Så här ansöker du om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten under utlandsvistelse | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rätt till social trygghet och FPA-förmåner utomlands

Du har i allmänhet rätt till förmåner från FPA vid tillfällig vistelse utomlands. Som tillfällig vistelse betraktas i regel en utlandsvistelse som fortgår oavbrutet högst 6 månader.

I vissa situationer kan man som tillfällig vistelse också betrakta en tid som är längre än 6 månader. Din rätt till förmåner kan fortsätta längre än 6 månader till exempel om du studerar på heltid, är utsänd arbetstagare eller vistas i ett EU-land i annat syfte än att arbeta.

Vissa förmåner påverkas också av en kort vistelse utomlands. Det grundläggande utkomststödet påverkas av en vistelse utomlands som varar längre än 7 dagar och stödet för hemvård av barn av en vistelse som varar längre än 3 månader. Kontrollera på webbsidorna för den ifrågavarande förmånen ifall du har rätt till förmånen under utlandsvistelsen.

Meddela om du flyttar utomlands

Meddela FPA om flyttning till utlandet om

 • du vistas utomlands i mer än 3 månader och FPA betalar dig förmåner
 • du vistas utomlands i mer än 6 månader och studerar på heltid, är utsänd arbetstagare eller av någon annan orsak har rätt till FPA-förmåner trots din utlandsvistelse
 • du börjar arbeta i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien, även om arbetet är mycket kortvarigt
 • du vistas utomlands upprepade gånger och en större del av tiden, till exempel 1–6 månader per gång, och FPA betalar förmåner till dig.

Anmälan ska göras senast vid återkomsten till Finland om inte utlandsvistelsen framgått redan tidigare i samband med ett förmånsärende. Du kan göra anmälan i MittFPA.

Om du är utsänd arbetstagare i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien, ska arbetsgivaren ansöka om ett A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen. Då behöver du inte själv meddela FPA om flytten utomlands.

Personer som har rätt till FPA-förmåner vid utlandsvistelse på mer än 6 månader

 • utsända arbetstagare eller företagare
 • biståndsarbetare
 • lokalt anställda arbetstagare
 • studerande
 • offentligt anställd
 • forskare
 • familjemedlem till någon av de ovan nämnda.

Utsända arbetstagare och företagare, biståndsarbetare, lokalt anställda arbetstagare och forskare

Om din finländska arbetsgivare sänder dig till ett annat EU- eller EES-land, till Schweiz eller till Storbritannien, måste arbetsgivaren ansöka om ett A1-intyg för dig hos Pensionsskyddscentralen. Om du beviljas ett A1-intyg har du rätt till FPA-förmåner under utstationeringen. Arbetsgivaren måste också ansöka om intyg för utsända arbetstagare hos Pensionsskyddscentralen för arbetstagare som utstationerats till länder med socialskyddsavtal.

Om du är utsänd arbetstagare eller företagare, biståndsarbetare eller forskare i ett annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien, kan du få förmåner från FPA i högst 5 år. Efter det måste du återvända till Finland för minst 6 månader innan du på nytt kan bli utstationerad och bibehålla din rätt till FPA-förmåner. Detsamma gäller från 1.4.2019 också missionärer.

Den utsända arbetstagaren ska tillsammans med arbetsgivaren meddela FPA när arbetet utomlands börjar och slutar. Företagare och stipendieforskare ska göra anmälan själva.

Intyg för utsända arbetstagare, dvs. A1-intyg

Arbetsgivaren ska hos Pensionsskyddscentralen ansöka om ett A1-intyg för utsända arbetstagare, om arbetstagaren utstationeras till ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien. Intyget visar att personen omfattas av den sociala tryggheten i Finland under den tid han eller hon arbetar utomlands.

Utsända företagare och LFöPL-försäkrade stipendieforskare måste själva ansöka om A1-intyget när de åker till ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien.

FPA får uppgifter om intyget direkt från Pensionsskyddscentralen. På grundval av intyget fortsätter rätten till den bosättningsbaserade sociala trygghet som handhas av FPA utan någon separat ansökan.

Läs mer: Ansökan om A1-intyg (etk.fi)

Studerande

Om du studerar utomlands på heltid har du rätt till FPA-förmåner under studietiden.

De som studerar utomlands och har studiestöd från Finland behöver inte separat anmäla studierna utomlands till FPA eftersom de uppgifter som behövs finns tillgängliga i och med studiestödet. Andra heltidsstuderande ska själva anmäla studier utomlands om studierna fortgår i mer än 6 månader.

Tjänstemän, andra anställda hos finska staten och diplomater

Rätten till FPA-förmåner vid arbete utomlands kvarstår automatiskt för följande personer som tjänstgör i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz:

 • finska statstjänstemän
 • andra personer som är anställda hos staten
 • diplomater.

Arbetsgivaren meddelar FPA att arbetstagaren arbetar utomlands.

Personer som sänds som tjänstemän till EU- och EES-länder eller Schweiz får ett intyg från Pensionsskyddscentralen över att de omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Medföljande familjemedlemmar

En familjemedlem som följer med arbetstagaren utomlands ska anmäla sin utlandsvistelse till FPA.

Läs mer

Senast ändrad 17.7.2023