Studie: Läkare förskriver sömnmedicin för äldre med bristfälliga dosanvisningar | FPAGå till innehållet
Meddelande
Publicerad 30.1.2024

Enligt en färsk studie är de dosanvisningar som läkarna skriver bristfälliga i en stor del av recepten för äldre på sömnmedel som gör att man blir trött. I anvisningen saknas exempelvis ofta information om hur länge läkemedlet ska användas och hur man ska upphöra med användningen. Det förekom också problem i fråga om valet och dispenseringen av läkemedlen.


FPA och Helsingfors universitet undersökte kvaliteten på dosanvisningarna och dispenseringssättet för sömnmedel som ersätts från sjukförsäkringen och som förskrivits för 75-åringar och äldre. Enligt resultaten förekommer betydande brister i såväl dosanvisningarna som dosdispenseringen.


Nästan alla sömnmedel är riskläkemedel för äldre, det vill säga läkemedel som är förknippade med en betydande risk för allvarliga bieffekter.


När en läkare skriver ut ett recept för en patient ska också en dosanvisning ingå. Av dosanvisningen ska patienten kunna utläsa åtminstone hur mycket hen ska ta av läkemedlet, hur det ska tas, vilken tid på dagen, hur ofta och under hur lång tid. I fråga om läkemedel som, liksom sömnmedel, påverkar det centrala nervsystemet, kan det i synnerhet för äldre förekomma bieffekter som borde antecknas i dosanvisningen.


Studien visade att läkarna ofta skriver dosanvisningar där det saknas någon eller flera av de uppgifter som ska ingå. För de sömnmedel som expedierades på apoteken innehöll dosanvisningen i 98 procent av fallen uppgift om hur mycket av läkemedlet patienten ska ta, 83 procent uppgift om vid vilken tid på dagen läkemedlet ska tas och 57 procent uppgift om hur länge patienten ska använda läkemedlet. Bara 5 procent innehöll anvisningar om hur man ska sluta använda läkemedlet och 3 procent innehöll varningar rörande användningen.


– Bristerna i dosanvisningarna i recept på sömnmedel för äldre är oroande. Jag hoppas att vår studie för sin del fungerar som en påminnelse för läkarna om att heltäckande uppgifter i dosanvisningen om hur läkemedlet ska tas stöder en framgångsrik vård av patienten, säger specialforskare Terhi Kurko vid FPA.


Vanligast med sömnmedel som kräver försiktighet då de förskrivs för äldre


Apoteken expedierade oftast tre läkemedel mot sömnlöshet hos äldre: zopiklon, mirtazapin och zolpidem. De täckte tillsammans 87 procent av alla läkemedelsexpedieringar i kategorin. I behandlingen av äldre borde de här tre läkemedlen förskrivas endast efter övervägande eller för kortvarigt bruk.


I nästan hälften av alla de läkemedelsexpedieringar som granskades i studien användes maskinell dosdispensering, som är avsedd för patienter som under lång tid använder många läkemedel som ska tas regelbundet. I dosdispenseringen expedierades ändå en avsevärd mängd läkemedel som i regel borde användas bara under en kort tid och tillfälligt.


– Den stora andelen maskinell dosdispensering av alla läkemedelsexpedieringar var en negativ överraskning. Här ingick också en stor mängd läkemedel som borde förskrivas för äldre personer endast efter omsorgsfullt övervägande, berättar Tomi Rantamäki, professor i farmakologi vid Helsingfors universitet.


Så här gjordes studien


Forskarna sökte i FPA:s register över läkemedelsexpedieringar som ersätts från sjukförsäkringen sammanlagt drygt en miljon läkemedelsexpedieringar för äldre 2022. Ur registret plockades alla de expedieringar där en person som är minst 75 år hade köpt ett läkemedel som definieras som sömnmedel enligt rekommendationen om god medicinsk praxis rörande sömnlöshet. Utifrån nyckelord som användes i dosanvisningarna var inemot 330 000 av de här läkemedelsexpedieringarna förknippade med behandling av sömnlöshet.

Senast ändrad 30.1.2024