Fler mottagare av allmänt bostadsbidrag i fjol än någonsin tidigare | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Fler mottagare av allmänt bostadsbidrag i fjol än någonsin tidigare

Publicerad 1.2.2024

År 2023 var antalet hushåll som fick allmänt bostadsbidrag större än någonsin tidigare under de år bidraget betalats ut. Ökningen var särskilt stor i antalet arbetande bostadsbidragstagare och den totala summan utbetalda förmåner till dem.

Graf: antal hushåll som fick allmänt bostadsbidrag vid årets slut och utbetalda förmåner enligt penningvärdet 2023 perioden 2014–2023. På bilden ser man att antalet hushåll med allmänt bostadsbidrag ökade till nytt rekord år 2023, nästan 405 000 hushåll.
Antalet mottagare av allmänt bostadsbidrag ökade i Finland 2023 till ett alla tiders rekord. Bostadsbidrag betalades till över 400 000 hushåll, vilket är nästan 6 procent fler än året innan. Senast överskreds 400 000 mottagare under det första coronaåret 2020.

År 2023 betalade FPA ut allmänt bostadsbidrag för nästan 1,7 miljarder euro. Enligt penningvärdet 2023, dvs. med beaktande av inflationen, ökade summan från föregående år.

Den största gruppen bostadsbidragstagare var de studerande, som utgjorde 42 procent av de hushåll som fick bidraget. Den näststörsta gruppen var de arbetslösa med en andel på 31 procent.

Mätt i antalet mottagare och utbetalda summor var ökningen dock störst i fråga om de arbetande hushållen, vilkas huvudsakliga inkomstkälla är löneinkomster. Av de hushåll som fick allmänt bostadsbidrag 2023 var 19 procent arbetande.

FPA:s forskningschef Signe Jauhiainen säger att förändringen har sin förklaring i den ekonomiska utvecklingen, det försämrade sysselsättningsläget och de ökade boendekostnaderna.

– Behovet av bidraget ökar vanligen när inkomsterna minskar till exempel till följd av arbetslöshet, men ökningen i antalet arbetande hushåll beror främst på att boendekostnaderna och kostnaderna överlag har stigit. Även om inkomsterna är oförändrade räcker de inte till som förut för boendekostnaderna oavsett om man bor på hyra eller äger sin bostad, bedömer Jauhiainen.

Graf: Livssituationen i hushållen med allmänt bostadsbidrag per familjetyp vid utgången av 2023. På bilden ser man att arbete är vanligare i barnfamiljer än i andra hushåll med bostadsbidrag.
Andelen ukrainska flyktingar av bidragsmottagarna mindre än väntat

Sedan februari 2022 har det kommit fler ukrainska flyktingar till Finland än tidigare. Våren 2023 hade de första av dem bott i Finland ett år och övergick till att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Av mottagarna av allmänt bostadsbidrag 2023 var den sökande i drygt 4 500 hushåll ukrainsk medborgare.

– Trots att det kommit fler ukrainare än tidigare till Finland, har antalet bidragstagare bland dem inte ökat i förväntad mån. Det här beror sannolikt på att endast få ukrainare ansökt om att omfattas av den finländska sociala tryggheten, säger Jauhiainen.

Riksdagen beslutade i fjol om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget som minskar bidragsbeloppet 2024. Antalet bostadsbidragstagare och de utbetalda summorna förväntas alltså inte öka ytterligare.

– Antalet mottagare av allmänt bostadsbidrag och de utbetalda förmånerna minskar i och med ändringarna på två olika sätt. De utbetalda bostadsbidragen minskar i euro och en del av de nuvarande bidragstagarna hamnar helt och hållet utanför, säger Jauhiainen.

Merparten av ändringarna i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft den 1 april 2024. Ändringarna påverkar de bostadsbidrag som redan betalas till hushållen, följande gång bidraget justeras. Dessutom beviljas allmänt bostadsbidrag inte längre för ägarbostäder från och med början av 2025.

Mer information

Informationspaket om stöd för boende

 

Senast ändrad 1.2.2024