Ändringar i FPA:s förmåner 2022 | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ändringar i FPA:s förmåner 2022

Publicerad 27.12.2021

År 2022 för med sig ändringar i efterlevandepensionen, sjukdagpenningen och inkomstgränserna för studiestödet. Dessutom ändras telefonnumren för beställning av FPA-taxi. En ny modell för jobbsökning tas i bruk 1.5.2022, och familjeledighetsreformen träder i kraft 1.8.2022. De förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjs i början av året med 2,1 procent.

I det här meddelandet redovisas de viktigaste ändringarna år 2022 i de sociala trygghetsförmåner som FPA har hand om. Förändringarna och de nya förmånsbeloppen publiceras på fpa.fi 1.1.2022.

Höjningar i familjeförmånerna

Minimibeloppet av moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning samt specialvårdspenning stiger. Det nya beloppet är 29,67 euro per dag (29,05 euro/dag år 2021).

Beloppen av de barnavårdsstöd som är bundna till folkpensionsindex stiger med 2,1 procent.

Högre underhållsstöd

Beloppet av fullt underhållsstöd höjs och är 172,59 euro per månad (167,35 euro/månad år 2021).

Inkomstgränserna för betalningsbefrielse från underhållsbidragsskuld ändras. I fortsättningen kan betalningsbefrielse beviljas om den underhållsskyldigas inkomster per månad är 1 166,29 euro eller lägre. För varje minderårigt barn höjs inkomstgränsen med 291,57 euro per månad. Barn som beviljats underhållsstöd har emellertid inte en höjande inverkan på inkomstgränsen. År 2021 var motsvarande belopp 1 130,86 euro per månad respektive 282,71 euro per månad.

FPA betalar inte underhållsstöd om barnet kan försörja sig med sina egna inkomster. Gränserna för ett barns förvärvs- och kapitalinkomster stiger och är nästa år 816,40 euro per månad om barnet bor hemma och 1 166,29 euro per månad om barnet bor självständigt. År 2021 var gränserna 791,60 euro per månad respektive 1 130,86 euro per månad.

Familjeledigheterna förnyas 1.8.

Familjeledighetsreformen ändrar längden på och tidpunkten för föräldraledigheterna och de föräldradagpenningar som betalas för dem. Beloppet av föräldradagpenningarna bestäms på samma sätt som tidigare.

Efter reformen får en gravid förälder graviditetspenning för 40 vardagar innan rätten till föräldrapenning börjar. Föräldrapenning betalas på grund av ett barn för totalt 320 vardagar.

Om barnet har två föräldrar som har rätt till föräldrapenning, har båda föräldrarna rätt att använda hälften av föräldrapenningsdagarna, dvs. 160 föräldrapenningsdagar. En förälder kan överlåta högst 63 föräldrapenningsdagar ur sin egen föräldrapenningskvot till den andra föräldern.

De nya familjeledigheterna gäller familjer där den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare. Likaså gäller de nya familjeledigheterna familjer där ett adoptivbarn tas i vård 31.7.2022 eller senare. Föräldrarna kan ansöka hos FPA om familjeledighet enligt det nya systemet från och med 1.5.2022.

Läs mer på fpa.fi

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande förblir oförändrad

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande ska betalas av alla studerande som avlägger en examen vid en finländsk högskola och har anmält sig som närvarande för terminen.

År 2022 är hälsovårdsavgiften oförändrad, dvs. 35,80 euro per termin. De studerande får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ i FPA:s e-tjänst MittFPA.

Läs mer i meddelandet

Årsinkomstgränserna för studiestöd höjs för nästa år med 25 procent

Inkomstgränserna för studiestöd höjs för år 2022 med en fjärdedel. År 2022 är inkomstgränsen 15 630 euro om den studerande lyfter studiestöd för 9 månader. De höjda inkomstgränserna gäller endast studiestöd som beviljas för år 2022. Det är möjligt att inkomstgränserna sänks för år 2023.

Läs mer i meddelandet

Höjningar av arbetslöshetsförmånerna

Beloppet av grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd höjs till 34,50 euro per dag (33,78 euro/dag år 2021).

Även arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel och barnförhöjningen i samband med arbetslöshetsförmåner kommer att höjas. Arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel är 4,91 euro per dag.

Barnförhöjningarna är

5,41 euro/dag för ett barn
7,95 euro/dag för två barn
10,25 euro/dag för minst tre barn.

Ny jobbsökningsmodell för arbetslösa arbetssökande från 1.5

Från och med början av maj träder en ny modell för jobbsökning i kraft, den så kallade nordiska modellen för arbetskraftsservice. Målet är att en arbetslös arbetssökande ska få mera individuellt stöd framför allt i början av arbetslösheten.

Den arbetssökande och en sakkunnig hos TE-tjänster eller kommunen träffas genast under de första arbetslöshetsdagarna för att göra upp en plan för sysselsättning. I planen antecknas gemensamt överenskomna tjänster som stöder den arbetssökande och hur många arbetsplatser den arbetssökande ska söka per månad. Huvudregeln är att den arbetssökande ska söka 4 arbetsplatser per månad, men allas situation bedöms separat. En arbetslös som har sökt arbete tillräckligt aktivt och har följt sysselsättningsplanen kan inte förlora sin arbetslöshetsförmån och beloppet av förmånen minskar inte.

Karenserna förkortas i den nya modellen för arbetssökning. Om den arbetssökande inte söker arbete enligt överenskommelse, kan han eller hon få en påminnelse eller en karens på 5 eller 10 dagar. Under karensen betalas inte arbetslöshetsförmån. Om den arbetssökande upprepade gånger låter bli att söka arbete, kan arbetslöshetsförmånen gå förlorad tills vidare. Den som vägrar ta emot en säker arbetsmöjlighet kan få 45 dagars karens.

Något högre boendeutgifter godkänns i samband med allmänt bostadsbidrag

De maximala boendeutgifter som godkänns i samband med det allmänna bostadsbidraget justeras enligt levnadskostnadsindex. Det betyder att de maximala boendeutgifter som godkänns i samband med bostadsbidraget stiger något i början av 2022. De nya maximala boendeutgifterna tillämpas från och med 1.1.2020 på justeringar och på nya beslut om beviljande.

Också beloppet av de uppvärmningsavgifter som godkänns som boendeutgifter och som betalas utöver hyran ökar något. Som uppvärmningskostnader som betalas separat godkänns år 2022 i regel 42 euro i månaden, om hushållet består av endast en person. För ett hushåll med flera personer godkänns 42 euro för den första personen och för de andra 14 euro per person.

På grund av justeringen av folkpensionsindexet minskar bassjälvriskandelen i samband med bostadsbidraget en aning. Den sökande kan alltså ha lite högre inkomster än 2021 och ändå ha rätt till fullt bostadsbidrag. År 2022 tillämpas ingen bassjälvrisk alls om hushållets inkomster är högst 619 euro per månad utökat med 103 euro för varje vuxen som hör till hushållet och 228 euro för varje barn som hör till hushållet.

Utkomststödets grunddel blir större

Utkomststödets grunddel blir en aning större nästa år. År 2021 har grunddelens belopp varit 504,06 euro per månad för personer som bor ensamma. Från ingången av år 2022 är den 514,82 euro per månad.

Skyddat belopp i samband med militärunderstöd

Från början av nästa år införs ett skyddat belopp på 300 euro i samband med militärunderstödet. Det här innebär att den värnpliktige kan ha löne- eller företagarinkomster på 300 euro i månaden netto utan att det inverkar på beloppet av militärunderstödet. Det skyddade beloppet gäller inte den värnpliktiges anhörigas inkomster.

Läs mer i meddelandet

Liten höjning av årssjälvrisken för läkemedelskostnader

Årssjälvrisken för läkemedelskostnader (takbeloppet) stiger en aning. Årssjälvrisken är 592,16 euro per kalenderår (579,78 euro år 2021). Om årssjälvrisken överskrids betalar man under resten av året bara en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedelspreparat.

Läkemedlens grundersättning (40 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris), lägre specialersättning (65 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris) och högre specialersättning (100 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris) bibehålls. Också den initialsjälvrisk (50 euro) som kunden ska betala i sin helhet är oförändrad.

Liten höjning av minimibeloppen av sjukdagpenning och rehabiliteringspenning

Minimibeloppet av sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen höjs. Det nya beloppet är i båda fallen 29,67 euro per dag (29,05 euro/dag år 2021).

Även rehabiliteringspenning som betalas i form av rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering kommer att höjas. Det nya beloppet är i båda fallen 34,23 euro per dag (33,51 euro/dag år 2021).

Nya telefonnummer för beställning av FPA-taxi

Från och med 1.1.2022 finns det i varje landskap två serviceproducenter av vilka taxiresor som ersätts av FPA kan beställas. Kunden kan själv välja av vilkendera han eller hon beställer sin resa. De nya numren tas i bruk 20.12.2021. Från och med då kan man på de här numren beställa resor som görs 1.1.2022 och senare. Resor som görs under detta år ska beställas på de nuvarande numren.

För att FPA ska kunna ersätta en taxiresa måste kunden beställa resan från någondera av serviceproducenterna i det egna landskapet. Då betalar kunden endast en självriskandel för resan, som är högst 25 euro för en enkelresa.

Läs mer i meddelandet

Utredningen av rehabiliteringsbehovet hos dem som får sjukdagpenning under långa perioder ska bli effektivare

Om en persons arbetsoförmåga blir långvarig utreder FPA personens rehabiliteringsbehov senast då sjukdagpenning har betalats ut för 60 dagar. En ändring av sjukförsäkringslagen 1.1.2022 medför att FPA är skyldig att utreda rehabiliteringsbehovet om det behövs, också när sjukdagpenning har betalats för 150 och 230 dagar. Genom effektivare utredning av rehabiliteringsbehovet vill man förebygga långvariga perioder av arbetsoförmåga och säkerställa att personen i rätt tid får de rehabiliteringstjänster han eller hon behöver.

Läs mer i meddelandet 

FPA fortsätter att ersätta resekostnader i samband med coronavaccination

FPA fortsätter att ersätta kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination till och med 30.6.2022. Också resor i samband med coronatestning ersätts. Resorna ersätts på samma sätt som övriga resor till hälso- och sjukvården.

Läs mer i meddelandet

FPA fortsätter att ersätta arbetsgivarna för kostnaderna för coronavaccinationer

FPA fortsätter att betala ersättning till arbetsgivarna för kostnaderna för coronavaccinationer som getts inom företagshälsovården till och med 30.6.2022. Ersättningen är 10 euro per vaccinationsåtgärd. För vaccinpreparaten betalas ingen ersättning, eftersom preparaten är avgiftsfria för serviceproducenten. Kommunerna ansvarar för att ordna vaccinationerna inom sitt område. Kommunerna kan sköta vaccinationerna i samarbete med privata serviceproducenter inom företagshälsovården.

Läs mer i meddelandet

FPA-ersättningen för coronatest som utförs inom den privata hälso- och sjukvården är även i fortsättningen 100 euro

FPA-ersättningen för coronavirustest som gjorts inom den privata hälso- och sjukvården (PCR- test) är även i fortsättningen 100 euro. Förhöjd ersättning betalas fram till 30.6.2022.

Läs mer i meddelandet

Rehabiliteringspenning och reseersättning kan inte beviljas för rehabilitering som finansieras med vinstmedel

Från och med år 2022 kan FPA inte längre bevilja rehabiliteringspenning för den tid en person deltar i en anpassningskurs som finansieras med vinstmedel från Veikkaus. Inte heller resor i samband med anpassningskurser som finansieras med vinstmedel från Veikkaus ersätts längre.

Läs mer i meddelandet 

Den nya yrkesinriktade TAITO-rehabiliteringen ersätter yrkesinriktade rehabiliteringskurser

De yrkesinriktade rehabiliteringskurserna har formats om, och rehabiliteringstjänsten går nu under namnet TAITO-rehabilitering. TAITO-rehabiliteringen är avsedd för situationer där en person på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att komma in i arbetslivet, att påbörja studier eller att fortsätta arbeta eller studera. TAITO-rehabiliteringen omfattar individuell rehabilitering och rehabilitering i grupp samt arbetspraktik.

Läs mer i meddelandet

Efterlevande- och barnpensionerna förnyas 1.1

FPA betalar efterlevandepension till efterlevande personer som är under 65 år. Från och med 2022 har även en sambo rätt till efterlevandepension, om han eller hon har bott tillsammans med sin avlidna sambo i minst fem år utan avbrott och de har ett gemensamt, minderårigt barn. Före reformen har sambor inte varit berättigade till efterlevandepension. Reformen gäller situationer där en sambo blir änka/änkling år 2022 eller senare.

Efterlevandepensionen blir tidsbunden för unga efterlevande vars partner avlider 2022 eller senare. Till en efterlevande partner som är född 1975 eller senare betalas efterlevandepension i 10 år eller tills det gemensamma barnet fyller 18 år. Före reformen har den efterlevande kunnat få efterlevandepension från FPA tills han eller hon fyllde 65 år.

Ändringen av efterlevandepensionen till tidsbunden pension gäller inte efterlevande som redan får efterlevandepension eller vilkas partner har avlidit innan lagen träder i kraft.

I fortsättningen betalar arbetspensionsanstalterna barnpension tills barnet fyller 20 år. Det här gäller även barn som tidigare har beviljats barnpension och som är minderåriga 31.12.2021

Läs mer i meddelandet

Höjningar av pensionerna

Beloppet av full folkpension är för ensamboende 679,50 euro per månad och för personer i parförhållande 606,65 euro per månad (665,29 euro/månad och 593,97 euro/månad år 2021).

Beloppet av full garantipension och fullt pensionsstöd är 855,48 euro per månad (837,59 euro/månad år 2021).

Begynnelsepensionen för en efterlevande make är 335,76 euro per månad och fortsättningspensionens grundbelopp är 105,17 euro per månad. Barnpensionens grundbelopp är 61,78 euro per månad.

Barnförhöjningen för en pensionstagare som svarar för försörjningen av ett barn under 16 år är 22,71 euro per månad.

Beloppet av fronttillägg är 128,13 euro per månad och det extra fronttillägget är för ensamboende 263,64 euro per månad och för personer i parförhållande 230,86 euro per månad.

Även inkomstgränsen för att lämna sjukpensionen eller garantipensionen vilande blir högre. Vid sidan av sjukpensionen kan man år 2022 förtjäna 855,48 euro per månad utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen eller garantipensionen.

Ändringar i bostadsbidraget för pensionstagare

Maximibeloppet av de boendeutgifter som beaktas i samband med bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 2,1 % i alla tre kommungrupper.

Maximibeloppet av boendeutgifterna är

 • i kommungrupp I: 8 613 euro per år
 • i kommungrupp II: 7 921 euro per år
 • i kommungrupp III: 6 949 euro per år.

De vattenkostnader som beaktas som månatliga boendeutgifter stiger till 30,05 euro per person (29,81 euro/person/månad år 2021). De uppvärmningskostnader som beaktas kvarstår oförändrade. Det belopp som beaktas av de månatliga underhållskostnaderna i ett egnahemshus stiger till 44,37 euro per månad (43,44 euro/månad år 2021). Höjningarna beaktas vid följande justering av bostadsbidraget för pensionstagare.

Höjningar av handikappförmånerna

Handikappbidragen stiger på grund av indexjusteringarna fr.o.m. 1.1.2022:

Handikappbidrag för personer under 16 år

 • handikappbidrag med grundbelopp 95,39 euro/månad
 • handikappbidrag med förhöjt belopp 222,58 euro/månad
 • handikappbidrag med högsta belopp 431,60 euro/månad

Handikappbidrag för personer över 16 år

 • handikappbidrag med grundbelopp 95,39 euro/månad
 • handikappbidrag med förhöjt belopp 222,58 euro/månad
 • handikappbidrag med högsta belopp 431,60 euro/månad

Vårdbidrag för pensionstagare

 • vårdbidrag med grundbelopp 73,00 euro/månad
 • vårdbidrag med förhöjt belopp 159,04 euro/månad
 • vårdbidrag med högsta belopp 336,30 euro/månad
 • veterantillägg 110,19 euro/månad

Höjd inkomstgräns för social trygghet för personer som jobbar i Finland

Utländska arbetstagare som kommer till Finland kan få förmåner som betalas ut av FPA. En person får rätt till förmåner då han eller hon tjänar minst 741,75 euro per månad (726,27 euro/månad år 2021). Inkomstgränsen motsvarar månadsbeloppet för grunddagpenningen inom utkomstskyddet för arbetslösa. FPA-förmåner kan fås för de månader då inkomstgränsen överskrids.

Senast ändrad 17.3.2022