Perhe-etuudet ulkomaille

Jos muutat ulkomaille, perhe-etuuksien maksaminen voi yleensä jatkua, jos kuulut edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan muutosta huolimatta, jos olet esimerkiksi lähetetty työntekijä, opiskelija tai oleskelet ulkomailla tilapäisesti, eli alle 1 vuoden.

Jos perheesi tai osa siitä liikkuu Suomen ja toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin välillä ja joku teistä työskentelee, perhe-etuuksien maksaminen määräytyy yhteisen eurooppalaisen lainsäädännön perusteella. Tällöin on mahdollista, että lapsesta maksetaan samanaikaisesti perhe-etuuksia Suomesta ja toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä. Yleensä periaatteena on, että perheeseen kuuluva työntekijä saa sosiaaliturvan työskentelymaasta. Myös työntekijän lapsista maksettavien perhe-etuuksien saaminen on sidottu työskentelyvaltioon. Oikeus perhe-etuuksiin perustuu siis ensisijaisesti lapsen vanhemman tai muun huoltajan työskentelyyn tietyssä maassa ja vasta toissijaisesti siihen, missä maassa lapsi asuu.

Esimerkki

Riina työskentelee Ruotsissa, mutta hänen lapsensa asuvat Suomessa. Ruotsi maksaa lapsilisän ja muut perhe-etuudet omien ehtojensa mukaan. Suomi jatkaa lapsilisän ja mahdollisen lastenhoidon tuen maksamista ainoastaan silloin, jos Suomen etuuksien yhteismäärä on suurempi kuin Ruotsin etuuksien. Tällöin Suomi maksaa etuuksien erotuksen. Jos Riinalla on puoliso ja hän työskentelee Suomessa, lapsilisä ja muut perhe-etuudet maksetaan täysimääräisinä Suomesta. Jos Ruotsin etuuksien yhteismäärä on Suomen etuuksien määrää suurempi, Ruotsi maksaa perhe-etuuksien erotuksen.

Huomaa kuitenkin, että Suomesta toiseen jäsenvaltioon tilapäiselle työkomennukselle lähetetyn työntekijän katsotaan edelleen työskentelevän Suomessa, kun päätetään perhe-etuuksista vastaavasta valtiosta. Perhe-etuuksia ei tällöin makseta työskentelymaasta vaan edelleen Suomesta. Sama sääntö koskee henkilöitä, jotka ovat Suomen palveluksessa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä.

Jos muutat väliaikaisesti toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ja kuulut edelleen Suomen sosiaaliturvaan, voit edelleen saada Suomesta lasten kotihoidon tukea. Tällöin edellytetään, ettet työskentele toisessa jäsenmaassa.

Yli 1 vuoden toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä oleskelevalle voidaan lapsilisän lisäksi maksaa kotihoidon tukea, jos hän kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. Kuntalisää, yksityisen hoidon tukea tai joustavaa tai osittaista hoitorahaa ei makseta ulkomaille.

Äitiysavustus

Sinulla on oikeus äitiysavustukseen, vaikka oleskelisit tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Edellytys on, että kuulut edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Sama sääntö koskee myös sosiaaliturvasopimusmaita ja EU-maiden ulkopuolisia maita.

Tilapäisenä pidetään oleskelua, joka kestää enintään 1 vuoden. Sinulla voi olla oikeus äitiysavustukseen myös silloin, jos olet esimerkiksi lähetetty työntekijä, opiskelija tai valtion virkamies ja kuulut edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Ulkomailla oleskelu voi tällaisissa tapauksissa kestää myös yli 1 vuoden. Myös perheenjäsenellä voi olla oikeus äitiysavustukseen, jos hän kuuluu Suomen sosiaaliturvaan.

Kela ei postita äitiyspakkausta ulkomaille. Jos asut ulkomailla ja haluat äitiyspakkauksen, valtuuta joku noutamaan se Matkahuollon pisteestä ja toimittamaan se sinulle ulkomaille. Tällaisessa tilanteessa vastaat itse järjestelyistä ja kustannuksista, jotka aiheutuvat pakkauksen lähettämisestä ulkomaille.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha

Jos muutat vanhempainpäivärahakaudella Suomesta toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, vanhempainetuuden maksaminen jatkuu muutosta huolimatta maksukauden loppuun. Vanhempainpäivärahakaudella muuttavalle maksetaan etuuksia Suomesta riippumatta siitä, onko kyseessä edeltäviin työtuloihin perustuva tai vähimmäismääräisenä maksettava päiväraha. Yleensä vanhempainpäivärahoja ei kuitenkaan makseta niissä tilanteissa, joissa maksukausi alkaa vasta toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin muuton jälkeen.

Jos kuulut ulkomailla oleskellessasi Suomen sosiaaliturvaan, sinulle maksetaan etuuksia kuten Suomessa asuvalle henkilölle. Kyse voi olla tilapäisestä ulkomailla oleskelusta tai esimerkiksi työkomennuksesta. Ulkomailla viettämäsi aika lasketaan näissä tapauksissa mukaan, kun arvioidaan vanhempainrahojen maksamisen edellytyksenä olevaa 180 päivän asumista Suomessa välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa. Sinulla on siis oikeus päivärahaan, vaikka lapsi syntyy ulkomailla tai pian Suomeen paluun jälkeen.

EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolelle muuttavalle voidaan maksaa vanhempainpäivärahoja Suomesta, jos hän edelleen kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. Sääntö koskee tilapäistä ulkomailla oleskelua, joka kestää enintään 1 vuoden. Myös esimerkiksi lähetetyllä työntekijällä, opiskelijalla tai valtion virkamiehellä on oikeus vanhempainpäivärahoihin, vaikka ulkomailla oleskelu kestäisi yli 1 vuoden. Myös perheenjäsenellä on oikeus vanhempainpäivärahoihin. Päivärahan maksaminen päättyy Suomesta muuttoon, jos et enää kuulu Suomen sosiaaliturvaan.

Lapsilisä

Lapsilisää voidaan maksaa alle 17-vuotiaasta tilapäisesti ulkomailla oleskelevasta lapsesta, jos hän kuuluu edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Myös yli 1 vuoden oleskelu tuo oikeuden lapsilisään, jos olet esimerkiksi lähetetyn työntekijän tai Suomen valtion palveluksessa ulkomailla toimivan henkilön perheenjäsen.

Jos joku perheenjäsenistäsi muuttaa Suomesta toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, oikeus lapsilisään arvioidaan perheesi kokonaistilanteen perusteella. Jos lapsi kuuluu muutosta huolimatta edelleen Suomen sosiaaliturvaan, Suomesta voidaan maksaa lapsilisää. Lapsilisän ensisijainen maksajamaa on yleensä huoltajan työskentelymaa ja toissijainen maksajamaa lapsen asuinmaa. Jos huoltajat työskentelevät eri maissa, lapsilisä määräytyy useamman maan mukaan.

Jos lapsi kuuluu muuton jälkeen toisen maan sosiaaliturvaan, mutta toinen vanhemmista kuuluu edelleen Suomen sosiaaliturvaan työskentelynsä perusteella, Suomi on edelleen toinen niistä maista, joka on vastuussa lapsilisän maksamisesta. Jos lapsi asuu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, perhe-etuuksia ei makseta pelkästään sen perusteella, että toinen vanhemmista asuu Suomessa.

Jos opiskelet yli 1 vuoden toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, sinulle voidaan maksaa lapsilisää, jos kuulut edelleen Suomen sosiaaliturvaan.

Lapsilisäoikeus päättyy, jos lapsi tai kukaan perheenjäsenistä ei kuulu enää Suomen sosiaaliturvaan.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Lastenhoidon tukia ei yleensä makseta ulkomaille. Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen sekä joustavan ja osittaisen hoitorahan maksamisen edellytyksenä on, että lapsi asuu Suomessa.

Kotihoidon tukea voidaan kuitenkin tietyissä tilanteissa maksaa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä oleskelevista lapsista.

Voit saada lasten kotihoidon tukea muuttaessasi toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, jos kuulut edelleen Suomen sosiaaliturvaan etkä työskentele uudessa asuinmaassasi. Jos aloitat työnteon, siirryt yleensä työskentelymaan sosiaaliturvaan.

Jos opiskelet yli 1 vuoden toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, sinulle voidaan lapsilisän lisäksi maksaa kotihoidon tukea, jos kuulut edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Kuntalisää, yksityisen hoidon tukea, osittaista tai joustavaa hoitorahaa ei makseta ulkomaille.

Lastenhoidon tukia ei makseta EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolisiin maihin. Kotihoidon tukea maksetaan kuitenkin tavanomaisen lomamatkan ajalta, joka voi kestää enintään 3 kuukautta. Ilmoita Kelaan, jos ulkomailla oleskelusi kestää yli 3 kuukautta.

Elatustuki

Voit saada elatustukea, jos lapsesi oleskelee ulkomailla tilapäisesti, eli alle 1 vuoden. Lisäksi edellytetään, että lapsi kuuluu edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Jos ulkomailla oleskelu kestää yli 1 vuoden, oikeus elatustukeen päättyy muuttohetkeen.