Regeringen föreslår ändringar i lönesubventionerat arbete, inkomstrelaterad dagpenning och åldersbundna undantag inom utkomstskyddet för arbetslösa | FPAGå till innehållet
Meddelande

Regeringen föreslår ändringar i lönesubventionerat arbete, inkomstrelaterad dagpenning och åldersbundna undantag inom utkomstskyddet för arbetslösa

Publicerad 5.3.2024

Regeringen föreslår att lönesubventionerat arbete i regel inte längre ska tillgodoräknas i arbetsvillkoret och att vissa åldersbundna undantag inom utkomstskyddet för arbetslösa ska slopas. Vidare föreslår regeringen att beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen ska sänkas om arbetslösheten drar ut på tiden. Riksdagen förväntas godkänna ändringarna under våren, och ändringarna avses träda i kraft 2.9.2024.

Regeringen föreslår att lönesubventionerat arbete i fortsättningen i regel inte alls ska tillgodoräknas i arbetsvillkoret och att vissa åldersbundna undantag inom utkomstskyddet för arbetslösa ska slopas.

Vidare föreslår regeringen att beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen ska graderas så att beloppet sjunker om arbetslösheten drar ut på tiden.

Riksdagen förväntas godkänna lagförslagen under våren 2024. Samtliga ändringar avses träda i kraft 2.9.2024.

Lönesubventionerat arbete tillgodoräknas i regel inte längre i arbetsvillkoret

Regeringen föreslår att lönesubventionerat arbete i regel inte längre ska tillgodoräknas i arbetsvillkoret för löntagare. För närvarande tillgodoräknas 75 procent av lönesubventionerat arbete i arbetsvillkoret.

Lönesubventionerat arbete föreslås dock förlänga granskningsperioden för arbetsvillkoret.

Lönesubventionerat arbete tillgodoräknas också i fortsättningen i arbetsvillkoret, om avsikten är att sysselsätta en person vars arbetsförmåga är nedsatt eller en långtidsarbetslös person som fyllt 60 år. Då börjar emellertid arbetet tillgodoräknas i arbetsvillkoret först efter att personen har arbetat i 10 månader. I dessa situationer beaktas 75 procent av det lönesubventionerade arbetet vid beräkningen av arbetsvillkoret.

Om AN-tjänster ålägger en kund som fått karens en skyldighet att vara i arbete, uppfylls skyldigheten snabbare än för närvarande vid lönesubventionerat arbete. Vidare kan lönesubventionerat arbete beaktas i sin helhet vid beräkningen av väntetiden för arbetsmarknadsstöd. För närvarande beaktas i dessa situationer endast den del av det lönesubventionerade arbetet som tillgodoräknas i arbetsvillkoret.

Ändringarna avses träda i kraft 2.9.2024. 

Om det lönesubventionerade arbetet har börjat 1.9 eller tidigare kan dock 75 procent av arbetet tillgodoräknas i arbetsvillkoret även efter det.

Åldersbundna undantag som gäller arbetslöshetsförmåner slopas

Regeringen föreslår att vissa åldersbundna undantag som gäller arbetslöshetsförmåner slopas.

Enligt propositionen ska sysselsättningsfrämjande service inte längre tillgodoräknas i arbetsvillkoret för löntagare.

Vidare ska AN-tjänster och kommunerna inte längre vara skyldiga att ordna sysselsättningsfrämjande service eller möjlighet till arbete för sådana äldre arbetslösa personer vars rätt till arbetslöshetsdagpenning håller på att upphöra på grund av att maximitiden för arbetslöshetsdagpenning nås.

Slopandet av de åldersbundna undantagen inom utkomstskyddet för arbetslösa gäller FPA-kunder som fyllt 57 år och äldre.

Ändringarna avses träda i kraft 2.9.2024. Ändringarna gäller inte sådant lönesubventionerat arbete eller sådan sysselsättningsfrämjande service som har inletts innan lagen träder i kraft.

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen sjunker om arbetslösheten drar ut på tiden

Regeringen föreslår att beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen ska graderas så att beloppet sjunker om arbetslösheten drar ut på tiden.

Enligt förslaget sjunker beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen med 20 procent när den har betalats ut för 40 dagar. När dagpenningen har betalats ut för 170 dagar sjunker beloppet med 25 procent från det ursprungliga beloppet.

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen kan dock inte sänkas så mycket att det är mindre än grunddagpenningen.

I ett meddelande (på finska) från Arbetslöshetskassornas Samorganisation finns olika exempel på hur mycket inkomstrelaterade dagpenningar av olika storlek sänks om regeringens proposition godkänns.

Ändringarna i den inkomstrelaterade dagpenningen avses träda i kraft 2.9.2024. Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen graderas inte om dagpenningsperioden har börjat innan lagen träder i kraft.

Närmare information för kunderna: 

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 29.2.2024: Regeringen föreslår ändringar i graderingen av förtjänstskyddet och i intjänandet av arbetsvillkoret

RP 13/2024 rd: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa andra lagar

Alla pressmeddelanden om ändringarna av den sociala tryggheten finns på sidan Förändringar i den sociala tryggheten.

 

Senast ändrad 5.3.2024