FPA:s förmåner | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

FPA:s förmåner

FPA betalar förmåner till människor i många olika livssituationer. FPA stöder till exempel barnfamiljer, studerande, personer i arbetsför ålder och pensionärer. Förmåner beviljas också på grundval av sjukdom, funktionsnedsättning eller försämrad funktionsförmåga.

Vem kan få förmåner från FPA?

De flesta av FPA:s förmåner är avsedda för situationer där arbetsförmågan eller möjligheterna att försörja sig har försämrats. Förmåner beviljas också i olika livssituationer, till exempel när ett barn föds i familjen eller när en ung person börjar studera.

FPA beviljar militärunderstöd till värnpliktiga som fullgör bevärings- eller civiltjänst och till deras partner och barn. Militärunderstöd kan också betalas för boendeutgifter för en stadigvarande bostad och för räntor på studielån.

Läs mer om stöd för värnpliktiga.

Du kan få allmänt bostadsbidrag från FPA om du har låga inkomster och du behöver hjälp med boendeutgifterna.

Läs mer om stöd för boende.

FPA betalar folkpension till personer som har en liten arbetspension eller ingen arbetspension alls. Den som har en liten pension kan också beviljas garantipension.

En pensionär kan också få bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag för pensionstagare, barnförhöjning och fronttillägg.

Läs mer om stöd för pensionärer.

Syftet med den rehabilitering som ordnas av FPA är att bevara och förbättra arbets- och funktionsförmågan samt livskvaliteten hos personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning. Målen för rehabiliteringen, hur länge den pågår och vilka tjänster som beviljas bestäms utifrån den enskilda personens behov. Det kan vara fråga om allt från en bedömning av rehabiliteringsbehovet som tar några dagar till mera långvarig rehabilitering.

Den som deltar i rehabilitering kan få rehabiliteringspenning. Om arbetsgivaren betalar lön för rehabiliteringstiden, betalar FPA rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren.

En arbetsgivare kan för sina anställda ansöka om branschspecifik rehabilitering som syftar till att bevara arbetsförmågan.

Läs mer om rehabilitering.

Barnets föräldrar har rätt till graviditetspenning och föräldrapenning. Barnbidrag beviljas för varje barn under 17 år. Ensamförsörjare får förhöjt barnbidrag. FPA betalar också stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn. Bidrag kan beviljas också för kostnader vid internationell adoption.

Läs mer om stöd och bidrag för barnfamiljer.

Den som bor eller arbetar i Finland har vanligtvis rätt till den sociala trygghet som FPA har hand om. 

Personer som flyttar till Finland stadigvarande kan i regel få FPA-förmåner från och med flytten. När en person som flyttat till Finland ansöker om en förmån, bedömer FPA om personen bor stadigvarande i Finland eller om han eller hon kan få rätt till FPA-förmåner på grundval av arbete.

Personer som vistas utomlands tillfälligt (under 6 månader) men som är bosatta i Finland har i allmänhet rätt till FPA-förmåner. 

Om en tillfällig vistelse utomlands blir stadigvarande upphör rätten till FPA-förmåner.

Läs mer under Internationella situationer.

Personer som studerar på heltid kan beviljas studiestöd från FPA. Studiestödet omfattar studiepenning, statsgaranti för studielån och bostadstillägg. Studerande som bor på hyra i Finland kan få allmänt bostadsbidrag.

Studiestöd kan beviljas studerande vid gymnasier, yrkesläroanstalter och högskolor samt studerande som bedriver andra särskilt angivna studier. Den studerandes egna inkomster och i vissa fall även föräldrarnas inkomster kan påverka möjligheterna att få studiestöd och stödbeloppet.

Till FPA:s övriga stödformer för studerande hör till exempel stöd för skolresor, studielånskompensation och måltidsstöd.

Läs mer om stöd för studerande.

Om en make, maka eller sambo, eller fadern, modern eller någon annan vårdnadshavare till ett barn avlider, kan den efterlevande partnern och barnen ha rätt till familjepension.

Både FPA och arbetspensionsanstalterna beviljar familjepensioner till personer som förlorat en familjemedlem. Familjepensioner betalas också från olycksfalls- och trafikförsäkringen.

En efterlevande som har små inkomster kan också få bostadsbidrag för pensionstagare eller allmänt bostadsbidrag.

Läs mer under Efterlevande.

Utkomststöd kan beviljas en person eller familj vars inkomster och tillgångar inte räcker till för nödvändiga dagliga utgifter, såsom mat, boende och läkemedel.

Om familjen har sådana utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker, kan kommunens socialväsende bevilja kompletterande utkomststöd eller förebyggande utkomststöd enligt prövning.

Läs mer om det utkomststödet.

FPA ersätter en del av de arvoden som tas ut av privatläkare och en del av kostnaderna för undersökningar och vård vid privata vårdinrättningar. Ersättning betalas också för privat tandvård. Dessutom betalas ersättning för receptförskrivna läkemedel och för sådana resor till hälso- och sjukvårdsenheter som gjorts på grund av sjukdom.

När en person som insjuknat är oförmögen att sköta sitt arbete kan han eller hon få sjukdagpenning. Sjukdagpenningen ersätter inkomstbortfall som orsakas av sjukdom. Om arbetsgivaren betalar lön för sjukdomstiden, betalar FPA sjukdagpenningen till arbetsgivaren.

Personer som omfattas av den sociala tryggheten i Finland har rätt till sjukvård när de vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Man bevisar sin rätt till sjukvård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet, som FPA beviljar avgiftsfritt.

Läs mer om förmåner under sjukdomstid.

FPA betalar ersättning till arbetsgivare för kostnader för de anställdas familjeledigheter och sjukfrånvaro med lön samt för kostnader för förebyggande företagshälsovård. FPA ersätter också en del av kostnaderna för allmänläkartjänster för de anställda, när arbetsgivaren har köpt tjänsterna som en del av företagshälsovården. Arbetsgivare kan dessutom hos FPA ansöka om skräddarsydda KIILA-rehabiliteringskurser som stöd för de anställdas arbetsförmåga.

Läs mer under Arbetsgivare.

FPA betalar arbetslöshetsförmåner till arbetslösa som inte hör till någon arbetslöshetskassa eller som inte längre får dagpenning från sin arbetslöshetskassa. FPA:s arbetslöshetsförmåner är grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Arbetslöshetsförmåner betalas endast för tid då en person är anmäld som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (AN-tjänster). Arbets- och näringsbyrån ger FPA ett utlåtande om huruvida en arbetslöshetsförmån kan betalas ut.

Läs mer om arbetslöshetsförmånerna.

FPA ordnar tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning främjar möjligheterna för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället.

Läs mer om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning.

FPA betalar handikappbidrag och vårdbidrag för pensionstagare till personer med funktionsnedsättning eller långvariga sjukdomar i syfte att underlätta deras dagliga liv. Bidragsbeloppet påverkas av sjukdomens eller funktionsnedsättningens art och av vilka begränsningar sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför.

Läs mer om handikappförmånerna.

En företagare har rätt till samma förmåner som en arbetstagare. En företagares arbetsinkomst enligt pensionsförsäkringen, det vill säga FöPL- eller LFöPL-försäkringen, inverkar på hur mycket företagaren får i arbetslöshetsdagpenning och i andra dagpenningar och pension.

Läs mer under Företagare.

Hur stort kan förmånsbeloppet bli?

Beloppen av FPA:s förmåner fastställs i lag. Förmånsbeloppet påverkas ofta av din individuella situation, till exempel av hur stora inkomster eller utgifter du har, i vilken kommun du bor eller hur mycket hjälp du behöver.

Närmare information om förmånsbeloppen och utbetalningen finns på webbsidorna om respektive förmån.

Uppskatta förmånsbeloppet med FPA:s räknare

Med hjälp av FPA:s räknare kan du bedöma dina möjligheter att få en förmån. Räknaren ger också en uppskattning av förmånsbeloppet. Kom ändå ihåg att det är fråga om en uppskattning som grundar sig på de uppgifter som du har gett. Du får veta det faktiska förmånsbeloppet om du ansöker om förmånen och FPA beviljar dig den.

Uppskatta förmånsbeloppet med hjälp av räknaren.

Senast ändrad 13.6.2024