Inledandet av välfärdsområdena medförde förändringar i användningen av klient- och patientuppgifter – Mina Kanta-sidorna betjänar medborgarna på samma sätt som tidigare | FPAGå till innehållet
Meddelande

Inledandet av välfärdsområdena medförde förändringar i användningen av klient- och patientuppgifter – Mina Kanta-sidorna betjänar medborgarna på samma sätt som tidigare

Publicerad 23.1.2023

När klient- och patientuppgifterna förmedlas smidigt inom välfärdsområdet har både yrkesutbildade inom social- och hälsovården och medborgarna nytta av det. Yrkesutbildade kan även i fortsättningen se och utnyttja information i samband med vård och service.

Ansvaret för att ordna offentliga social- och hälsovårdstjänster övergick vid årsskiftet till välfärdsområdena. Även förmedlingen av patient- och klientuppgifterna via Kanta-tjänsterna berörs av ändringen.

För varje välfärdsområde har ett separat register över patient- och klientuppgifter skapats. Registren innehåller patient- och klientuppgifter av de offentliga social- och hälsovårdsaktörer som tidigare varit verksamma i området.

I samband med vården kan patientens patient- och receptuppgifter utnyttjas inom hela välfärdsområdet inom den offentliga hälso- och sjukvården. På motsvarande sätt kan klientuppgifter inom socialvården vid behov utnyttjas inom hela välfärdsområdets socialservice. I praktiken innebär detta att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan utnyttja patientuppgifter som producerats vid olika enheter inom det egna välfärdsområdet, till exempel mellan primärvården och den specialiserade sjukvården.

Det är viktigt att informationen förmedlas smidigt inom hela välfärdsområdet. När en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården har heltäckande information om patienten kan hen erbjuda vård och service av hög kvalitet.

Principen om användning av uppgifter är densamma som tidigare. Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården kan utnyttja klient- och patientuppgifter, om det är nödvändigt för patientens vård och service. Användningen av uppgifterna förutsätter en klient- eller vårdrelation samt att man på basis av arbetsuppgifterna har rätt att använda uppgifterna.

Ny information om Kanta-tjänsterna till alla

På grund av ändringarna i och med välfärdsområdena får alla ett meddelande om vad Kanta-tjänsterna är, hur uppgifterna används i social- och hälsovårdstjänsterna och hur de själva kan påverka användningen av sina uppgifter. Detta meddelande kallas information om Kanta-tjänsterna.

Informationen om Kanta-tjänsterna kan läsas och kvitteras som mottagen på Mina Kanta-sidorna. Det har varit möjligt att få information på Mina Kanta-sidorna sedan november 2022.

– Om man inte ännu tidigare kvitterat den nya informationen om Kanta-tjänsterna, öppnas den som ett meddelande på Mina Kanta-sidorna genast efter inloggningen, instruerar Outi Lehtokari, chef för serviceverksamheten vid FPA:s Kanta-tjänster.

Samma uppgifter kan också fås muntligen på en hälso- och sjukvårdsmottagning, men i alla organisationer inom hälso- och sjukvården är det ännu inte möjligt att spara uppgiften om att informationen givits till klienten i datasystemen.

Mina Kanta-sidorna betjänar invånarna i alla välfärdsområden

Mina Kanta-sidornas funktioner påverkas inte av att välfärdsområdena inleder verksamheten. På Mina Kanta-sidorna kan medborgare fortfarande sköta sina egna hälsoärenden på ett behändigt sätt.

– På Mina Kanta-sidorna ser man sina egna hälso- och receptuppgifter också när man har vårdats i ett annat välfärdsområde eller inom den privata hälso- och sjukvården, säger Lehtokari.

Man kan påverka användningen av sina egna uppgifter genom ett tillstånd eller ett förbud mot utlämnande av personuppgifter

Med ett tillstånd och ett förbud kan man definiera vilka klient- och patientuppgifter till exempel olika offentliga och privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster får av varandra.

– När en medborgare ger sitt tillstånd till utlämning rör sig uppgifterna också mellan välfärdsområdena samt mellan den privata och den offentliga sektorn. Med utlämningstillståndet kan man själv säkerställa att informationen är tillgänglig för vårdpersonalen, konstaterar Lehtokari.

Med överlåtelseförbud kan en medborgare till exempel begränsa vilka besöks- eller receptuppgifter inom hälso- och sjukvården som kan förmedlas till andra välfärdsområden samt mellan välfärdsområdet och privata tillhandahållare av tjänster. Om medborgaren förbjuder att hans eller hennes uppgifter lämnas ut, hindrar det dock inte att uppgifterna används inom ett register, till exempel inom hälso- och sjukvården i det egna välfärdsområdet.

Tillstånd kan ges och förbud mot utlämnande kan meddelas på Mina Kanta-sidorna och inom hälso- och sjukvården.

Mer information

Senast ändrad 5.3.2024