Underhållsstödet och underhållsbidraget höjs i början av 2024 | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Underhållsstödet och underhållsbidraget höjs i början av 2024

Publicerad 4.12.2023

Underhållsstödet och underhållsbidraget höjs i början av nästa år i enlighet med förändringar i levnadskostnadsindex.

Underhållsstödet och underhållsbidraget är bundna till levnadskostnadsindex, som stiger med cirka 4,84 procent 1.1.2024. Det fulla beloppet av underhållsstödet är från och med början av nästa år 196,02 euro per månad för varje barn. För närvarande är det fulla beloppet 186,97 euro, vilket betyder att underhållsstödet höjs med 9,05 euro per månad. FPA beaktar indexförhöjningarna automatiskt.

När levnadskostnadsindex stiger höjs också det underhållsbidrag som en underhållsskyldig förälder betalar för sitt barn. Underhållsbidraget beräknas enligt följande formel: beloppet av underhållsbidraget år 2023 x (2318 : 2211) = beloppet av det underhållsbidrag som ska betalas år 2024. Från och med januari ska den underhållsskyldiga betala cirka 4,84 procent mer i underhållsbidrag.

Om FPA betalar komplement till underhållsbidraget för ett barn och underhållsbidraget har fastställts i Finland informerar FPA den underhållsskyldiga om det nya underhållsbidragsbeloppet per brev. Om den underhållsskyldiga betalar en underhållsbidragsskuld direkt till FPA kan hen kontrollera det nya underhållsbidragsbeloppet i MittFPA senast i början av januari 2024.

Om det underhållsstöd som FPA betalar ut baserar sig på ett underhållsbidrag som fastställts utomlands ska mottagaren av underhållsstödet själv meddela FPA om eventuella förändringar i underhållsbidragsbeloppet.

Även inkomstgränserna för betalningsbefrielse från underhållsbidragsskuld ändras. I fortsättningen kan betalningsbefrielse beviljas om den underhållsskyldigas inkomster är högst 1324,57 euro per månad. För varje minderårigt barn höjs inkomstgränsen med 331,15 euro per månad. Barn som beviljats underhållsstöd har emellertid inte en höjande inverkan på inkomstgränsen.

Ordlista

Underhållsskyldig: den förälder som enligt ett underhållsavtal eller ett domstolsbeslut är skyldig att betala underhållsbidrag.

Underhållsbidrag: betalning som görs av en underhållsskyldig för att trygga försörjningen för ett barn som inte bor varaktigt hos hen.

Underhållsstöd: familjeförmån från FPA som är avsedd att trygga barnets försörjning, om barnet inte får tillräcklig försörjning från båda föräldrarna.

Komplement till underhållsbidraget: nedsatt underhållsstöd som betalas när underhållsbidraget för barnet p.g.a. den underhållsskyldigas bristande betalningsförmåga har fastställts till ett belopp som är mindre än fullt underhållsstöd.

Underhållsbidragsskuld: underhållsbidrag som en underhållsskyldig försummat att betala och som FPA driver in av den underhållsskyldiga när underhållsstöd har beviljats. Dröjsmålsräntor räknas in i underhållsbidragsskulden.

Närmare information för kunderna

Senast ändrad 4.12.2023