Elatustuen määrä ja maksaminen


Elatustuki maksetaan joko täysimääräisenä tai vähennettynä. Täysi elatustuki on 167,35 e/kk.

Kela maksaa elatustuen vähennettynä, jos elatusapu on vahvistettu täyttä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen takia. Jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt sellaisen elatusavun maksamisen, joka on vahvistettu täyttä elatustukea pienemmäksi hänen puutteellisen maksukykynsä takia, elatustuki maksetaan täytenä. Elatussopimuksessa tai -tuomiossa tulee näissä tapauksissa olla maininta elatusvelvollisen puutteellisesta elatuskyvystä. Kun Kela maksaa elatustuen vähennettynä, saat elatustuen ja elatusavun erotuksen sekä lisäksi elatusvelvolliselta elatusavun. Loppusumma on siis täyden elatustuen suuruinen.

Jos vahvistettu elatusapu on täyttä elatustukea pienempi muun kuin elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn takia, Kela ei maksa erotusta. Jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt tällaisen elatusavun maksamisen, elatustuki maksetaan vahvistetun elatusavun suuruisena. Kela ei maksa alle 5 euron tukea.

Jos vahvistettu elatusapu on Kelan tukea suurempi eikä elatusvelvollinen maksa elatusapua, Kela maksaa täyden elatustuen ja perii elatusvelvolliselta maksamatta jääneen elatusavun. Jos perintä onnistuu, Kela maksaa perinnän jälkeen elatusavun ja tuen erotuksen lasta hoitavalle vanhemmalle.

Elatustuki on verotonta tuloa. Elatusapu ja elatustuki tarkistetaan vuosittain indeksillä.

Muiden tukien vaikutus


Elatustukeen eivät vaikuta muut Kelan tuet kuin lapselle myönnetty sotilasavustus, joka vähennetään elatustuen määrästä.

Maksaminen


Elatustuki maksetaan kuukauden 10. päivänä. Elatusvelvolliselta perityksi saadut elatusavut maksetaan kuukauden 25. päivä. Jos maksupäivä on pyhäpäivä tai lauantai, elatustuki ja elatusapu maksetaan edeltävänä pankkipäivänä. Kela toimittaa tiedon maksamastaan elatustuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Tuki maksetaan lapsen vanhemmalle tai muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi on. Tuki voidaan myös myöntää ja maksaa 15 vuotta täyttäneelle lapselle itselleen.

Tukea maksetaan enintään siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tuki voi päättyä aikaisemmin, jos elatusvelvollisuus päättyy tai tuen muut edellytykset eivät enää täyty.

Kela voi tarkistaa tuen, jos perheen tilanne muuttuu niin, että se vaikuttaa tukeen.

Esimerkki elatustuesta

Toinen vanhemmista on määrätty maksamaan elatusapua lapselle 50 e/kk. Elatusapu on elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen takia elatustukea pienempi, joten Kela maksaa elatusavun ja elatustuen erotuksen 117,35 e/kk. Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua, Kela maksaa täyden elatustuen 167,35 e/kk ja perii elatusvelvolliselta 50 e/kk.

Lue lisää