Perhe-etuudet ulkomaille

Kela voi maksaa perhe-etuuksia ulkomaille muutosta huolimatta, jos muutto ei ole vakituinen. Esimerkiksi ulkomailla opiskelevat, lähetetyt työntekijät ja tilapäisesti enintään 6 kuukautta ulkomailla oleskelevat ovat yleensä oikeutettuja perhe-etuuksiin. Jos aloitat työskentelyn toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, sillä voi vaikutusta Kelasta saamiisi perhe-etuuksiin. 

Jos perheesi tai osa siitä liikkuu Suomen ja toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin välillä ja joku teistä työskentelee, perhe-etuuksien maksaminen määräytyy yhteisen eurooppalaisen lainsäädännön perusteella. Tällöin on mahdollista, että lapsesta maksetaan samanaikaisesti perhe-etuuksia Suomesta ja toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä. Yleensä periaatteena on, että perheeseen kuuluva työntekijä saa sosiaaliturvan työskentelymaasta. Myös työntekijän lapsista maksettavien perhe-etuuksien saaminen on sidottu työskentelyvaltioon. Oikeus perhe-etuuksiin perustuu siis ensisijaisesti lapsen vanhemman tai muun huoltajan työskentelyyn tietyssä maassa ja vasta toissijaisesti siihen, missä maassa lapsi asuu.

Esimerkki

Riina työskentelee Ruotsissa, mutta hänen lapsensa asuvat Suomessa. Ruotsi maksaa lapsilisän ja muut perhe-etuudet omien ehtojensa mukaan. Suomi jatkaa lapsilisän ja mahdollisen lastenhoidon tuen maksamista ainoastaan silloin, jos Suomen etuuksien yhteismäärä on suurempi kuin Ruotsin etuuksien. Tällöin Suomi maksaa etuuksien erotuksen. Jos Riinalla on puoliso ja hän työskentelee Suomessa, lapsilisä ja muut perhe-etuudet maksetaan täysimääräisinä Suomesta. Jos Ruotsin etuuksien yhteismäärä on Suomen etuuksien määrää suurempi, Ruotsi maksaa perhe-etuuksien erotuksen.

Huomaa kuitenkin, että Suomesta toiseen jäsenvaltioon tilapäiselle työkomennukselle lähetetyn työntekijän katsotaan edelleen työskentelevän Suomessa, kun päätetään perhe-etuuksista vastaavasta valtiosta. Perhe-etuuksia ei tällöin makseta työskentelymaasta vaan edelleen Suomesta. Sama sääntö koskee henkilöitä, jotka ovat Suomen palveluksessa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä.

Jos asut vakituisesti Suomessa, mutta muutat tilapäisesti toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, voit saada Suomesta lasten kotihoidon tukea. Tällöin edellytetään, ettet työskentele toisessa jäsenmaassa.

Yli 6 kuukautta toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä oleskelevalle voidaan joissain tilanteissa maksaa lapsilisän lisäksi maksaa kotihoidon tukea. Kuntalisää, yksityisen hoidon tukea tai joustavaa tai osittaista hoitorahaa ei makseta ulkomaille.

Äitiysavustus

Sinulla on yleensä oikeus äitiysavustukseen, jos oleskelet tilapäisesti toisessa maassa, mutta asut vakituisesti Suomessa.

Tilapäisenä pidetään ulkomailla oleskelua, joka kestää enintään 6 kuukautta. Sinulla voi olla oikeus äitiysavustukseen myös silloin, jos olet esimerkiksi lähetetty työntekijä, opiskelija tai valtion virkamies. Ulkomailla oleskelu voi tällaisissa tapauksissa kestää myös yli 6 kuukautta. Myös perheenjäsenellä voi olla oikeus äitiysavustukseen.

Kela ei postita äitiyspakkausta ulkomaille. Jos asut ulkomailla ja haluat äitiyspakkauksen, valtuuta joku noutamaan se Matkahuollon toimipisteestä ja toimittamaan se sinulle ulkomaille. Tällaisessa tilanteessa vastaat itse järjestelyistä ja kustannuksista, jotka aiheutuvat pakkauksen lähettämisestä ulkomaille.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha

Jos muutat vanhempainpäivärahakaudella Suomesta toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, vanhempainetuuden maksaminen Suomesta jatkuu muutosta huolimatta maksukauden loppuun. Vanhempainpäivärahakaudella muuttavalle maksetaan etuuksia Suomesta riippumatta siitä, onko kyseessä edeltäviin työtuloihin perustuva tai vähimmäismääräisenä maksettava päiväraha. Yleensä vanhempainpäivärahoja ei kuitenkaan makseta niissä tilanteissa, joissa maksukausi alkaa vasta toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin muuton jälkeen.

Jos oleskelet ulkomailla tilapäisesti tai olet työkomennuksella, sinulle maksetaan etuuksia, kuten Suomessa asuvalle. Kyse voi olla tilapäisestä ulkomailla oleskelusta tai esimerkiksi työkomennuksesta. Ulkomailla viettämäsi aika lasketaan näissä tapauksissa mukaan, kun arvioidaan vanhempainrahojen maksamisen edellytyksenä olevaa 180 päivän asumista Suomessa välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa. Sinulla voi siis olla oikeus päivärahaan, vaikka lapsi syntyy ulkomailla tai pian Suomeen paluun jälkeen, vaikka et olisi asunut Suomessa 180 päivää ennen laskettua synnytysaikaa.

Muualle kuin EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin muuttavalle voidaan maksaa vanhempainpäivärahoja Suomesta, jos ulkomailla oleskelu on tilapäistä ja kestää enintään 6 kuukautta. Myös esimerkiksi lähetetyllä työntekijällä, opiskelijalla tai valtion virkamiehellä on oikeus vanhempainpäivärahoihin, vaikka ulkomailla oleskelu kestäisi yli 6 kuukautta. Myös perheenjäsenellä on oikeus vanhempainpäivärahoihin. Päivärahan maksaminen päättyy Suomesta muuttoon, jos muutto on vakituinen tai aloitat työt ulkomailla.

Lapsilisä

Lapsilisää voidaan maksaa alle 17-vuotiaasta tilapäisesti ulkomailla oleskelevasta lapsesta, jos hän asuu vakituisesti Suomessa. Myös yli 6 kuukauden oleskelu tuo oikeuden lapsilisään, jos olet esimerkiksi lähetetyn työntekijän tai Suomen valtion palveluksessa ulkomailla toimivan henkilön perheenjäsen.

Jos joku perheenjäsenistäsi muuttaa Suomesta toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, oikeus lapsilisään arvioidaan perheesi kokonaistilanteen perusteella. Jos lapsella on oikeus muutosta huolimatta edelleen Suomen sosiaaliturvaan, Suomesta voidaan maksaa lapsilisää. Lapsilisän ensisijainen maksajamaa on yleensä huoltajan työskentelymaa ja toissijainen maksajamaa lapsen asuinmaa. Jos huoltajat työskentelevät eri maissa, lapsilisä määräytyy useamman maan mukaan.

Jos lapsella on muuton jälkeen oikeus toisen maan sosiaaliturvaan ja toisella vanhemmista on työskentelynsä perusteella oikeus Suomen sosiaaliturvaan, Suomi on edelleen toinen niistä maista, joka on vastuussa lapsilisän maksamisesta. Jos lapsi asuu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, perhe-etuuksia ei makseta pelkästään sen perusteella, että toinen vanhemmista asuu Suomessa (eikä työskentele).

Jos opiskelet yli 6 kuukautta toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, sinulle voidaan maksaa lapsilisää, jos sinulla on edelleen oikeus Suomen sosiaaliturvaan.

Oikeus lapsilisään päättyy, jos lapsi tai kukaan perheenjäsenistä ei ole enää oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan asumisen tai työskentelyn perusteella.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Lastenhoidon tukia ei yleensä makseta ulkomaille. Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen sekä joustavan ja osittaisen hoitorahan maksamisen edellytyksenä on, että lapsi asuu Suomessa.

Kotihoidon tukea voidaan kuitenkin tietyissä tilanteissa maksaa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä oleskelevista lapsista.

Voit saada lasten kotihoidon tukea muuttaessasi toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, jos sinulla on edelleen oikeus Suomen sosiaaliturvaan etkä työskentele uudessa asuinmaassasi. Jos aloitat työnteon, siirryt yleensä työskentelymaan sosiaaliturvaan.

Jos opiskelet yli 6 kuukautta toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, sinulle voidaan lapsilisän lisäksi maksaa kotihoidon tukea, jos sinulla on edelleen oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Kuntalisää, yksityisen hoidon tukea, osittaista tai joustavaa hoitorahaa ei makseta ulkomaille.

Lastenhoidon tukia ei makseta EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolisiin maihin. Kotihoidon tukea maksetaan kuitenkin tavanomaisen lomamatkan ajalta, joka voi kestää enintään 3 kuukautta. Ilmoita Kelaan, jos ulkomailla oleskelusi kestää yli 3 kuukautta.

Elatustuki

Voit saada elatustukea, jos lapsesi oleskelee ulkomailla alle 6 kuukautta ja hänen vakituinen asuinmaansa on Suomi. Jos ulkomailla oleskelu kestää yli 6 kuukautta, oikeus elatustukeen päättyy silloin, kun muutat Suomesta ulkomaille.