Ändringar i FPA:s förmåner 2021 | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ändringar i FPA:s förmåner 2021

Publicerad 28.12.2020

Ansvaret för att ordna studerandehälsovård för högskolestuderande och för att ta ut hälsovårdsavgiften övergår 1.1.2021 till FPA. Användningen av inkomstregistret utvidgas till förmåner och pensioner. Förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjs med 0,4 %.

I det här meddelandet redogörs för de viktigaste ändringarna år 2021 i de sociala trygghetsförmåner som FPA har hand om. Förändringarna och de nya förmånsbeloppen publiceras 1.1.2021 på fpa.fi.

Uppgifter om förmåner och pensioner till inkomstregistret

Från och med ingången av 2021 ska förutom löneuppgifter även uppgifter om utbetalda förmåner och pensioner meddelas till inkomstregistret. Inkomsttagaren kan kontrollera de aktuella uppgifterna om sina löne-, pensions- och förmånsinkomster i inkomstregistrets e-tjänst.

Från och med 1.1.2021 meddelar FPA alla skattepliktiga förmåner samt sådana skattefria förmåner som påverkar det grundläggande utkomststödet till inkomstregistret. Därutöver meddelar FPA också kostnadsersättningar i samband med arbetslöshetsförmåner till inkomstregistret. Uppgifter om utbetalning av grundläggande utkomststöd och handikappbidrag meddelas inte till inkomstregistret.

FPA meddelar uppgift om utbetald förmån till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen. Uppgifterna om utbetalning av förmåner som meddelas till inkomstregistret ersätter de årsanmälningar som FPA tidigare gjorde till Skatteförvaltningen.

Högskolestuderande ska betala hälsovårdsavgiften till FPA

Ansvaret för att ordna studerandehälsovård för högskolestuderande och för att ta ut hälsovårdsavgiften övergår 1.1.2021 till FPA. Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) kommer från och med nästa år att tillhandahålla tjänster inte bara för universitetsstuderande utan också för dem som studerar vid yrkeshögskolor.

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande ska betalas av alla studerande som avlägger en examen vid en finländsk högskola och har anmält sig som närvarande för terminen.

Högskolestuderande ska första gången betala hälsovårdsavgiften till FPA för vårterminen 2021. Beloppet av hälsovårdsavgiften är 35,80 euro per termin år 2021. Ingen faktura skickas ut, utan de studerande ska betala avgiften på eget initiativ i FPA:s e-tjänst.

Läs mer > Högskolestuderande kan nu betala hälsovårdsavgiften till FPA

Det sker förändringar i stöden för studerande på grund av coronavirusepidemin

Den tidsfrist som berättigar till studielånskompensation eller studielånsavdrag kan förlängas med 0,5 läsår om den studerande har avlagt högskoleexamen under höstterminen 2020 (1.8–31.12.2020) och utexamineringen fördröjts på grund av coronavirusepidemin.

FPA skickar i mars–april 2021 ett nekande beslutsförslag till alla de studerande som har utexaminerats under höstterminen 2020 och vars studietid har överskridit den tidsfrist som berättigar till studielånskompensation eller studielånsavdrag. Om en studerandes utexaminering fördröjts på grund av coronavirusepidemin kan den studerande begära att FPA behandlar ärendet på nytt. I sin begäran om ny behandling ska den studerande redogöra för de studier som krävs för examen men som han eller hon inte avlade vårterminen 2020 (1.1–31.7.2020) samt för hur coronavirusepidemin inverkade på så sätt att de här studierna inte kunde avläggas i tid.

En fördröjning i studierna som orsakats av coronavirusepidemin kan också beaktas om en högskolestuderande skjutit upp studiestarten på grund av coronavirusepidemin. Det här gäller studerande som fått sin första studierätt för examensstudier höstterminen 2020 eller för utbildning som börjar våren 2021, men som inleder sina studier först senare på grund av coronavirusepidemin.

Villkoren för beviljande av skolresestöd ändras temporärt eftersom distansundervisningen ökat på grund av coronavirusepidemin. En studerande kan få skolresestöd om han eller hon per kalendermånad har minst 8 resor i båda riktningarna som berättigar till skolresestöd. Man kan få skolresestöd enligt dessa villkor endast om antalet skolresor minskat på grund av undervisningsarrangemang som vidtagits till följd av coronavirusepidemin. Ändringen är i kraft under vårterminen, dvs. 1.1–31.7.2021.

Måltidsstödet för högskolestuderande stiger med 0,36 euro 1.1.2010. Från och med denna tidpunkt är stödet 2,30 euro per måltid. I praktiken innebär höjningen av måltidsstödet att FPA betalar en allt större andel av den högskolestuderandes måltid och att den andel som den studerande själv betalar minskar.

Höjningar i familjeförmånerna

Minimibeloppet av moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning samt specialvårdspenning stiger. Det nya beloppet är 29,05 euro per dag (28,94 euro/dag år 2020).

Beloppen av de barnavårdsstöd som är bundna till folkpensionsindex stiger med 0,4 %.

Högre underhållsstöd

Beloppet av fullt underhållsstöd höjs och är 167,35 euro per månad (167,01 euro/månad år 2020).

Inkomstgränserna för betalningsbefrielse från underhållsbidragsskuld ändras. I fortsättningen kan betalningsbefrielse beviljas om den underhållsskyldigas inkomster per månad är 1 130,86 euro eller lägre. För varje minderårigt barn höjs inkomstgränsen med 282,71 euro per månad. Barn som beviljats underhållsstöd har emellertid inte en höjande inverkan på inkomstgränsen. År 2020 var motsvarande belopp 1 128,57 euro per månad respektive 282,14 euro per månad.

FPA betalar inte underhållsstöd om barnet kan försörja sig med sina egna inkomster. Gränserna för ett barns förvärvs- och kapitalinkomster stiger och är nästa år 791,60 euro per månad om barnet bor hemma och 1 130,86 euro per månad om barnet bor självständigt. År 2020 var gränserna 790,00 euro per månad respektive 1 128,57 euro per månad.

Höjningar av arbetslöshetsförmånerna

Beloppet av grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd höjs till 33,78 euro per dag (33,66 euro/dag år 2020).

Även arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel och barnförhöjningen i samband med arbetslöshetsförmåner kommer att höjas. Arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel är 4,80 euro per dag.

Barnförhöjningarna är

 • 5,30 euro per dag för ett barn
 • 7,78 euro per dag för två barn
 • 10,03 euro per dag för minst tre barn.

En del av undantagen gällande arbetslöshetsförmåner fortsätter att gälla till 31.3.2021

Under coronavirusepidemin har flera tillfälliga lagändringar gjorts gällande arbetslöshetsförmåner. En del av undantagen fortsätter att gälla till 31.3.2021. Till exempel har det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner höjts till 500 euro. Vanligtvis är det skyddade beloppet 300 euro. Med skyddat belopp avses det belopp som en arbetslös arbetssökande kan tjäna utan att det minskar arbetslöshetsförmånen.

Villkoren för rörlighetsunderstöd har också lindrats på så sätt att man fram till 31.3.2021 kan få rörlighetsunderstöd för arbetsresan till ett heltidsarbete om den dagliga arbetsresan tur och retur överstiger 2 timmar. Normalt ska arbetsresan ta över 3 timmar.

Dessutom kan företagare få arbetsmarknadsstöd från FPA fram till slutet av mars om företagsverksamheten har lidit på grund av coronavirusepidemin. Arbetsmarknadsstödet kan beviljas oberoende av bolagsform och man behöver inte avsluta företagsverksamheten.

Något högre boendeutgifter godkänns i samband med allmänt bostadsbidrag

De maximala boendeutgifter som godkänns i samband med det allmänna bostadsbidraget justeras enligt levnadskostnadsindex. Det betyder att de maximala boendeutgifter som godkänns i samband med bostadsbidraget stiger något i början av 2021. De nya maximala boendeutgifterna tillämpas från och med 1.1.2021 på justeringar och på nya beslut om beviljande.

Den vattenavgift som godkänns som boendeutgift stiger också en aning. År 2021 godkänns som separat betald vattenavgift 19 euro/månad per person.

På grund av justeringen av folkpensionsindexet minskar bassjälvriskandelen i samband med bostadsbidraget en aning. Den sökandes inkomster som berättigar till fullt bostadsbidrag kan alltså vara lite högre än år 2020. År 2021 tillämpas ingen bassjälvrisk alls om hushållets inkomster är högst 606 euro per månad utökat med 100 euro för varje vuxen som hör till hushållet och 224 euro för varje barn som hör till hushållet.

Utkomststödets grunddel blir större

Utkomststödets grunddel blir en aning större nästa år. År 2020 har grunddelens belopp varit 502,21 euro per månad för personer som bor ensamma. Från ingången av år 2021 är grunddelen 504,06 euro per månad.

En något högre vattenavgift godkänns i de godtagbara boendeutgifterna i samband med utkomststödet. Som vattenavgift godkändes 21,60 euro per person år 2020. År 2021 godkänns som vattenavgift 22,80 euro per person.

En liten höjning av årssjälvrisken för läkemedelskostnader

Årssjälvrisken för läkemedelskostnader (takbeloppet) stiger en aning. Årssjälvrisken är 579,78 euro per kalenderår (577,66 euro år 2020). Om årssjälvrisken överskrids betalar man under resten av året bara en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedelspreparat.

Grundersättningen för läkemedel (40 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris), den lägre specialersättningen (65 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris) och den högre specialersättningen (100 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris) bibehålls. Också den initialsjälvrisk (50 euro) som man ska betala i sin helhet bibehålls.

FPA-ersättningen för coronavirusundersökningar som utförs inom den privata hälso- och sjukvården stiger

Från och med 1.1.2021 kommer ersättningen för ett PCR-test som utförs inom den privata hälso- och sjukvården att vara 100 euro (från 1.4.2020 har ersättningen varit 56 euro).

Vid PCR-test görs provtagningen från luftvägarna och provet undersöks med hjälp av en metod för nukleinsyrapåvisning. För tillfället anses testet vara den mest tillförlitliga testmetoden för konstaterande av covid-19.

Sjukdagpenningens och rehabiliteringspenningens minimibelopp förblir nästan oförändrade

Sjukdagpenningens och rehabiliteringspenningens minimibelopp höjs. Det nya beloppet är i båda fallen 29,05 euro per dag (28,94 euro/dag år 2020).

Även rehabiliteringspenning som betalas i form av rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering kommer att höjas. Det nya beloppet är i båda fallen 33,51 euro per dag (33,39 euro/dag år 2020).

Ersättningarna för resor till studerandehälsovård och vård som ordnas med servicesedel ändras

Från och med 1.1.2021 kommer högskolestuderande och yrkeshögskolestuderande att få ersättning för resor till sådan primärvård som Studenternas hälsovårdsstiftelse (SVHS) tillhandahåller. Resekostnaderna ersätts högst enligt vad resan skulle ha kostat från den studerandes hemadress till närmaste verksamhetsställe där SHVS kan erbjuda den vård som den studerande behöver.   

Ersättningarna för resekostnader ändras också i situationer där vården betalas med servicesedel. De här resorna ersätts i fortsättningen på samma sätt som resor till en vårdenhet som patienten valt med stöd av bestämmelserna om valfrihet i hälso- och sjukvårdslagen. I praktiken innebär detta att resekostnaderna ersätts enligt kostnaderna för resor till huvudhälsovårdscentralen i den egna boendekommunen eller samkommunen.

Försök med registreringsförfarande inom rehabiliteringen inleds 

I början av 2021 inleder FPA ett försök där serviceproducenterna för två rehabiliteringstjänster väljs genom ett registreringsförfarande. En serviceproducent kan registrera sig som serviceproducent för Min egen väg-rehabilitering och rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar om serviceproducenten uppfyller de villkor och godkänner de priser som FPA fastställt.

För klienterna inom rehabiliteringen medför försöket fler alternativ vid valet av serviceproducent och mer information om genomförandet av rehabiliteringen.

Ny neuropsykiatrisk rehabilitering för unga och unga vuxna

Min egen väg-rehabilitering är en ny rehabiliteringstjänst för unga personer i åldern 16–29 år som på grund av en neuropsykiatrisk störning behöver stöd i fråga om sociala färdigheter, kontroll i vardagen, studier och arbetslivet.

Unga i åldern 16–29 år som har en konstaterad autismspektrumstörning utan kognitiv utvecklingsstörning (Aspergers syndrom) eller en aktivitets- och uppmärksamhetsstörning kan söka sig till rehabiliteringen Min egen väg. Rehabiliteringen Min egen väg inleds i april.

Rehabiliteringskursen Oras erbjuder stöd i fråga om utmattningssyndrom

Den nya Oras-kursen är avsedd för personer över 18 år vars situation är sådan att de psykiska utmattningssymtomen hotar hans eller hennes arbetsförmåga. Under Oras-kursen får klienten konkreta råd samt metoder för att hantera utmaningar i arbetet och i vardagen. Kurserna börjar i april.

Rehabiliteringskurs för personer med sömnapné

Rehabiliteringskurserna för personer med sömnapné börjar under 2021. Under kursen får klienten konkreta råd samt metoder för att hantera utmaningar i arbetet och i vardagen. Dessutom identifierar klienten sina egna starka sidor och resurser och ges förutsättningar att använda sig av dem. Kursen är avsedd för personer över 20 år. Kurserna börjar i maj.

Rehabilitering på distans kombineras med sluten vård som sker ansikte mot ansikte

Från våren 2021 kommer en del av rehabiliterings- och anpassningskurserna att utöver den rehabilitering som sker ansikte mot ansikte även omfatta rehabilitering på distans. Rehabiliteringen på distans genomförs i form av videosamtal i realtid samt icke-tidsbunden digital rehabilitering.

Följande kurser med rehabilitering på distans börjar på våren:

 • anpassningsträning för unga med typ 1-diabetes
 • anpassningsträning för vuxna med typ 1-diabetes
 • anpassningsträning för personer med metabolt syndrom och typ 2-diabetes
 • ITU-kurs för unga med psykiska störningar
 • rehabiliteringskurser för närståendevårdare
 • anpassningskurser för vuxna med sjukdomar i andningsorganen

Höjningar av pensionerna

Den fulla folkpensionen är för ensamboende 665,29 euro per månad och för personer i parförhållande 593,97 euro per månad (662,86 euro/månad och 591,79 euro/månad år 2020).

Beloppet av full garantipension och fullt pensionsstöd är 837,59 euro per månad (834,52 euro/månad år 2020).

Begynnelsepensionen för en efterlevande make är 328,74 euro per månad och fortsättningspensionens grundbelopp är 102,97 euro per månad. Barnpensionens grundbelopp är 60,49 euro per månad.

Barnförhöjningen för en pensionstagare som svarar för försörjningen av ett barn under 16 år är 22,23 euro per månad.

Fronttilläggets belopp är 125,46 euro per månad och det extra fronttillägget är för ensamboende 258,13 euro per månad och för personer i parförhållande 226,04 euro per månad.

Även inkomstgränsen för att lämna sjukpensionen eller garantipensionen vilande blir högre. Vid sidan av sjukpensionen kan man år 2021 tjäna 837,59 euro per månad utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen eller garantipensionen.

Ändringar i bostadsbidraget för pensionstagare

Maximibeloppet av de boendeutgifter som beaktas i samband med bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 0,9 % i alla tre kommungrupper.

Maximibeloppet av boendeutgifterna är

 • Kommungrupp I: 8 433 euro/år
 • Kommungrupp II: 7 755 euro/år
 • Kommungrupp III: 6 804 euro/år.

De kostnader för vatten som beaktas som månatliga boendeutgifter stiger till 29,81 euro per månad per person (29,42 euro/månad/person år 2020). De kostnader för uppvärmning som beaktas kvarstår oförändrade. Det belopp som beaktas av de månatliga underhållskostnaderna i ett egnahemshus stiger till 43,44 euro per månad (43,28 euro/månad år 2020). Höjningarna beaktas vid följande justering av bostadsbidraget för pensionstagare.

Höjningar av handikappförmånerna

Handikappförmånernas belopp höjs en aning till följd av en indexjustering 1.1.2021:

Handikappbidrag för personer under 16 år

 • handikappbidrag med grundbelopp 93,39 euro/månad
 • handikappbidrag med förhöjt belopp 217,93 euro/månad
 • handikappbidrag med högsta belopp 422,58 euro/månad

Handikappbidrag för personer över 16 år

 • handikappbidrag med grundbelopp 93,39 euro/månad
 • handikappbidrag med förhöjt belopp 217,93 euro/månad
 • handikappbidrag med högsta belopp 422,58 euro/månad

Vårdbidrag för pensionstagare

 • vårdbidrag med grundbelopp 71,48 euro/månad
 • vårdbidrag med förhöjt belopp 155,72 euro/månad
 • vårdbidrag med högsta belopp 329,27 euro/månad

veterantillägg 107,88 euro/månad

Höjd inkomstgräns för social trygghet för personer som jobbar i Finland

Utländska arbetstagare som kommer till Finland kan få förmåner som betalas ut av FPA. Rätt till förmåner uppkommer om arbetstagaren tjänar minst 726,27 euro per månad (723,69 euro/månad år 2020). Inkomstgränsen motsvarar månadsbeloppet för grunddagpenningen inom utkomstskyddet för arbetslösa. FPA-förmåner kan fås för de månader då inkomstgränsen överskrids.

Brexit påverkar den sociala tryggheten

Övergångsperioden för utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU upphör i slutet av år 2020. I regel bevaras den sociala tryggheten oförändrad för personer som innan övergångsperiodens slut flyttat till Finland från Storbritannien eller från till Storbritannien från Finland.

Rätten till social trygghet för personer som flyttar efter övergångsperioden beror på avtalen mellan EU och Storbritannien. Avtalsförhandlingarna pågår ännu. Vi uppdaterar aktuell information om hur brexit påverkar förmåner från FPA allteftersom ny information finns att tillgå. Följ med sidan www.kela.fi/web/sv/brexit.

Närmare information för kunder

Närmare information för arbetsgivarkunder

Senast ändrad 8.2.2023