Ändringar i FPA:s förmåner 2020 | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ändringar i FPA:s förmåner 2020

Publicerad 19.12.2019

Fastställandet av dagpenningarna enligt sjukförsäkringslagen ändras och aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa slopas 1.1.2020. De förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjs med 1,0 %, och många förmåner höjs genom en nivåhöjning.

I det här meddelandet redovisas de viktigaste ändringarna år 2020 i de sociala trygghetsförmåner som FPA har hand om. Ändringarna och de nya förmånsbeloppen publiceras på fpa.fi 1.1.2020.

Höjningar i familjeförmånerna

Minimibeloppet av moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning samt specialvårdspenning stiger. Det nya beloppet är 28,94 euro per dag (27,86 euro/dag år 2019).

Beloppet av barnbidrag från det fjärde barnet och därpå följande barn stiger med 10 euro per månad. Även ensamförsörjartillägget stiger, det nya beloppet är 63,30 euro per månad (53,30 euro/månad år 2019).

Beloppen av de barnavårdsstöd som är bundna till folkpensionsindexet stiger med 1,0 procent.

Högre underhållsstöd

Beloppet av fullt underhållsstöd höjs och är 167,01 euro per månad (158,74 euro/månad år 2019).

Inkomstgränserna för betalningsbefrielse från underhållsbidragsskuld ändras. I fortsättningen kan betalningsbefrielse beviljas om den underhållsskyldige har inkomster på högst 1 128,57 euro per månad. Inkomstgränsen höjs för varje minderårigt barn med 282,14 euro per månad. Barn som beviljats underhållsstöd inverkar emellertid inte höjande på inkomstgränsen. År 2019 var motsvarande belopp 1 120,00 euro per månad respektive 280,00 euro per månad.

FPA betalar inte underhållsstöd om barnet kan försörja sig med sina egna inkomster. Gränserna för ett barns förvärvs- och kapitalinkomster stiger och är nästa år 790,00 euro per månad om barnet bor hemma och 1 128,57 euro per månad om barnet bor självständigt. År 2019 var gränserna 784,00 euro per månad respektive 1 120,00 euro per månad.

Föräldradagpenningarna bestäms utifrån årsinkomsten

Från och med ingången av år 2020 bestäms föräldradagpenningarna utifrån årsinkomsten. Årsinkomsten beräknas utifrån den granskningsperiod på 12 kalendermånader som infaller innan månaden före den månad då rätten till dagpenningen börjar. Det blir alltså en månad mellan granskningsperioden och tidpunkten då dagpenningen börjar. Ett undantag utgörs av de situationer där rätten till dagpenning börjar i januari 2020. Då beräknas årsinkomsten för tiden 1.1.2019–31.12.2019.

I årsinkomsten inräknas löneinkomst, försäkringslön, FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst, vissa ersättningar för inkomstbortfall och dessutom vissa förmåner, såsom arbetslöshetsförmåner, sjukdagpenning och studiepenning. Årsinkomsten kan bestå av flera olika slag av inkomster, till exempel av både lön och förmåner. FPA får vanligen de nödvändiga uppgifterna från inkomstregistret eller från försäkringsanstalterna.

Beloppet av föräldradagpenningen kan även efter förändringen bestämmas utgående från den inkomst som legat till grund för en föregående föräldradagpenning, om den beräknade tidpunkten för det nya barnets födelse infaller innan det föregående barnet fyllt 3 år.

I vissa situationer kan man ansöka om dagpenning utgående från de sista 3 kalendermånaderna i granskningsperioden på 12 månader. Det är fråga om en sådan situation till exempel när man under granskningsperioden har avlagt en yrkesinriktad grundexamen eller en högskoleexamen eller om man har varit vårdledig. Ett villkor är dessutom att inkomsterna de här 3 månaderna multiplicerat med 4 är minst 20 procent större än den årsinkomst som fastställs utifrån granskningsperioden på 12 månader.

Om man inte har inkomster under granskningsperioden på 12 månader eller om inkomsterna är mycket låga, uppgår dagpenningsbeloppet åtminstone till minimibeloppet (28,94 euro/dag år 2020).

Ändringar i studiestödet

Studiepenningens försörjarförhöjning stiger med 25 euro. Försörjarförhöjningen är 100 euro per månad från och med januari 2020.

Från januari 2020 kan också alla som studerar utomlands och bor på hyra få studiestödets bostadstillägg till beloppet 210 euro per månad. Bostadstillägget har tidigare varit lägre för dem som studerar i vissa före detta östeuropeiska länder.

FPA justerar försörjarförhöjningarna och bostadstilläggen automatiskt. De studerande vars studiestöd höjs får ett nytt studiestödsbeslut i december.

Årsinkomstgränserna för en studerande som får studiestöd höjs vartannat år i enlighet med ändringen av lönerna. Enligt det här kommer inkomstgränserna att höjas med 4,5 % för stödåren 2020 och 2021.

Tidsfristen för frivillig återbetalning av studiestöd ändras så att den infaller en månad tidigare än förut. Återbetalningarna för stödåret 2019 ska betalas senast 30.4.2020. Ändringen beror på verkställandet av beskattningen.

Aktiveringsmodellen slopas vid ingången av nästa år

Aktiveringsmodellen slopas 1.1.2020. Då kommer varken FPA eller arbetslöshetskassorna att följa med de arbetslösas aktivitet och minskar inte heller arbetslöshetsförmånen. Förmånen betalas automatiskt ut till normalt belopp igen från och med 1.1.2020 om den tidigare har minskats på grund av aktiveringsmodellen.

Aktiveringsmodellen inverkar ändå fortfarande på sådana arbetslöshetsförmåner som uppkommit under 2019, även om utbetalningsdagen för förmånerna är under 2020.

Höjningar av arbetslöshetsförmånerna

Beloppet av grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd höjs till 33,66 euro per dag (32,40 euro/dag år 2019).

Även arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel och barnförhöjningen i samband med arbetslöshetsförmåner kommer att höjas. Arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel är 4,79 euro per dag.

Barnförhöjningarna är

 • 5,28 euro/dag för ett barn
 • 7,76 euro/dag för två barn
 • 10,00 euro/dag för minst tre barn.

Åldersgränsen för tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning höjs

Den nedre åldersgränsen för tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning stiger från 61 år till 62 år för personer födda 1961 och senare. Med rätt till tilläggsdagar avses att grunddagpenningen och den inkomstrelaterade dagpenningen kan betalas efter den normala maximitiden till och med pensionsåldern, vilket betyder att den arbetslösa kan komma in i den s.k. pensionsslussen.

Ändringen träder i kraft 1.1.2020. I praktiken har ändringen inverkan först från år 2022 då personer födda 1961 fyller 61 år.

Något högre boendeutgifter godkänns i samband med allmänt bostadsbidrag

De maximala boendeutgifter som godkänns i samband med det allmänna bostadsbidraget justeras enligt levnadskostnadsindex. Det betyder att de maximala boendeutgifter som godkänns i samband med bostadsbidraget stiger något i början av 2020. De nya maximala boendeutgifterna tillämpas från och med 1.1.2020 på justeringar och på nya beslut om beviljande.

På grund av justeringen av folkpensionsindexet minskar bassjälvriskandelen i samband med bostadsbidraget en aning. Den sökandes inkomster som berättigar till fullt bostadsbidrag kan alltså vara lite högre än år 2019. År 2020 tillämpas ingen bassjälvrisk alls om hushållets inkomster är högst 603 euro per månad utökat med 100 euro för varje vuxen som hör till hushållet och 223 euro för varje barn som hör till hushållet.

Utkomststödets grunddel blir större

Utkomststödets grunddel blir en aning större nästa år. År 2019 har grunddelens belopp varit 497,29 euro per månad för personer som bor ensamma. Från ingången av år 2020 har den varit 502,21 euro per månad.

Grunddelens belopp höjs separat för ensamförsörjare. År 2019 har grunddelens belopp varit 547,02 euro per månad för ensamförsörjare (grunddelen för personer som bor ensamma + 10 %). År 2020 kommer beloppet att vara 572,52 euro per månad för ensamförsörjare (grunddelen för personer som bor ensamma + 14 %).

Höjning av årssjälvrisken för läkemedelskostnader

Årssjälvrisken för läkemedelskostnader (takbeloppet) stiger en aning. Årssjälvrisken är 577,66 euro per kalenderår (572 euro år 2019). Om årssjälvrisken överskrids betalar man under resten av året bara en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedelspreparat.

Läkemedlens grundersättning (40 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris), lägre specialersättning (65 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris) och högre specialersättning (100 % av läkemedlets försäljnings- eller referenspris) bibehålls. Också den initialsjälvrisk (50 euro) som man ska betala i sin helhet bibehålls.

Uppgiften om att årssjälvrisken har överskridits syns genast på apoteket

Uppgiften om att årssjälvrisken för läkemedelskostnader, dvs. takbeloppet, har överskridits, överförs omedelbart från FPA till apoteken från och med 1.1.2020. Kunden behöver inte längre ansöka om tilläggsersättning från FPA för det inköp i samband med vilket takbeloppet nås, utan ersättningen fås direkt på apoteket.

Höjning av sjukdagpenningens och rehabiliteringspenningens minimibelopp

Sjukdagpenningens och rehabiliteringspenningens minimibelopp höjs. Det nya beloppet är i båda fallen 28,94 euro per dag (27,86 euro/dag år 2019).

Även rehabiliteringspenning som betalas i form av rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering kommer att höjas. Det nya beloppet är i båda fallen 33,39 euro per dag (31,39 euro/dag år 2019).

Sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen bestäms utifrån årsinkomsten

Från och med ingången av år 2020 bestäms sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen utifrån årsinkomsten. Årsinkomsten beräknas utifrån den granskningsperiod på 12 kalendermånader som infaller innan månaden före den månad då rätten till förmånen börjar. Det blir alltså en månad mellan granskningsperioden och tidpunkten då dagpenningen börjar.

Ett undantag utgörs av de situationer där rätten till dagpenning börjar i januari 2020. Då beräknas årsinkomsten för tiden 1.1.2019–31.12.2019.

I årsinkomsten inräknas löneinkomst, försäkringslön, FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst, vissa ersättningar för inkomstbortfall och dessutom vissa förmåner, såsom arbetslöshetsförmåner, sjukdagpenning och studiepenning. Årsinkomsten kan bestå av flera olika slag av inkomster, till exempel av både lön och förmåner. FPA får vanligen de nödvändiga uppgifterna från inkomstregistret eller från försäkringsanstalterna.

I vissa situationer kan man ansöka om dagpenning utgående från de sista 3 kalendermånaderna i granskningsperioden på 12 månader. Det är fråga om en sådan situation till exempel när man under granskningsperioden har avlagt en yrkesinriktad grundexamen eller en högskoleexamen eller om man har varit vårdledig. Ett villkor är dessutom att inkomsterna de här 3 månaderna multiplicerat med 4 är minst 20 procent större än den årsinkomst som fastställs utifrån granskningsperioden på 12 månader.

Om man inte har inkomster under granskningsperioden på 12 månader eller om inkomsterna är mycket låga, uppgår dagpenningsbeloppet åtminstone till minimibeloppet (28,94 euro/dag år 2020).

Ny neuropsykiatrisk rehabilitering för barn och unga

Från och med våren 2020 börjar FPA ordna långvarig neuropsykiatrisk familjerehabilitering som riktar sig till 5–15-åriga barn och unga samt till deras familjer. Barnet eller den unga ska ha blivit diagnostiserad med någon neuropsykiatrisk störning, såsom ADHD, en störning inom autismspektrumet eller Tourettes syndrom.

Allt fler unga erbjuds OPI-rehabilitering

OPI-rehabiliteringen, som utvecklats för att stödja studerande vid yrkesläroanstalter, utvidgas till att omfatta nya läroanstalter. Från ingången av nästa år medverkar 25 läroanstalter på olika håll i Finland. OPI-rehabiliteringen erbjuder studerande i åldern 16–29 år, som avlägger yrkesinriktad grundexamen eller gymnasiestudier, stöd vid depressionssymtom och för att kunna hantera sina studier och sitt liv. Läs mer >

Höjningar av pensionerna

Den fulla folkpensionen är för ensamboende 662,86 euro per månad och för personer i parförhållande 591,79 euro per månad (628,85 euro/månad och 557,79 euro/månad år 2019).

Beloppet av full garantipension och fullt pensionsstöd är 834,52 euro per månad (784,52 euro/månad år 2019).

Begynnelsepensionen för en efterlevande make är 327,54 euro per månad och fortsättningspensionens grundbelopp är 102,00 euro per månad. Barnpensionens grundbelopp är 60,27 euro per månad.

Barnförhöjningen för en pensionstagare som svarar för försörjningen av ett barn under 16 år är 22,15 euro per månad.

Fronttilläggets belopp är 50,68 euro per månad år 2020 och det extra fronttillägget är för ensamboende 257,19 euro per månad och för personer i parförhållande 225,21 euro per månad.

Även inkomstgränsen för att lämna sjukpensionen eller garantipensionen vilande blir högre. Vid sidan av sjukpensionen kan man år 2020 förtjäna 834,52 euro per månad utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen eller garantipensionen.

Ändringar i bostadsbidraget för pensionstagare

Maximibeloppet av de boendeutgifter som beaktas i samband med bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 1,4 % i alla tre kommungrupper.

Maximibeloppet av boendeutgifterna är

 • Kommungrupp I: 8 360 euro/år
 • Kommungrupp II: 7 688 euro/år
 • Kommungrupp III: 6 745 euro/år.

Det belopp som beaktas av de månatliga underhållskostnaderna i ett egnahemshus stiger till 43,28 euro per månad (42,85 euro/månad år 2019). Som uppvärmningskostnader beaktas 1,32–1,60 euro/månad/kvadratmeter beroende på boendekommun. De kostnader för vatten som beaktas kvarstår oförändrade. Höjningarna beaktas vid följande justering av bostadsbidraget för pensionstagare.

Inkomstgränserna och procentandelen för tilläggssjälvrisken för bostadsbidrag för pensionstagare ändras vid årsskiftet. Från och med 1.1.2020 är tilläggssjälvrisken 41,3 % av den del av inkomsterna som överskrider inkomstgränserna.

Inkomstgränserna för tilläggssjälvrisken år 2020 är

 • 9 300 euro/år för ensamboende
 • 13 341 euro/år för personer som är gifta, samboende eller har en registrerad partner, och då maken eller makan inte har rätt till bostadsbidrag
 • 15 184 euro/år för personer som är gifta, samboende eller har en registrerad partner, och då maken eller makan har rätt till bostadsbidrag.

Höjningar av handikappförmånerna

Handikappförmånernas belopp höjs en aning till följd av en indexjustering 1.1.2020:

Handikappbidrag för personer under 16 år

 • handikappbidrag med grundbelopp 93,05 euro/månad
 • handikappbidrag med förhöjt belopp 217,13 euro/månad
 • handikappbidrag med högsta belopp 421,03 euro/månad

Handikappbidrag för personer över 16 år

 • handikappbidrag med grundbelopp 93,05 euro/månad
 • handikappbidrag med förhöjt belopp 217,13 euro/månad
 • handikappbidrag med högsta belopp 421,03 euro/månad

Vårdbidrag för pensionstagare

 • vårdbidrag med grundbelopp 71,21 euro/månad
 • vårdbidrag med förhöjt belopp 155,15 euro/månad
 • vårdbidrag med högsta belopp 328,07 euro/månad
 • veterantillägg 107,49 euro/månad

Höjd inkomstgräns för social trygghet för personer som jobbar i Finland

Utländska arbetstagare som kommer till Finland kan få förmåner som betalas ut av FPA. Rätt till förmåner uppkommer om arbetstagaren förtjänar minst 723,69 euro per månad (696,60 euro/månad år 2019). Inkomstgränsen motsvarar månadsbeloppet för grunddagpenningen inom utkomstskyddet för arbetslösa. FPA-förmåner kan fås för de månader då inkomstgränsen överskrids.

Närmare information för kunder

Förmånsbelopp och inkomstgränser fr.o.m. 1.1.2020

Senast ändrad 22.4.2021