varit tillräckliga.

Du kan be din läroanstalt eller FPA om närmare information om uppföljningen av studieframgången.

Utkomststöd beviljas i sista hand

Om alla inkomster, tillgångar och sociala förmåner som du har inte räcker till för de utgifter som är nödvändiga i det dagliga livet, kan du söka grundläggande utkomststöd hos FPA.

Läs mer