Ändringar i FPA:s förmåner 2023 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Ändringar i FPA:s förmåner 2023

Publicerad 27.12.2022

Länkar till innehållet på den här sidan:

År 2023 för med sig ändringar i bl.a. arbetslöshetsförmånerna och FPA-ersättningarna. De förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjs vid ingången av året med 4,2 procent. Stöden till barnfamiljer med låga inkomster höjs temporärt, och ett temporärt elstöd införs som kommer att gälla under våren.

Nästa år införs ett nytt omställningsskydd för personer över 55 år som blivit uppsagda. Dessutom blir det lättare att studera med stöd av arbetslöshetsförmåner. Åldersgränsen för den s.k. pensionsslussen för arbetslösa höjs, och möjligheten till tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning slopas helt för personer födda 1965 eller senare.

Merparten av FPA-ersättningarna för kostnader för undersöknings- och vårdåtgärder som föreskrivits av privatläkare slopas. FPA-ersättning kommer dock även i fortsättningen att betalas för mottagningsbesök hos privatläkare. Ändringen påverkar också ersättningarna för resor som görs till hälso- och sjukvården.

Höjningen av elpriset och inflationen inverkar på många av FPA:s stöd. De förmåner som är bundna till folkpensionsindexet höjdes med 3,5 procent redan i augusti. Vid årsskiftet höjs stöden med 4,2 procent. Dessutom införs temporära höjningar av stöden till barnfamiljer med låga inkomster för år 2023. Till exempel i fråga om utkomststödet höjs grunddelen för personer under 18 år med 10 procent.

När det gäller det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare beaktas större uppvärmningskostnader än tidigare. På så sätt vill man lindra de ekonomiska svårigheter som de höga elpriserna medför. Nästa vår hjälper också det temporära elstödet låginkomsttagare som har stora elkostnader.

I det här meddelandet redogörs för de viktigaste ändringarna 2023 i de sociala trygghetsförmåner som FPA har hand om. Ändringarna och de nya förmånsbeloppen publiceras på webbplatsen fpa.fi 1.1.2023.

Höjningar i familjeförmånerna

Minimibeloppet av moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenningen samt minimibeloppet av specialvårdspenningen stiger år 2023. Det nya beloppet är 31,99 euro per dag (tidigare 30,71 euro per dag).

Beloppen av de barnavårdsstöd som är bundna till folkpensionsindex stiger med 4,2 procent. Till exempel i fråga om stödet för hemvård av barn är vårdpenningen för barn under 3 år 377,68 euro per månad nästa år (tidigare 362,61 euro per månad).

Det fulla vårdtillägget till stödet för privat vård av barn höjs med 100 euro från 1.3.2023. Ändringen är permanent. Det kommer också att göras en indexhöjning av stödet från 1.1.2023. Vårdtilläggets maximibelopp stiger således från 155,24 euro till 161,69 euro per månad från 1.1.2023 och till 265,85 euro per månad från 1.3.2023.

Barnbidragen höjs inte, men barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs med 5 euro för år 2023. Ensamförsörjartilläggets belopp höjs således från 63,30 euro till 68,30 euro per månad från 1.1.2023. 

Underhållsstödet och underhållsbidraget höjs enligt levnadskostnadsindexet med 8,33 procent. Det fulla beloppet av underhållsstödet är från och med början av nästa år 186,97 euro per månad för varje barn (tidigare 172,59 euro per månad).

Även inkomstgränserna för betalningsbefrielse från underhållsbidragsskuld ändras. I fortsättningen kan betalningsbefrielse beviljas om den underhållsskyldigas inkomster är högst 1 263,43 euro per månad. För varje minderårigt barn höjs inkomstgränsen med 315,86 euro per månad. De tidigare beloppen var 1 166,29 euro per månad respektive 291,57 euro per månad.

Ändringar och höjningar i studiestödet

Vid ingången av 2023 höjs årsinkomstgränserna för studiestödet, varefter inkomstgränserna är cirka 20 procent högre än år 2022. En studerande som får studiestöd för 9 månader kan nästa år utöver studiestödet ha 18 720 euro i bruttoinkomster. En studerande som får studiestöd för 10 månader kan ha inkomster som uppgår till 16 640 euro.

Studiepenningen höjs med 4,2 procent i enlighet med folkpensionsindex. Höjningen börjar gälla i början av det nya läsåret 1.8.2023. Om en studerande bor självständigt och har fyllt 18 år höjs studiepenningen från 268,23 euro till 279,38 euro per månad.

Studiepenningens försörjarförhöjning höjs med 10 euro för nästa år. Rätt till studiepenningens försörjarförhöjning har den som får studiepenning och som är vårdnadshavare för ett barn under 18 år. Försörjarförhöjningen kommer dessutom att höjas med index från 1.8.2023. Försörjarförhöjningens belopp höjs således från 107,17 euro till 117,17 euro per månad från 1.1.2023 och till 122,05 euro per månad från 1.8.2023.

Från ingången av 2023 kan den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation förlängas, om det råder krigstillstånd i studielandet. På denna grund kan en förlängning med ett läsår beviljas för avläggande av examen.

Tiden för avläggande av examen kan förlängas med ett läsår också på grund av andra exceptionella omständigheter som till sin allvarlighetsgrad kan jämföras med krig. Det kan till exempel gälla en allvarlig storolycka eller naturkatastrof, ett väpnat angrepp med omfattande verkan eller en utbredd farlig smittsam sjukdom.

Måltidsstödet för högskolestuderande höjs med 0,25 euro. Efter höjningen är måltidsstödet 2,55 euro per måltid. I praktiken innebär höjningen att FPA betalar en större andel än tidigare av högskolestuderandes måltider, medan den andel som de studerande själva betalar minskar. Innan måltidsstödet har dragits av får totalpriset för en studentmåltid till grundpris vara högst 5,50 euro. När måltidsstödet har dragits av betalar den studerande högst 2,95 euro för en studentmåltid till grundpris.

Läs mer i meddelandet

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande höjs med en euro per termin

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande ska betalas av de studerande som avlägger en examen vid en finländsk högskola och som har anmält sig som närvarande för terminen. Hälsovårdsavgiften höjs från 35,80 euro till 36,80 euro per termin år 2023. De studerande får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ i e-tjänsten MittFPA.

Hälsovårdsavgiften behöver dock inte betalas om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ansvarar för den studerandes sociala trygghet. Den studerande kan ändå anlita SHVS:s tjänster. När den studerande besöker SHVS ska hen från och med 1.1.2023 vara beredd att visa sitt europeiska sjukvårdskort (EHIC-kortet) eller sitt GHIC-kort (Global Health Insurance Card).
Läs mer i meddelandet

Ändringar och höjningar i arbetslöshetsförmånerna 

Grunddagpenningens och arbetsmarknadsstödets belopp höjs till 37,21 euro per dag år 2023 (tidigare 34,50 euro per dag). Även arbetslöshetsförmånernas förhöjningsdel och barnförhöjningar höjs år 2023. Förhöjningsdelen är 5,29 euro per dag (tidigare 5,08 euro per dag).

Barnförhöjningarna är

 • för ett barn 7,01 euro per dag (tidigare 5,61 euro per dag)
 • för två barn sammanlagt 10,29 euro per dag (tidigare 8,23 euro per dag)
 • för minst tre barn sammanlagt 13,26 euro per dag (tidigare 10,61 euro per dag).

I barnförhöjningarnas belopp år 2023 ingår en indexhöjning på 4,2 procent vid årsskiftet och dessutom en extra höjning på 20 procent, vars syfte är att stödja barnfamiljers köpkraft. Den extra höjningen gäller till och med 31.12.2023.

Nästa år införs en ny omställningspenning, som ska göra det lättare att hitta ett nytt arbete i situationer där äldre personer sägs upp. Omställningspenning kan sökas av personer som fyllt 55 år och som blivit uppsagda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker efter att ha varit anställda hos samma arbetsgivare i minst fem år. Arbetstagare som inte hör till en arbetslöshetskassa kan ansöka om omställningspenning hos FPA. 

Samtidigt försämras äldre arbetslösas möjlighet att få tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning, dvs. att komma med i den s.k. pensionsslussen. Åldersgränsen för tilläggsdagar höjs för personer födda 1963 från nuvarande 61–62 år till 63 år och för personer födda 1964 till 64 år. Möjligheten till tilläggsdagar för personer födda 1965 eller senare slopas helt. Betalningen av tilläggsdagar upphör för alla ålderskategorier år 2030.

Det blir lättare att studera under arbetslöshetstid. Till exempel korta kurser, behörighetsgivande utbildningar och studier vid medborgarinstitut påverkar inte rätten till arbetslöshetsförmåner. Inte heller studier som genomförs som en del av sysselsättningsfrämjande service inverkar på rätten till arbetslöshetsförmåner.
Läs mer i meddelandet

Lagen om utkomststöd förnyas – stödets grunddel höjs också 

Ändringar i lagen om utkomststöd träder i kraft 1.1.2023. Syftet är att utveckla samarbetet mellan FPA och de kommande välfärdsområdena samt informationsutbytet i ärenden som gäller utkomststöd. Genom lagändringen vill man också förbättra kundens ställning vid ansökan om utkomststöd, särskilt när det gäller personer i en utsatt ställning. Läs mer om de ändringar som gäller utkomststödet.

Lagändringen inverkar inte på beloppet av utkomststödet. Vid ingången av året höjs stödet emellertid enligt folkpensionsindexet med 4,2 procent. Det innebär att grunddelen för en ensamboende stiger med 22,14 euro till 555,11 euro i månaden.

Dessutom höjs grunddelen för barn under 18 år med 10 procent för år 2023. Syftet med detta är att stödja barnfamiljers köpkraft när priserna stiger. År 2023 är utkomststödets grunddel för barn således 327,51–421,88 euro i månaden. Grunddelens belopp är beroende av barnets ålder och antalet syskon.

Inom det allmänna bostadsbidraget höjs de godtagbara uppvärmningskostnaderna med 57 procent

De godtagbara maximala boendeutgifterna i samband med det allmänna bostadsbidraget justeras enligt levnadskostnadsindex. Det innebär att den övre gränsen för godtagbara maximala boendeutgifter höjs vid ingången av 2023. Från 1.1.2023 börjar FPA tillämpa de nya maximala boendeutgifterna då bostadsbidraget justeras och då beslut om bostadsbidrag fattas.

Separata uppvärmningskostnader och underhållskostnader för egnahemshus beaktas enligt normerna. Normerna höjs med 57 procent jämfört med nivån år 2022. Det innebär att den övre gränsen för uppvärmningskostnader som betalas separat är 66 euro per månad, om hushållet består av endast en person. Om flera personer hör till samma hushåll höjs den övre gränsen med 22 euro för varje ytterligare person.

På grund av justeringen av folkpensionsindexet minskar bassjälvriskandelen i fråga om bostadsbidraget år 2023. Den sökande kan alltså få fullt bostadsbidrag med högre inkomster än år 2022. Till exempel tillämpas ingen bassjälvriskandel alls om en ensamboendes inkomster är högst 801 euro per månad. År 2022 var gränsen 746 euro per månad.
Läs mer i meddelandet

Inom det allmänna bostadsbidraget höjs de godtagbara uppvärmningskostnaderna med 57 procent

De godtagbara maximala boendeutgifterna i samband med det allmänna bostadsbidraget justeras enligt levnadskostnadsindex. Det innebär att den övre gränsen för godtagbara maximala boendeutgifter höjs vid ingången av 2023. Från 1.1.2023 börjar FPA tillämpa de nya maximala boendeutgifterna då bostadsbidraget justeras och då beslut om bostadsbidrag fattas.

Separata uppvärmningskostnader och underhållskostnader för egnahemshus beaktas enligt normerna. Normerna höjs med 57 procent jämfört med nivån år 2022. Det innebär att den övre gränsen för uppvärmningskostnader som betalas separat är 66 euro per månad, om hushållet består av endast en person. Om flera personer hör till samma hushåll höjs den övre gränsen med 22 euro för varje ytterligare person.

På grund av justeringen av folkpensionsindexet minskar bassjälvriskandelen i fråga om bostadsbidraget år 2023. Den sökande kan alltså få fullt bostadsbidrag med högre inkomster än år 2022. Till exempel tillämpas ingen bassjälvriskandel alls om en ensamboendes inkomster är högst 801 euro per månad. År 2022 var gränsen 746 euro per månad.

De godtagbara boendeutgifterna inom bostadsbidraget för pensionstagare höjs betydligt

Även när det gäller bostadsbidraget för pensionstagare godkänns som boendeutgifter högre uppvärmningskostnader än tidigare. Ändringen beror på det kraftigt stigande energipriset. År 2023 godkänns som uppvärmningskostnader 2,07–2,35 euro/månad per kvadratmeter (tidigare 1,32–1,60 euro/månad/m2).

Maximibeloppet av de boendeutgifter som beaktas i samband med bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 7,8 procent i alla tre kommungrupper.

Maximibeloppet av boendeutgifterna är följande: 

 • Kommungrupp I: 9 287 euro/år
 • Kommungrupp II: 8 541 euro/år 
 • Kommungrupp III: 7 493 euro/år. 

De kostnader för vatten som i samband med bostadsbidraget för pensionstagare godkänns som utgifter höjs till 32,40 euro i månaden per person (tidigare 30,05 euro/person/månad). I fråga om de månatliga kostnaderna för underhåll som gäller egnahemshus godkänns 47,84 euro (tidigare 44,37 euro/månad). Höjningarna börjar tillämpas när kundens bostadsbidrag för pensionstagare justeras nästa gång. 
Läs mer i meddelandet

Temporärt elstöd hjälper låginkomsttagare med stora elkostnader

Eftersom elpriset har stigit kraftigt är det år 2023 möjligt att få hjälp med elutgifterna. Det primära sättet att få hjälp med elutgifterna är att ansöka om elavdrag hos Skatteförvaltningen. Man har rätt till elavdrag om hushållets elenergikostnader överstiger 2 000 euro under perioden januari–april och skatterna räcker till för att avdraget ska kunna göras. Om skatterna på grund av låga inkomster inte är tillräckliga för att beviljas elavdrag kan man ansöka om temporärt elstöd hos FPA. Självrisken i samband med elstödet är 400 euro per månad. 

Läs mer om elstödet

Höjningar av pensionerna

År 2023 är beloppet av full folkpension för ensamboende 732,67 euro per månad och för personer i parförhållande 654,13 euro per månad (tidigare 703,45 euro/månad och 628,03 euro/månad).

Beloppet av full garantipension och fullt pensionsstöd är 922,42 euro per månad (tidigare 885,63 euro/månad).

Även i fråga om andra pensioner görs en indexhöjning på 4,2 procent. År 2023 är begynnelsepensionen för en efterlevande make 362,04 euro per månad och fortsättningspensionens grundbelopp är 113,40 euro per månad. Barnpensionens grundbelopp är 66,61 euro per månad.

Barnförhöjningen för en pensionstagare som svarar för försörjningen av ett barn under 16 år är 24,48 euro per månad.

Beloppet av fronttillägg är 138,16 euro per månad och det extra fronttillägget är för ensamboende 284,27 euro per månad och för personer i parförhållande 248,93 euro per månad.

I fortsättningen kan mottagare av sjukpension och garantipension tjäna mer än tidigare utan att sjukpensionen behöver lämnas vilande. Vid sidan av sjukpension kan man år 2023 tjäna 922,42 euro per månad utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen eller garantipensionen.

Höjningar av handikappförmånerna

Handikappbidragen ökar på grund av indexjusteringar från 1.1.2023:

Handikappbidrag för personer under 16 år 

 • handikappbidrag med grundbelopp 102,85 euro per månad (tidigare 98,75 euro/mån.)  
 • handikappbidrag med förhöjt belopp 240 euro per månad (tidigare 230,43 euro/mån.)
 • handikappbidrag med högsta belopp 465,38 euro per månad (tidigare 446,81 euro/mån.)

Handikappbidrag för personer över 16 år

 • handikappbidrag med grundbelopp 102,85 euro per månad (tidigare 98,75 euro/mån.)
 • handikappbidrag med förhöjt belopp 240 euro per månad (tidigare 230,43 euro/mån.)
 • handikappbidrag med högsta belopp 465,38 euro per månad (tidigare 446,81 euro/mån.)

Vårdbidrag för pensionstagare

 • vårdbidrag med grundbelopp 78,72 euro per månad (tidigare 75,58 euro/mån.)
 • vårdbidrag med förhöjt belopp 171,49 euro per månad (tidigare 164,65 euro/mån.)
 • vårdbidrag med högsta belopp 362,62 euro per månad (tidigare 348,16 euro/mån.)
 • veterantillägg 118,81 euro per månad (tidigare 114,07 euro/mån.)

FPA-ersättningarna för privat sjukvård ändras

Från 1.1.2023 slopas merparten av ersättningarna för kostnader för undersöknings- och vårdåtgärder som föreskrivits av privatläkare. Ersättningen kommer att kvarstå i fråga om sådana undersöknings- och vårdåtgärder inom den privata sjukvården som gäller mentalvården och mun- och tandvården, och som föreskrivits av specialister i psykiatri, specialister i mun- och käkkirurgi eller tandläkare. Undersökningar som utförts av en psykolog kommer också att vara ersättningsgilla. 

Man kan också fortsättningsvis få FPA-ersättning för mottagningsbesök hos privatläkare. I fortsättningen får man en lika stor ersättning för alla besök på mottagningar hos allmänläkare och specialister. Ersättning är 8 euro. Ersättning ska dock betalas enligt en högre taxa om vården har getts av en specialist i psykiatri eller av en specialtandläkare.

Slopandet av ersättningarna inverkar också på kundens rätt att få ersättning för resor som görs till en enhet inom den privata sjukvården. FPA ersätter kunders resor till privat sjukvård endast om FPA-ersättning kan betalas för den vård som ges där.

Läs mer i meddelandet

Årssjälvrisken för läkemedelskostnader är oförändrad

Årssjälvrisken för läkemedelskostnader (takbelopp) fryses, vilket betyder att den inte justeras enligt folkpensionsindex. Årssjälvrisken år 2023 är alltså lika stor som innevarande år, det vill säga 592,16 euro. Frysningen av årssjälvrisken för läkemedel gynnar de kunder som har höga läkemedelskostnader. 

FPA övervakar förskrivningspraxis för biologiska läkemedel och biosimilarer  

Kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen förbättras bland annat så att förskrivningen av de förmånligaste biologiska läkemedlen och biosimilarerna ska effektiviseras. I fortsättningen ska läkare förskriva det förmånligaste alternativet av sinsemellan jämförbara och alternativa biologiska läkemedel och biosimilarer. En läkare som avviker från denna skyldighet måste motivera sitt val. I fortsättningen ska datasystemen utgöra ett stöd för läkarna så att de kan fullgöra skyldigheten. Genomförandet följs upp både genom egenkontroll som aktörerna själva utför och genom myndighetstillsyn. I fortsättningen är det FPA:s uppgift att övervaka förskrivningspraxisen för biologiska läkemedel och biosimilarer. 

Höjningar och ändringar i sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen

Minimibeloppet av sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen höjs. Beloppet blir då 31,99 euro per dag (tidigare 30,71 euro per dag). 

Även rehabiliteringspenningen för unga och rehabiliteringspenningen för tid med yrkesinriktad rehabilitering höjs. Beloppet blir då 36,91 euro per dag (tidigare 35,43 euro per dag).

Förutsättningarna för att bli beviljad partiell sjukdagpenning ändras och maximitiden för partiell sjukdagpenning förlängs från 120 vardagar till 150 vardagar. Syftet med ändringarna är att bidra till att människor stannar i arbetslivet och återgår till heltidsarbete. Definitionen av sådant heltidsarbete som är en förutsättning för partiell sjukdagpenning ändras så att man med heltidsarbete i regel avser arbete där den ordinarie arbetstiden är minst 30 timmar i veckan. Läs mer i meddelandet.

Från 1.1.2023 kan man ansöka om rehabiliteringspenning mer flexibelt än tidigare. Det är möjligt att få rehabiliteringspenning för hela rehabiliteringstiden. I fortsättningen är det också lättare att växla mellan rehabiliteringspenning och andra FPA-förmåner. Dessutom förlängs ansökningstiden för rehabiliteringspenning från 4 månader till 6 månader. Läs mer i meddelandet.

Ny praxis i fråga om reseersättningar

Årssjälvriskkortet för resor slopas. Från ingången av 2023 skickar FPA inte längre något separat årssjälvriskkort när årssjälvrisken (300 euro) har uppnåtts. Kortet behövs inte längre på taxiresor. Beställningscentralerna får automatiskt uppgift från FPA om att ingen självrisk behöver tas ut av kunden. Självriskandelen för en enkelresa är 25 euro. 

I regel ersätter FPA kundernas resor till närmaste vårdenhet inom hälso- och sjukvården. Om kunden emellertid söker vård med en betalningsförbindelse eller en servicesedel som välfärdsområdet har gett, betalar FPA ersättning för resan till den vårdenhet som kunden anlitar. Om kunden väljer en vårdenhet med stöd av valfriheten enligt hälso- och sjukvårdslagen ersätts resorna i begränsad utsträckning.

Från 1.1.2023 ersätter FPA resor till privat hälso- och sjukvård endast om FPA-ersättning kan betalas för den vård som getts där.
Läs mer i meddelandet

En del av de coronarelaterade ändringarna i ersättningarna fortsätter att gälla år 2023

FPA fortsätter att ersätta kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination till och med 30.6.2023. Också resor i samband med coronatestning ersätts. Resorna ersätts på samma sätt som övriga resor till hälso- och sjukvården. 

FPA-ersättningen för ett PCR-test som gjorts inom den privata hälso- och sjukvården är även i fortsättningen 100 euro och ersättningen för ett antigentest 36 euro. Ersättning kan beviljas fram till 30.6.2023. Från 1.1.2023 ersätter FPA inte längre andra undersökningar som görs för att konstatera coronasmitta.

De temporära ändringarna i dagpenningen vid smittsam sjukdom upphör att gälla

De temporära ändringar som avser beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom upphör att gälla 31.12.2022. För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska kunna beviljas förutsätts åter från och med 1.1.2023 ett beslut som fattats av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Dagpenning vid smittsam sjukdom kan inte längre beviljas utifrån ett intyg av någon annan läkare, sjukskötare eller hälsovårdare. 
Läs mer i meddelandet

De temporära ändringar som avser beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom upphör att gälla 31.12.2022. För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska kunna beviljas förutsätts åter från och med 1.1.2023 ett beslut som fattats av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Dagpenning vid smittsam sjukdom kan inte längre beviljas utifrån ett intyg av någon annan läkare, sjukskötare eller hälsovårdare. 

Höjd inkomstgräns för social trygghet för personer som jobbar i Finland

Arbetstagare som kommer från utlandet till Finland kan få FPA-förmåner. En arbetstagare får rätt till förmåner då hen tjänar minst 800,02 euro per månad (tidigare 767,98 euro/månad). Inkomstgränsen motsvarar månadsbeloppet för grunddagpenningen inom utkomstskyddet för arbetslösa. FPA-förmåner kan fås för de månader då inkomstgränsen överskrids. 

Närmare information för kunder

Förmånernas belopp och inkomstgränser fr.o.m. 1.1.2023 (pdf)

 

Senast ändrad 23.1.2023