Adoptionsbidrag vid adoption från utlandet

Om du adopterar ett barn från ett annat land kan du från FPA ansöka om adoptionsbidrag för de kostnader som adoptionen innebär. Du kan ansöka om bidraget hos FPA när en internationell adoptionstjänst har utsett ett barn under 18 år för att placeras hos dig och nämnden för adoptionsärenden har beviljat tillstånd för adoptionen.

Ett villkor är att du omfattas av den finländska sociala tryggheten. Adoptionen ska ske via Interpedia, Rädda Barnen rf eller Helsingfors stads socialverk. Adoptionsbidrag betalas inte om du adopterar ett barn från Finland. Adoptionsbidraget är en skattefri engångsersättning.

Adoptionsbidraget är beroende av barnets ursprungsland enligt följande (om barnet har utsetts för placering hos dig 1.1.2019 eller senare):

  • Taiwan 9 000 euro
  • Thailand 5 000 euro
  • Övriga länder 7 000 euro

Om fler än ett barn adopteras samtidigt betalas för vart och ett av de följande barnen 30 procent av det fulla bidragsbeloppet. Om du adopterar flera barn, läs också om familjeförmånerna för flerlingsfamiljer.

Vid adoption uppstår kostnader för bland annat översättning av officiella handlingar, rese- och boendekostnader, avgifter till tjänsteproducenten, det lokala ombudets lön samt olika landsspecifika administrativa utgifter. Syftet med adoptionsbidraget är att ersätta en del av dessa utgifter.

Så här ansöker du om adoptionsbidrag

  1. Ansök om adoptionsbidrag i MittFPA.
  2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan:
    * intyg över att adoptivbarn utsetts för placering eller tagits i vård SV 94r (pdf), som den internationella adoptionstjänsten fyller i och undertecknar.
  3. I e-tjänsten kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för mödrar SV 9r (pdf) eller blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för fäder SV 29ar (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Om du bor på Åland ska du söka adoptionsbidrag hos din kommunernas socialtjänst (KST). På Åland kan adoptionsbidraget avvika från fastlandets bidrag.

Ansökningstid

Du kan ansöka om adoptionsbidrag då barnet har blivit utsett för placering hos dig. Ansök om bidraget senast 2 månader från det att du fått vårdnaden om barnet.

Då du fått vårdnaden om barnet kan du också ansöka om föräldrapenning och barnbidrag. Dessutom kan adoptivmamman ansöka om moderskapsunderstöd och adoptivpappan om faderskapspenning.