Utgifterna för arbetslöshetsförmåner fortsatte att minska 2022 – Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland har publicerats | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Utgifterna för arbetslöshetsförmåner fortsatte att minska 2022 – Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland har publicerats

Publicerad 20.9.2023

Det goda sysselsättningsläget under de senaste åren har klart minskat utgifterna för arbetslöshetsförmåner, framgår det av FPA:s färska statistikpublikation. 

Arbetslöshetskassorna och FPA betalade ut arbetslöshetsförmåner för totalt 3 684 miljoner euro år 2022. Arbetslöshetskassornas andel, dvs. de inkomstrelaterade förmånernas andel, var 1 840 miljoner och FPA:s andel, dvs. grundtrygghetsförmånernas andel, var 1 844 miljoner. De förmåner som FPA betalar till arbetslösa är bland annat grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

År 2022 minskade utgifterna för arbetslöshetsförmåner kraftigt. Beloppet av de förmåner som betalades ut var 21 procent mindre än året innan. Utgifterna för de inkomstrelaterade förmånerna minskade med cirka en fjärdedel och utgifterna för grundtrygghetsförmånerna med cirka 14 procent jämfört med år 2021. 

Räknat i 2022 års penningvärde var utgifterna för arbetslöshetsförmåner i fjol som minst sedan 2008.

Infograferna visar utvecklingen av utgifterna för arbetslöshetsförmåner och antalet mottagare 2013–2022. Det goda sysselsättningsläget under de senaste åren märks i att utgifterna för arbetslöshetsförmåner har minskat klart. Utgifterna för arbetslöshetsförmåner och antalet mottagare är nu som lägst under mätningsperioden. I statistiken syns coronaåret 2020 som en topp i utgifterna och antalet mottagare.
 

Också antalet förmånstagare minskade 

Vid utgången av 2022 fick nio procent av den finländska befolkningen i åldern 17–64 år arbetslöshetsförmåner, sammanlagt 300 596 personer. I slutet av 2022 var mottagarna av arbetslöshetsförmåner 27 500 färre än i slutet av föregående år. 

Vid utgången av 2022 var antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning 107 723, vilket var 19 387 färre än ett år tidigare. I slutet av året var 52 procent av dem som fick inkomstrelaterad dagpenning män. Andelen personer under 25 år var tre procent medan 49 procent hade fyllt 50 år.

I slutet av år 2022 fick 28 457 personer grunddagpenning. Antalet minskade med 6 543 personer från året innan. Av dem som vid årets slut fick grunddagpenning var 48 procent kvinnor. Andelen personer under 25 år var 14 procent medan 24 procent hade fyllt 50 år.

Vid utgången av 2022 var antalet mottagare av arbetsmarknadsstöd 162 745, vilket var 1 745 färre än ett år tidigare. Av stödtagarna vid årets slut var 47 procent kvinnor. Andelen personer under 25 år var nio procent medan 23 procent hade fyllt 50 år.

– När sysselsättningsläget förbättras är det lättare för dem som får grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning att få arbete, eftersom deras arbetslöshet har varat en kortare tid. Bland dem som får arbetsmarknadsstöd finns personer som varit arbetslösa en längre tid samt personer som saknar arbetserfarenhet. För dem kan det vara svårare att få arbete, säger Laura Peutere, specialforskare vid FPA.

Arbetsmarknadsstöd för företagare betalades till 14 602 personer, vilket var 17 790 färre än år 2021. Ändringen förklaras av att de temporära lagändringarna för coronatiden upphörde 28.2.2022, varefter företagare har kunnat få arbetslöshetsförmåner från FPA eller arbetslöshetskassan endast om företagsverksamheten har upphört helt. 

Hur stor andel av befolkningen som fick arbetslöshetsförmåner varierade mellan 3 och cirka 17 procent beroende på kommun. Det var vanligast att få förmåner i Östra Finland.  

Mer information

Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland 2022 (helda.helsinki.fi)

Meddelandet ändrat 21.9.2023. Rubriken har kompletterats med publikationens riktiga titel. 

Senast ändrad 21.9.2023