Studiepenning

Hur mycket du får i studiepenning påverkas av
 
 • din ålder
 • vilken läroanstalt du studerar vid
 • om du bor självständigt eller hos en förälder
  • Du räknas som boende hos din förälder om du bor i samma bostad som den ena eller båda av dina föräldrar.
 • om du är gift
 • om du har barn.

I vissa fall inverkar även dina föräldrars inkomster på studiepenningens belopp.

Studiepenning beaktas inte som studerandens egen inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Studiepenning och barnbidrag

Om du är under 17 år kan du ha möjlighet att få ett läromaterialstillägg till studiepenningen. Du kan dock inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning. Du kan inte beviljas annan studiepenning eftersom barnbidrag betalas för dig. När du fyller 17 år kan du beviljas också annan studiepenning från början av följande månad.

Barnbidraget kan dras in på mottagarens, dvs. din förälders, begäran. Om du inte får barnbidrag kan du få studiepenning. Observera ändå att om du bor hos din förälder kan dina föräldrars inkomster sänka det belopp du kan få i studiepenning, eller hindra dig från att få studiepenning. Du kan uppskatta studiestödets belopp med ett beräkningsprogram. Ange din ålder som 17 år i beräkningsprogrammet om det barnbidrag som betalas för dig har dragits in.

Studerande på andra stadiet

Studiepenningens belopp (brutto) för studerande på andra stadiet från och med 1.8.2022
Studerande Studiepenningens belopp, euro/månad Inverkar förälderns inkomster?
Vårdnadshavare för ett minderårigt barn 375,40 nej
Gift 268,23 nej
Fyllt 18 år, bor självständigt 268,23 nej
17 år eller yngre, bor självständigt 109,04 kan höja beloppet:
109,04 - 268,24 euro/månad*
Fyllt 20 år, bor hos sin förälder 87,23 kan höja beloppet:
87,23 - 196,27 euro/månad
19 år eller yngre, bor hos sin förälder 41,43 kan sänka eller höja beloppet:
0 - 154,83 euro/månad*
Under 17 år

Du kan få ett läromaterialstillägg till studiepenningen på 50,16 euro/månad om dina föräldrars sammanlagda inkomster är högst 41 100 euro/år. Du kan inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning.

Du kan få annan studiepenning endast om det barnbidrag som betalas för dig har dragits in.

* I stödets maximibelopp ingår ett läromaterialstillägg på 50,16 euro/månad. Du kan inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning.

Studiepenningens belopp är åldersbundet och beloppet du får höjs från början av den månad då du fyller år. Att du fyller 17 år inverkar ändå på studiestödet först från början av följande månad.

Föräldrarnas inkomster kan sänka eller höja beloppet av studiepenningen, eller hindra att studiepenning beviljas. Läs mer om hur föräldrarnas inkomster inverkar på din studiepenning.

Högskolestuderande

Studiepenningens belopp (brutto) för högskolestuderande från och med 1.8.2022
Studerande Studiepenningens belopp, euro/månad Inverkar förälderns inkomster?
Vårdnadshavare för ett minderårigt barn 375,40 nej
Gift 268,23 nej
Fyllt 18 år, bor självständigt 268,23 nej
17 år eller yngre, bor självständigt 109,04 kan höja beloppet:
109,04 - 218,08 euro/månad
Fyllt 20 år, bor hos sin förälder 87,23 kan höja beloppet:
87,23 - 196,27 euro/månad
19 år eller yngre, bor hos sin förälder 41,43 kan höja beloppet:
41,43 - 104,67 euro/månad

Studiepenningens belopp är åldersbundet och beloppet du får höjs från början av den månad då du fyller år.

För högskolestuderande kan föräldrarnas inkomster endast höja de lägsta studiepenningarna. Läs mer om hur föräldrarnas inkomster inverkar på din studiepenning.

Läromaterialstillägg till studiepenningen

Läromaterialstillägget till studiepenningen är 50,16 euro/månad från och med 1.8.2022.

Du kan få läromaterialstillägg om följande villkor uppfylls:

 • du är en ogift studerande utan barn
 • dina föräldrars sammanlagda inkomster är högst 41 100 euro om året
 • du bor hos dina föräldrar och är under 20 år eller bor självständigt och är under 18 år.
 • du har inte rätt till avgiftsfri utbildning.

Läromaterialstillägg kan beviljas dem som avlägger yrkesutbildning eller gymnasieutbildning, som berättigar till studiestöd. Det beviljas inte högskolestuderande, studerande inom den grundläggande utbildningen och inte heller studerande inom det fria bildningsarbetet, t.ex. vid folkhögskolelinjer.

FPA beviljar automatiskt läromaterialstillägget till de studerande som redan får studiestöd. Om du ännu inte får något studiestöd alls (studiepenning, statsgaranti för studielån eller studiestödets bostadstillägg) ska du ansöka om studiestöd med en studiestödsansökan. Läromaterialstillägg kan beviljas också 15- och 16-åringar, även om de inte kan få annan studiepenning.

Du kan inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning. Du har rätt till avgiftsfri utbildning om du uppfyller båda av följande villkor:

 • Du har gått ut grundskolan år 2021 eller senare.
 • Du är född år 2004 eller senare.

Du kan ändå få läromaterialstillägg om du bedriver studier som inte är avgiftsfria. Sådana studier är till exempel

Om du till exempel studerar vid en yrkesläroanstalt i Finland och ännu inte får studiestöd, ska du ansöka om studiestöd när du börjar avlägga en studieperiod utomlands.

Vanliga frågor om läromaterialstillägg till studiepenningen.

Studiepenningens försörjarförhöjning

Om du är vårdnadshavaren till ett barn under 18 år kan du utöver studiepenningen på 268,23 euro per månad få en försörjarförhöjning som är 107,17 euro per månad från och med 1.8.2022. Varken antalet barn eller hos vem barnet bor påverkar försörjarförhöjningen.

Du kan inte ansöka om försörjarförhöjning, utan FPA beviljar förhöjningen automatiskt i samband med studiepenningen då uppgifter om vårdnaden finns i befolkningsregistret.

 • Rätten till försörjarförhöjning börjar tidigast frän ingången av månaden efter den månad då du blivit vårdnadshavare.
 • Rätten upphör senast vid utgången av den månad då det yngsta barnet fyller 18 år eller när du av någon annan orsak upphör att vara vårdnadshavare.

Undantag

Beloppet som du får i studiepenning är samma som för en studerande som bor hos sin förälder, om båda av följande villkor uppfylls:

 • du bor i en bostad som din förälder äger eller som du hyr av din förälder
 • bostaden finns i samma fastighet som din förälders stadigvarande bostad.
  • Med samma fastighet avses till exempel samma bostadsaktiebolag eller tomt.

Du kan inte beviljas studiepenning om du får dagpenning för studietiden från din läroanstalt. Det här gäller dem som avlägger kandidatexamen i militärvetenskaper vid Försvarshögskolan eller grundkursen i två delar för gränsbevakare vid Gräns- och sjöbevakningsskolan under den första delen av utbildningen eller grundkursen i en del för gränsbevakare under hela utbildningen. Du kan ändå få statsgaranti för studielån. Du kan få allmänt bostadsbidrag om det finns särskilda skäl till att du inte kan bo på läroanstaltens elevhem.

Indexförhöjning

Studiepenningens belopp justeras årligen den 1 augusti enligt förändringen i priserna (folkpensionsindex). Om du får studiepenning justeras beloppet utan ansökan. Det ges inget separat beslut eller betalningsmeddelande om de årliga indexjusteringarna. I MittFPA kan du se det studiestödsbelopp som betalas ut.

Betalningsdag

FPA betalar ut studiepenningen till ditt konto den 1 dagen varje månad eller därpå följande bankdag. Om den 1 dagen i månaden är t.ex. en lördag får du pengarna på måndag.

FPA meddelar uppgift om utbetalt studiestöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Läs mer