Vårdbidrag för pensionstagare, särskilda kostnader | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Särskilda kostnader

Om du har rätt till handikappbidrag eller vårdbidrag med grundbelopp och sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför särskilda kostnader som uppgår till ett visst belopp kan du i stället få bidraget med förhöjt belopp.

Följande villkor måste uppfyllas för de särskilda kostnaderna:

Kostnaderna orsakas av sjukdom eller funktionsnedsättning
Kostnaderna beror på den sjukdom eller funktionsnedsättning som försämrar din funktionsförmåga och som din rätt till vårdbidrag eller handikappbidrag grundar sig på.

Kostnaderna är extra
Du hade inte de här kostnaderna innan du blev sjuk. Huruvida det är fråga om extra kostnader bedöms alltid individuellt.

Kostnaderna är fortlöpande
Du har kostnaderna i minst 6 månader.

Kostnaderna är nödvändiga
Kostnaderna kan till exempel bero på att du anlitar sådana tjänster som sjukdomen kräver eller köper läkemedel för behandling enligt god vårdpraxis.

Du står själv för kostnaderna
Du får inte ersättning för kostnaderna från något annat håll.

Vilka kostnader räknas som särskilda kostnader?

 1. Hemservice, stödtjänster och hemsjukvård
  Kostnader för tjänster som är nödvändiga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan beaktas som särskilda kostnader. Kostnaderna för tjänster som gäller skötsel av hemmet delas i regel mellan de vuxna som bor i samma bostad.
 2. Serviceboende och stödboende
  Månadsavgifterna för serviceboende och stödboende beaktas inte i sin helhet som särskilda kostnader. Som särskilda kostnader beaktas den andel av avgifterna som utgörs av nödvändiga omsorgskostnader och kostnader för skötsel av hemmet. Omsorgskostnader är sådana utgifter som beror på behovet av hjälp, handledning eller tillsyn vid personliga aktiviteter i det dagliga livet. Med personliga aktiviteter i det dagliga livet avses exempelvis att tvätta sig, klä av och på sig, äta och förflytta sig.
 3. Institutionsvård och sjukhusvård
  Utgifter i anslutning till sjukhusvård räknas som särskilda kostnader endast om de fortgår minst 6 månader. Vården ska hänföra sig till den sjukdom som rätten till vårdbidraget eller handikappbidraget grundar sig på.

  Kostnader för växelvård (intervallvård) kan beaktas som särskilda kostnader. Förutsättningen är att växelvården ges regelbundet under minst 6 månader eller att den upprepas varje år. Avgifter för långvarig institutionsvård är inte särskilda kostnader.

  Huruvida en utgift kan räknas som särskild kostnad prövas alltid från fall till fall.
 4. Läkar- och tandläkararvoden
  Läkar- och tandläkararvoden räknas som särskilda kostnader om de orsakas av den sjukdom eller funktionsnedsättning som rätten till vårdbidraget eller handikappbidraget grundar sig på. Också de här kostnaderna ska vara fortlöpande.

  Normala utgifter för hälso- och sjukvård, till exempel kostnader för synundersökningar eller vanlig tandläkarvård, är inte särskilda kostnader.
 5. Rehabilitering
  Utgifter för rehabilitering räknas som särskilda kostnader om rehabiliteringen har ordinerats av en läkare och den följer god vårdpraxis och fortgår i minst 6 månader.

  Utgifter för motion (till exempel gymträning eller vattengymnastik) godkänns i regel inte som särskilda kostnader.
 6. Resekostnader
  Av kostnaderna för resor till sjukvård och rehabilitering kan självriskerna enligt sjukförsäkringslagen beaktas. Som särskilda kostnader beaktas högst årssjälvrisken, dvs. takbeloppet för resekostnader.
 7. Läkemedelskostnader
  Kostnaderna ska bero på den sjukdom eller funktionsnedsättning som rätten till vårdbidrag eller handikappbidrag grundar sig på.

  Av kostnaderna för receptbelagda läkemedel beaktas kundens självrisk. Också kostnaderna för sådana läkemedel som inte ger rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen kan beaktas. Varje situation bedöms individuellt.

Vilka utgifter räknas inte som särskilda kostnader?

Omsorg, kläder, mat och hälsa:

 • förbrukningsartiklar och vårdutrustning
 • anskaffning och användning av hjälpmedel
 • personlig hygien
 • specialkläder och extra klädkostnader
 • specialdiet
 • anskaffning och användning av trygghetstelefon
 • naturpreparat och homeopatiska preparat

Förflyttning, hem och fritid:

 • självriskerna för transportservice som ordnas av kommunen
 • utlandsresor och semesterresor
 • trädgårdsskötsel, gårdsarbeten och renoveringar
 • hobbyverksamhet
 • anskaffning och underhåll av bil.

Löner, arvoden och reseersättningar:

 • eget inkomstbortfall (till exempel lönebortfall på grund av sjukdom eller vård av barn eller lönekostnader för vikarie)
 • intressebevakares arvode
 • reseersättning till anställd vårdare eller personlig assistent
 • lön för personlig assistent som beviljats med stöd av handikappservicelagen
 • avgift för långvarig institutionsvård
 • arvoden som betalas till anhöriga, andra närstående eller bekanta
 • avgifter för dagverksamhet när det inte är fråga om läkarordinerad rehabilitering
 • andra resekostnader än sådana som ansluter sig till läkarordinerad vård och rehabilitering
 • kostnader som orsakas av lediga dagar för en närståendevårdare som har ingått avtal om närståendevård
 • kostnader som orsakas av lediga dagar för en person som vårdar sin anhöriga eller närstående
 • avgifter för rehabiliterande dagvård.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?