Regeringen föreslår att vuxenutbildningsstödet och alterneringsledigheten ska slopas | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Regeringen föreslår att vuxenutbildningsstödet och alterneringsledigheten ska slopas

Publicerad 22.2.2024

Regeringen föreslår i en proposition att vuxenutbildningsstöd och statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd inte längre ska beviljas för studier som inleds 1.8.2024 eller senare. Enligt propositionen upphör också rätten till alterneringsledighet i början av augusti.

Regeringens proposition RP 8/2024 rd lämnades till riksdagen för behandling 15.2.2024.  Riksdagen förväntas under våren godkänna de ändringar som föreslås i propositionen, och ändringarna avses träda i kraft 1.8.2024.

Statsgaranti för studielån för vuxenstuderande

En löntagare eller företagare har kunnat ansöka om vuxenutbildningsstöd hos Sysselsättningsfonden (tyollisyysrahasto.fi/sv). En studerande som får vuxenutbildningsstöd har dessutom haft rätt till statsgaranti för studielån, som beviljas av FPA.

År 2022 betalade Sysselsättningsfonden vuxenutbildningsstöd till 30 124 personer, och 9 868 personer beviljades lånegaranti för vuxenutbildning av FPA.

Nu föreslår regeringen att lagen om vuxenutbildningsförmåner ska upphävas. Enligt propositionen ska det ännu vara möjligt att få vuxenutbildningsstöd för studier som inleds senast 31.7.2024, om även stödperioden inleds senast då. Stöd kan då fås fram till utgången av 2025. Även lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd kan beviljas högst fram till utgången av 2025.

Alterneringsersättning från arbetslöshetskassan eller från FPA

En heltidsanställd arbetstagare har kunnat avtala med sin arbetsgivare om att bli alterneringsledig. Under alterneringsledigheten har arbetstagaren haft rätt till alterneringsersättning, som oftast har beviljats av arbetslöshetskassan.

Om arbetstagaren inte hör till någon arbetslöshetskassa, har hen hos FPA kunnat ansöka om alterneringsersättning som beräknats utifrån grunddagpenningen. Alterneringsersättning som beräknats utifrån grunddagpenningen är 26,05 euro/dag.

FPA:s roll i utbetalningen av alterneringsersättning har varit liten. Till exempel år 2022 betalades alterneringsersättning till 5 400 personer, av vilka cirka 30 fick ersättningen från FPA.

Nu föreslår regeringen att lagen om alterneringsledighet ska upphävas.  Enligt propositionen ska en alterneringsledighet kunna inledas ännu 31.7.2024. Den som har inlett en alterneringsledighet senast då har rätt att vara alterneringsledig den längsta möjliga tiden, dvs. 180 kalenderdagar.

Närmare information

Senast ändrad 22.2.2024