Till den underhållsskyldiga | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Information till den underhållsskyldiga

Underhållsskyldig är den förälder som enligt underhållsavtal eller domstolsbeslut är skyldig att betala barnet underhållsbidrag.

Om du är underhållsskyldig och du har försummat att betala underhållsbidrag, kan boföräldern, dvs. den förälder som bor tillsammans med barnet, ansöka om underhållsstöd hos FPA. När boföräldern ansöker om underhållsstöd på grund av uteblivet underhållsbidrag, meddelar FPA dig när ansökan är under behandling.

Du kan ge FPA din egen syn på

  • varför underhållsbidrag inte har betalats
  • beloppet av underhållsbidragsskulden
  • andra omständigheter som kan inverka på hur underhållsstödsärendet kommer att avgöras 

Om din vistelseort är okänd kan underhållsstöd undantagsvis beviljas också utan att du hörs i frågan.

Beviljande av underhållsstöd

Om underhållsstöd beviljas betalar FPA underhållsstöd till boföräldern och driver in alla obetalda underhållsbidrag inklusive dröjsmålsränta av dig samt i fortsättningen de underhållsbidrag som månatligen förfaller. De underhållsbidrag som drivs in bildar en underhållsbidragsskuld. Indrivningen av underhållsbidragsskulden avbryts inte även om du söker ändring i beslutet om underhållsstöd eller beslutet om befrielse från betalning av underhållsbidrag. Läs mer om indrivning av underhållsbidragsskuld och hur kan du ansöka om befrielse.

I beslutet om underhållsstöd anges underhållsbidragets belopp samt till vilka delar eventuella underhållsbidragsbetalningar har kunnat godkännas, eftersom de inverkar på den tidpunkt då rätten till underhållsstöd börjar. Eftersom FPA inte beslutar om underhållsbidragets belopp kan beslutet inte överklagas till den del det gäller beloppet av underhållsbidraget eller underhållsbidragsskulden. Man kan ändra beloppet av underhållsbidraget endast genom att avtala om det hos barnatillsyningsmannen eller genom att väcka talan i tingsrätten.

Läs mer

Senast ändrad 2.2.2024

Vad tycker du om sidan?