Adoptionsbidrag för adoption från utlandet

Om du adopterar ett barn från ett annat land kan du få ett bidrag som ersätter en del av de kostnader som adoptionen innebär. Du kan ansöka om bidraget hos FPA när en internationell adoptionstjänst har utsett dig till adoptivförälder till ett minderårigt barn under 18 år och nämnden för adoptionsärenden har beviljat tillstånd för adoptionen.

För att få adoptionsbidrag måste du som adoptivförälder omfattas av social trygghet i Finland. Adoptionen bör göras via Interpedia, Rädda barnen rf eller Helsingfors stads socialbyrå. Adoptionsbidrag utbetalas inte om barnet adopteras från Finland. Adoptionsbidraget betalas en gång och är skattefritt.

Adoptionsbidraget är beroende av barnets ursprungsland enligt följande:

  • Estland 1 900 euro
  • Kina, Colombia, Sydafrika, Kenya 4 500 euro
  • Etiopien, Filippinerna, Ryssland 3 800 euro
  • Övriga länder 3 000 euro.

Om fler än ett barn adopteras samtidigt betalas för vart och ett av de följande barnen 30 % av det fulla bidragsbeloppet. Om du adopterar flera barn, läs också om familjeförmånerna för flerlingsfamiljer.

En adoptivförälder har utgifter för bl.a. resor, arvoden till tjänsteproducenter, översättning av officiella handlingar och olika administrativa utgifter. Adoptionsbidraget ersätter en del av utgifterna.