Många som flytt kriget i Ukraina blir snart kunder hos FPA – en ny blankett gör det lättare att ansöka om förmåner | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Många som flytt kriget i Ukraina blir snart kunder hos FPA – en ny blankett gör det lättare att ansöka om förmåner

Publicerad 22.2.2023

Tusentals ukrainare som flytt kriget kan snart ansöka om FPA-förmåner när bosätt-ningstiden i Finland överstiger ett år. På basis av bosättningstid eller långvarigt ar-bete kan ukrainare ansöka om bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. För att göra det lättare att ansöka tar FPA i bruk en ny blankett med vilken man kan ansöka om FPA-kort och barnbidrag samtidigt.

Från och med mars 2022 har över 45 000 ukrainare som flytt undan det ryska anfallskriget anlänt till Finland. Många av dem får snart rätt till FPA-förmåner när bosättningstiden i Fin-land överstiger 12 månader. FPA har förberett sig på att ordna service för de ukrainare som flytt kriget och bidra till att främja deras integration.

– Vår uppgift är att trygga människors försörjning. Vi är med och säkerställer att de som flytt kriget i Ukraina så smidigt som möjligt kan övergå från de mottagningstjänster som ordnas av flyktingförläggningarna till att omfattas av integrationstjänster och bosättnings-baserad social trygghet, sammanfattar FPA:s kundrelationschef Pilvi Vanne

Ett års bosättning ger rätt att ansöka om många förmåner
Efter att ha vistats ett år i Finland kan en person som får tillfälligt skydd ansöka om så kal-lade bosättningsbaserade förmåner hos FPA, till exempel barnbidrag och bostadsbidrag. Också långvarigt arbete i Finland kan berättiga till dessa förmåner. Samtidigt kan personen få ett FPA-kort som berättigar till läkemedelsersättning.  

När bosättningstiden på ett år har nåtts kan man också ansöka om hemkommun i Finland. Hemkommun söks hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Efter att ha beviljats hemkommun övergår kunden från mottagningstjänsterna till att omfattas av in-tegrationstjänsterna och får rätt att till exempel ansöka om barnavårdsstöd och i vissa fall utkomststöd, om kunden inte har några andra inkomster eller om inkomsterna är mycket små.

Att man har hemkommun betyder inte automatiskt att man har rätt till FPA-förmåner. Å andra sidan behöver man inte ha hemkommun för att kunna beviljas bosättningsbaserade förmåner, även om detta kan inverka på till exempel bostadsbidragets belopp. En förutsätt-ning för beviljande av bostadsbidrag är att boendekostnaderna är skäliga.

Pilvi Vanne påminner om att man kan ansöka om förmåner eller rätt till hemkommun även om man inte har för avsikt att bosätta sig i Finland permanent:

– Man kan ansöka om för-måner även om man planerar att återvända till Ukraina senare.

Kombinerad blankett gör det lättare att ansöka om förmåner
FPA beviljar inte förmåner automatiskt utan man måste ansöka om dem separat. FPA strä-var ändå efter att underlätta ansökan genom att erbjuda ukrainare en ny blankett med vil-ken man kan ansöka om ett FPA-kort och barnbidrag samtidigt. 

– Vi har märkt att det är just de här förmånerna som många först ansöker om. Den kombi-nerade blanketten kommer att finnas både på ukrainska och på ryska, och även andra cen-trala blanketter kommer att översättas till dessa språk. På det här sättet är det så smidigt som möjligt att göra en ansökan och det kräver inget besök på FPA:s serviceställe, berättar Pilvi Vanne.

Blanketterna kommer att finnas på nätet på adressen www.fpa.fi/blanketter.

Samarbete mellan myndigheterna stöder integrationen

Integrationen av ukrainarna är en omfattande helhet och det är viktigt att det finns ett fun-gerande samarbete mellan myndigheterna och andra samarbetspartner som arbetar med ukrainarna. FPA ordnar webbinarier och andra evenemang för och tillsammans med sam-arbetspartnerna samt samarbetar på lokal nivå. 

– För att kunden ska kunna ansöka om rätt förmåner vid rätt tidpunkt samarbetar vi aktivt till exempel med flyktingförläggningarna och kommunernas integrationstjänster. Vi ordnar även informationsmöten och popup-tjänster där våra kunder finns, berättar Vanne. 

– Kriget har fört med sig mycket sorg och osäkerhet, och vi vill för vår del stödja ukrainarna och skapa trygghet i deras nya vardag.

Senast ändrad 22.2.2023