Kotihoidon tuki | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kotihoidon tuki

Voitko saada kotihoidon tukea?

Voit saada kotihoidon tukea, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Olet lapsen vanhempi, vanhemman puoliso tai muu lapsen huoltaja.
 • Lapsesi on yli 6 kuukautta (syntymästä 160 arkipäivää) ja alle 3-vuotias.
 • Lapsellasi ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.
 • Hoidat lasta itse tai olet sopinut lapsen hoidosta toisen henkilön kanssa.

Voit työskennellä tai olla vuosilomalla samaan aikaan kun saat kotihoidontukea.

Voit saada kotihoidon tukea myös perheen muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jos heilläkään ei ole paikkaa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Et voi kuitenkaan saada tukea enää sen jälkeen, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Et voi saada kotihoidon tukea, jos lapsesta maksetaan vanhempainrahaa tai yksityisen hoidon tukea. Lue, miten muut tuet vaikuttavat kotihoidontukeen

Hoitaja voi olla

 • lapsen vanhempi
 • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
 • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Kotihoidon tuki maksetaan sille vanhemmalle, vanhemman puolisolle tai muulle huoltajalle, joka hoitaa lasta. Etävanhempi voi hakea kotihoidon tukea, jos lapsi asuu osan aikaa hänen luonaan ja vanhemmat ovat yhdessä sopineet asiasta.

Jos hoitaja on joku muu, esimerkiksi isovanhempi, tuki maksetaan kuitenkin hakijalle eli esimerkiksi lapsen vanhemmalle.

Adoptiovanhemmat voivat saada kotihoidon tukea myös yli 3-vuotiaasta lapsesta. Jos lapsi on otettu hoitoon ennen 31.7.2022, kotihoidon tukea maksetaan siihen asti, kun vanhempainrahan alkamisesta on kulunut 2 vuotta tai lapsi aloittaa koulun.

Adoptiovanhemmat voivat saada kotihoidon tukea myös yli 3-vuotiaasta lapsesta. Jos lapsi on otettu hoitoon 31.7.2022 tai myöhemmin, perhe voi saada kotihoidon tukea siihen asti, kun hoitoonottopäivästä on kulunut 2 vuotta tai lapsi aloittaa koulun.

Voit palkata lastenhoitajan ja saada Kelasta kotihoidon tuen alle 3-vuotiaalle tai yksityisen hoidon tuen alle kouluikäiselle. Tällöin toimit työnantajana hoitajalle. 

Perhe voi palkata hoitajan yhdessä toisen tai usean perheen kanssa. Tässä ns. hoitoringissä yksi hoitaja hoitaa perheiden lapsia yleensä vuorotellen kunkin lapsen kotona. Jokainen perhe voi saada alle 3-vuotiaasta lapsestaan kotihoidon tuen tai alle kouluikäisestä yksityisen hoidon tuen.

Tuen määrään vaikuttaa mm. hoitoaika. Lisäksi kunta voi maksaa kuntalisää. Voit selvittää laskurilla, paljonko perheenne saa tukea. Perheet sopivat hoitajan palkanmaksusta itse.

Kela maksaa kotihoidon tuen perheelle itselleen, joka voi maksaa siitä hoitajalle palkan. Kun perhe saa kotihoidon tukea, päivähoidon tuottajalle ei tarvita kunnan hyväksyntää.

Perhe työnantajana

Kun palkkaat hoitajan työsuhteeseen, sinun tulee työnantajana tehdä ennakonpidätys maksamastasi palkasta hoitajan verokortin mukaan. Lisäksi sinun pitää maksaa sosiaaliturvamaksu ja huolehtia lakisääteisistä vakuutusmaksuista, joita ovat työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Huolehdi maksuista koko palkan osalta, myös Kelan maksamasta tuen osuudesta.

Kun kotitalous on työnantaja-asemassa, se on myös velvollinen järjestämään työterveyshuollon työntekijälleen (Työnantajat-osio).

Kaikkien työnantajien täytyy ilmoittaa maksetut palkat kansalliseen tulorekisteriin (vero.fi).

AnkkuriKuinka paljon voit saada kotihoidon tukea?

Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Lisäksi kotikuntasi saattaa maksaa kuntalisää.

Hoitorahan määrä yhdestä alle 3-vuotiaasta
377,68 e/kk
Jokaisesta muusta perheen alle 3-vuotiaasta lapsesta
113,07 e/kk
Jokaisesta muusta perheen yli 3-vuotiaasta mutta alle kouluikäisestä lapsesta
72,66 e/kk

Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta, ja se on enintään 202,12 e/kk​.

Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot eli tulot ennen verojen vähentämistä. Perheen kokoon lasketaan mukaan enintään 4 henkilöä: 2 aikuista ja enintään 2 alle kouluikäistä lasta. Perheen henkilömäärään ei lasketa sellaista lasta, jonka perusteella maksetaan vanhempainpäivärahaa tai joka on koulussa. Jos olet perheesi ainoa vanhempi, vain sinun tulosi vaikuttavat hoitolisään. Jos asut yhdessä puolisosi kanssa, myös hänen tulonsa lasketaan mukaan perheen tuloihin, vaikka hän ei olisi lastesi huoltaja. 

Perheen tuloihin lasketaan myös

 • lasten tulot, jos lapsista maksetaan kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea
 • osittainen ja joustava hoitoraha.

Hoitorahaa ja kuntalisää ei lasketa tuloksi.

Saat täyden hoitolisän, jos perheesi kuukausitulot eivät ylitä perheen koon mukaan laskettavaa tulorajaa. Jos tuloraja ylittyy, hoitolisä pienenee vähennysprosentin mukaisesti. Hoitolisää ei makseta lainkaan, jos perheesi tulot ylittävät maksimitulorajan.

Perheen koko (henkilöä)Bruttotulot, joilla saa täyden hoitolisänVähennys-prosenttiBruttotulot, joilla ei saa hoitolisää
21 160 e/kk11,5 %2 917,53 e/kk
31 430 e/kk9,4 %

3 580,16 e/kk

4 tai enemmän1 700 e/kk7,9 %4 258,42 e/kk

 

Kuntalisän määrä ja myöntämisedellytykset ovat kuntakohtaisia. Kaikki kunnat eivät maksa kuntalisää.

Jotkin kuntalisää maksavat kunnat ovat tehneet Kelan kanssa sopimuksen siitä, että kuntalisä maksetaan kotihoidon tuen yhteydessä Kelan kautta. Voit selvittää laskurilla, saatko kuntalisän Kelan kautta ja kuinka paljon tukea maksetaan. Jos kuntalisä maksetaan Kelan kautta, sinun ei tarvitse hakea kuntalisää erikseen vaan tuki maksetaan automaattisesti, kun saat kotihoidon tukea.

Jos et laskurin mukaan saa kuntalisää Kelan kautta, selvitä kotikunnastasi, maksaako se kuntalisää. Jos kunta maksaa kuntalisää, hae kuntalisä kotikunnastasi.

Jos perheessäsi on esimerkiksi kaksoset, voit saada kotihoidon tuen hoitorahaa yhdestä monikkolapsesta täyden alle 3-vuotiaan määrän. Muista alle 3-vuotiaista lapsista maksetaan sisaruskorotuksen määrä. Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Laske kotihoidon tuen määrä

Siirry laskuriin

Miltä ajalta voit saada kotihoidon tukea?

Kotihoidon tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Kuukauden vähimmäisaika täyttyy myös silloin, kun vanhemmat hakevat kotihoidon tukea vuorotellen ja tukijaksot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden.

Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta. Tukijakso voi myös päättyä keskellä kalenterikuukautta, jolloin tuki maksetaan vajaalta kuukaudelta kuukauden viimeisenä päivänä.

Jos kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esimerkiksi kesäloman ajaksi, et voi saada siltä ajalta kotihoidon tukea.

Kotihoidon tuki päättyy esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Perheessä ei enää ole alle 3-vuotiasta lasta.
 • Lapsi aloittaa kunnallisen varhaiskasvatuksen.
 • Lapsi aloittaa perusopetuksessa. Perusopetuksen aloittavasta lapsesta maksettu tuki päättyy viimeistään 31.7.
 • Perhe muuttaa ulkomaille tai lapsi oleskelee ulkomailla. Lue lisää perhe-etuuksien maksamisesta ulkomaille.

Raskausraha, vanhempainraha ja isyysraha

Kotihoidon tukea ei voi saada samasta lapsesta, josta maksetaan raskausrahaa, vanhempainrahaa tai isyysrahaa.* Perhe voi kuitenkin saada samaan aikaan muista perheen lapsista kotihoidontukea. 

Hoitorahaa maksetaan käytännössä vain, jos raskaus-, vanhempain- tai isyysraha on pieni ja perheessä on useita alle kouluikäisiä lapsia, joilla ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Hoitorahan määrä on hoitorahan ja raskaus-, vanhempain- tai isyysrahan välinen erotus.

Hoitolisää voidaan maksaa perheen muista lapsista, jos perheen tulot eivät ole liian suuret.

* Isyysraha koskee vain niitä perheitä, joissa lapsen laskettu syntymäaika oli ennen 4.9.2022 tai adoptiolapsi otettiin hoitoon ennen 31.7.2022.

Esimerkki raskausrahan vaikutuksesta hoitorahaan

Äiti saa raskausrahaa 800 e/kk. Vauvan lisäksi äiti hoitaa kotona perheen 2-, 5- ja 6-vuotiaita lapsia, joista hän hakee hoitorahaa. Hoitorahaa maksetaan, jos sen määrä ylittää raskausrahan määrän. Tässä tapauksessa hoitoraha olisi 377,68 e + 72,66 e + 72,66 e = 523,00 e. Hoitorahaa ei kuitenkaan jää maksettavaksi, koska raskausrahan määrä (800 e/kk) ylittää hoitorahan (523,00 e/kk) määrän.

Esimerkki raskausrahan vaikutuksesta hoitolisään

Äiti saa raskausrahaa 800 e/kk. Vauvan lisäksi äiti hoitaa kotona perheen 2-, 5- ja 6-vuotiaita lapsia, joista hän hakee kotihoidon tukea. Hoitoraha olisi perheen muista lapsista 377,68 e + 72,66 e + 72,66 e = 523,00 e/kk. Hoitolisässä huomioidaan tulona siis 800 e – 523,00 e = 277 e/kk. Lisäksi perheen isä saa palkkaa 3 500 e/kk. Näin ollen hoitolisässä perheen tuloksi lasketaan raskausraha 277 e/kk ja palkka 3 500 e/kk eli yhteensä 3 777 e/kk. Perheellä on oikeus hoitolisään, koska tulot jäävät alle tulorajan 4258,42 e/kk. Hoitolisä on noin 38 e/kk.

Esimerkki isyysrahan vaikutuksesta kotihoidon tukeen

Perheessä on vain yksi lapsi, ja lapsesta maksettu vanhempainraha on päättynyt 10.6.. Oikeus kotihoidon tukeen on alkanut 11.6..

Isä pitää isyyslomaa 7.7.–20.8. Perhe ei voi saada kotihoidon tukea 11.6.–6.7., koska jakso ei ole kuukauden mittainen. Kotihoidon tukea ei voi saada myöskään isyysloman ajalta, koska lapsesta maksetaan isyysrahaa. Kotihoidon tukea ei siis makseta 11.6.–20.8.

Opintotuki

Opintotuki ei vaikuta kotihoidon tukeen, mutta kotihoidon tuki lasketaan tuloksi opintotuen tulovalvonnassa. Opintotuen tuloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monta kuukautta nostat opintotukea.

Työttömyystuet

Jos saat työttömyystukea, siitä vähennetään sinun tai puolisosi saama kotihoidon tuki. Jos saat kuntalisää, sitä ei vähennetä työttömyystuesta. Kotihoidon tukea ei kuitenkaan vähennetä työttömyystuesta, jos toinen vanhemmista saa kotihoidon tukea ja hoitaa lasta itse ja toinen on kokonaan työtön. Kun haet kotihoidon tukea, selvitämme, miten kotihoidon tuki vaikuttaa työttömyystukeen. Jos saat tai puolisosi saa ansiopäivärahaa, kannattaa selvittää työttömyyskassasta, miten kotihoidon tuki vaikuttaa ansiopäivärahaan.

Yksityisen hoidon tuki

Jos perheessä on useampia lapsia, perhe voi saada samanaikaisesti sekä kotihoidon että yksityisen hoidon tukea, jos niitä maksetaan eri lapsista. Samasta lapsesta ei voi saada molempia tukia samanaikaisesti. Laske laskurilla, mitä tukea voit lapsellesi saada ja kuinka paljon.

Muiden tukien vaikutus hoitolisään

Hoitolisää voi saada normaalisti, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät estä sitä. Hoitolisän määrään vaikuttavat muun muassa

 • raskausraha, vanhempainraha ja isyysraha
 • sairauspäiväraha
 • työttömyyspäiväraha.

Vanhempainpäivärahoista lasketaan tuloksi vain vanhempainpäivärahan ja kotihoidon tuen hoitorahan erotus, kun niitä maksetaan samalta ajalta samaan perheeseen.

Esimerkki vanhempainrahan vaikutuksesta kotihoidon tukeen

Perheessä on 1.10.2023 syntynyt lapsi. Lapsen vanhemmalle on maksettu ensin raskausrahaa ja sen jälkeen 160 arkipäivältä vanhempainrahaa, jonka maksaminen päättyy 25.4.2023. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa 26.4.2024. Lapsen toinen vanhempi on vanhempainvapaalla ja saa vanhempainrahaa 2.5.–8.5.2024. Vanhempainvapaan ajalta ei voi saada kotihoidon tukea, koska lapsesta maksetaan vanhempainrahaa. Kotihoidon tukea ei voi saada myöskään vanhempainvapaiden väliin jäävältä ajalta 26.4.–1.5.2024, koska jakso on alle kuukauden pituinen. Kotihoidon tukea ei voi siis saada 26.4.–8.5.2024.

Laske, miltä ajalta saat kotihoidon tukea

Siirry laskuriin

AnkkuriNäin haet kotihoidon tukea

 1. Hae kotihoidon tukea OmaKelassa. Jos asut Ahvenanmaalla, hae kotihoidon tukea kotikunnastasi.

  Kotihoidon tuen hakee aina vanhempi, vanhemman puoliso tai muu huoltaja, vaikka hoitaja olisi muu henkilö. Jos molemmat vanhemmat ovat hoitajia, he päättävät keskenään, kumpi hakee tuen.
 2. Ota liitteistä kuvat ja lähetä ne OmaKelassa. Hakemuksessa kerrotaan, mitä liitteitä tarvitset.
 3. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu, kuinka paljon tukea saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat päätöksen myös kotiisi postitse, jos et ole luopunut paperipostista.

Jos et voi lähettää hakemusta OmaKelassa, täytä ja tulosta lomake Lasten kotihoidon tuki WH1 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Hae kotihoidon tukea OmaKelassa

Kirjaudu OmaKelaan

Muista nämä, kun haet tukea

Kotihoidon tukea kannattaa hakea jo hyvissä ajoin ennen vanhempainrahan päättymistä. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa heti vanhempainrahan jälkeen, vaikka olisit vuosilomalla. Tuen voi saada takautuvasti enintään 6 kuukaudelta.

Voit hakea tuen määräajaksi. Jos et ilmoita hakemuksessa tuen päättymisaikaa, se myönnetään siihen asti, kunnes nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kela selvittää joka vuosi, onko perheen tuloissa tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat hoitolisään. Vuositarkistusta varten lähetämme sinulle kirjeen, johon sinun täytyy vastata. Jos olet luopunut paperipostista, saat kirjeen sijaan viestin OmaKelaan.

Vuositarkistuksen jälkeen saat uuden päätöksen kotihoidon tuesta. Jos tulosi ovat pienentyneet, hoitolisää voidaan korottaa takautuvasti enintään 6 kuukaudelta.

Milloin tuki maksetaan?

Kotihoidon tuki maksetaan
joka kuukauden viimeisenä pankkipäivänä

Jos saat päätöksen hakemukseesi kuukauden 10. päivän jälkeen, tuki maksetaan seuraavan kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Näet päätöksestä, milloin on tuen ensimmäinen maksupäivä.

Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa kotihoidon tukeen liittyvistä muutoksista, jotta tuki voidaan maksaa sinulle oikein. Ilmoita muutoksista OmaKelassa tai soittamalla Kelaan.

Jos saat kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, ilmoita viivytyksettä Kelaan seuraavista muutoksista:

 • Lapsi saa paikan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea ei makseta, kun lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa). 
 • Lapsen hoitotiedot muuttuvat (esimerkiksi hoitoaika, -paikka tai -maksu tai hoitaja).
 • Lapsi aloittaa esiopetuksen.
 • Perheesi muuttaa toiseen kuntaan.
 • Perheesi tai lapsesi lähtee ulkomaille yli 3 kuukaudeksi.

Jos saat kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen hoitolisää, ilmoita myös jos

 • perheesi tulot muuttuvat
 • muutat yhteen avopuolison kanssa tai eroat.

Perheen koko ja kaikkien perheenjäsenten tulot vaikuttavat hoitolisän määrään.

Aiheesta selkokielellä ja viittomakielellä 

Jäikö jotain epäselväksi?

Kysy chattirobotilta tai soita Kelan asiakaspalveluun.

020 692 206
020 692 206

Mitä muuta elämääsi kuuluu?

Sivu päivitetty 7.6.2024