Vårdbidrag för pensionstagare, belopp och utbetalning i | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Belopp och utbetalning

Vårdbidraget för pensionstagare är graderat i tre nivåer utifrån hjälpbehovet samt behovet av handledning och tillsyn. Särskilda kostnader som beror på sjukdomen eller funktionsnedsättningen kan höja bidragsnivån från grundbelopp till förhöjt belopp. När bidragsnivån bestäms, beaktas alltid den sökandes situation som helhet.

Vårdbidrag med grundbelopp

Vårdbidraget med grundbelopp är 83,34 euro/månad.

Det här grundbidraget kan beviljas den som

 • minst varje vecka behöver hjälp eller handledning och tillsyn vid personliga aktiviteter i det dagliga livet. Det kan till exempel gälla av- och påklädning eller den personliga hygienen.

Personen kan till exempel behöva

 • hjälp eller tillsyn för att sköta den dagliga personliga hygienen
 • hjälp med att klä av och på sig, till exempel på grund av en rörelsebegränsning
 • dagliga besök av någon som kontrollerar att personen ätit och tagit sina mediciner.

Personer som behöver hjälp endast med hushållsarbetet eller med att sköta ärenden kan inte få vårdbidrag. Den som är blind eller rörelsehindrad har dock alltid rätt till åtminstone grundbeloppet.

Vårdbidrag med förhöjt belopp

Vårdbidraget med förhöjt belopp är 181,56 euro/månad.

 • tidskrävande hjälp varje dag med ett flertal personliga aktiviteter i det dagliga livet, till exempel med måltider, av- och påklädning, personlig hygien eller social interaktion, eller
 • omfattande och regelbunden handledning och tillsyn, till exempel påminnelse, uppmuntran och uppsikt.

Personen kan till exempel behöva

 • hjälp med all förflyttning och personlig hygien. Dessutom har personen mycket nedsatt minnesförmåga och kan inte själv ansvara för måltider och medicinering.
 • hjälp med av- och påklädning och personlig hygien. Personen kan inte gå på toaletten på egen hand. Vid förflyttning behövs ständig tillsyn på grund av fallrisken.

Vårdbidrag med förhöjt belopp kan också beviljas den som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har rätt till vårdbidrag med grundbelopp och som dessutom varje månad har fortlöpande och extra särskilda kostnader som är minst lika stora som det höjda bidraget.

Vårdbidrag med högsta belopp

Vårdbidraget med högsta belopp är 383,92 euro/månad.

Det högsta bidraget kan beviljas den som

 • behöver vård och tillsyn dygnet runt
 • klarar sig på egen hand endast korta stunder.

Det kan till exempel vara fråga om en person som

 • klarar sig ensam endast korta stunder, och därför måste bo tillsammans med någon annan
 • är sängliggande för det mesta och behöver hjälp med så gott som allting.

Utbetalning

Vårdbidraget betalas ut den 7:e dagen i månaden. Om det inte är en bankdag betalas bidraget ut föregående bankdag.

Vårdbidraget betalas in på kundens konto. Till den som är under 18 år betalas vårdbidraget in på det konto som vårdnadshavaren uppgett. Vårdbidraget kan inte betalas till någon annan person (till exempel en anhörig).

Vårdbidraget för pensionstagare är skattefri inkomst.

Hur inkomster och andra förmåner inverkar

Inkomster och förmögenhet inverkar inte på vårdbidraget.

Om du på grund av samma funktionsnedsättning eller sjukdom får ett vårdbidrag eller mentillägg från olycksfalls- eller trafikförsäkringen dras det av från vårdbidraget för pensionstagare.

En motsvarande utländsk förmån som du får på grund av funktionsnedsättningen eller sjukdomen dras också av från vårdbidraget.

Särskilda kostnader

Om du har rätt till vårdbidrag med grundbelopp och sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför fortlöpande och extra särskilda kostnader kan du i stället få vårdbidrag med förhöjt belopp. Det högsta bidraget kan inte beviljas på grundval av kostnader.

De särskilda kostnaderna ska varje månad vara minst lika stora som det höjda bidraget. Som särskilda kostnader räknas till exempel sjukvårds- och läkemedelskostnader samt kostnader för hemservice och hemsjukvård.

Veterantillägg

Veterantillägg betalas till de veteraner som från FPA får extra fronttillägg och vårdbidrag med förhöjt eller högsta belopp.  

Ingen ansökan behövs, eftersom FPA vet när villkoren för betalning är uppfyllda. Veterantillägget grundar sig på lagen om handikappförmåner, och det betalas som en del av vårdbidraget för pensionstagare.

Veterantillägget är 125,79 euro/månad

Tillägget är skattefri inkomst, det sänker inte bostadsbidraget för pensionstagare och det betalas också till veteraner i institutionsvård.

Läs mer

Senast ändrad 2.1.2024

Vad tycker du om sidan?