Adoptionsbidrag för adoption från utlandet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Adoptionsbidrag vid adoption från utlandet

Om du adopterar ett barn från ett annat land kan du från FPA ansöka om adoptionsbidrag för de kostnader som adoptionen innebär. Kostnader uppkommer för bland annat översättning av officiella handlingar, rese- och boendekostnader, avgifter till tjänsteproducenten, arvoden till lokala ombud samt olika landsspecifika administrativa utgifter.

Syftet med adoptionsbidraget är att ersätta en del av dessa utgifter. Förutsättningen för att du ska få stöd är att du är sjukförsäkrad i Finland.

Du kan ansöka om bidrag då

  • en part som tillhandahåller internationella adoptionstjänster har utsett ett barn under 18 år för placering hos dig
  • nämnden för adoptionsärenden har beviljat dig tillstånd för adoptionen.

För att du ska kunna få adoptionsbidrag ska barnet adopteras via Interpedia rf, Rädda Barnen rf eller Helsingfors stad.

Adoptionsbidrag betalas inte om du adopterar ett barn från Finland.

Hur mycket adoptionsbidrag kan jag få?

Adoptionsbidraget är beroende av barnets ursprungsland enligt följande:

  • Taiwan 9 000 euro
  • Thailand 5 000 euro
  • Övriga länder 7 000 euro

Adoptionsbidraget är ett engångsbelopp. Adoptionsbidraget är skattefritt.

Om du samtidigt adopterar flera barn så betalas 30 procent av stödets fulla belopp för de övriga barnen.

Så här ansöker du om adoptionsbidrag

  1. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan intyg över att adoptivbarn utsetts för placering eller tagits i vård SV 94r (pdf), som den internationella adoptionstjänsten har fyllt i och undertecknat.
  2. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan – Föräldraförmåner SV 15r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Om du bor på Åland ska du söka adoptionsbidrag hos din kommunernas socialtjänst (KST). På Åland kan adoptionsbidraget avvika från fastlandets bidrag.

Ansökningstid

Du kan ansöka om adoptionsbidrag då barnet har blivit utsett för placering hos dig. Ansök om bidraget senast 2 månader från det att du fått vårdnaden om barnet.

Familjeförmåner för adoptivföräldrar

När barnet har tagits i vård kan adoptivföräldrarna få moderskapsunderstöd, föräldradagpenning, barnbidrag, underhållsstöd och barnavårdsstöd. Om du adopterar flera barn, läs också om familjeförmånerna för flerlingsfamiljer på webbsidorna som nämns ovan.

Läs mer

Senast ändrad 16.2.2024

Vad tycker du om sidan?