Organdonation och donationsdagpenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Organdonation och donationsdagpenning

Donationsdagpenning betalas till en person för inkomstbortfall som orsakas av att han eller hon donerar organ, vävnad eller celler eller av nödvändiga undersökningar i samband med detta. Blodgivning eller donation av könsceller berättigar inte till donationsdagpenning.

Belopp och utbetalning

Donationsdagpenningens belopp beräknas på samma sätt som sjukdagpenningens belopp. Den betalas ut för vardagar. Som vardagar räknas måndag–lördag med undantag av helger.

Uppskatta beloppet av donationsdagpenningen med beräkningsprogrammet.

Donationsdagpenningen är skattepliktig inkomst. Den beskattas på samma sätt som sjukdagpenningen.

Om arbetsgivaren betalar ut lön för tiden av arbetsoförmåga betalas dagpenningen till arbetsgivaren.

Läs mer