Beskattning av FPA-förmåner

En del FPA-förmåner är beskattningsbara och en del är skattefria.

Skattepliktiga förmåner

Skattefria inkomster

 • Moderskapsunderstöd (förpackning eller pengar)
 • Barnbidrag
 • Barntillägg till pensionstagare
 • Adoptionsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Studiestödets bostadstillägg
 • Räntebidrag för studielån
 • Skolresestöd
 • Kostnadsersättning under sysselsättningsfrämjande åtgärder
 • Allmänt bostadsbidrag
 • Handikappbidrag
 • Militärunderstöd
 • Bostadsbidrag för pensionstagare
 • Vårdbidrag för pensionstagare
 • Fronttillägg och extra fronttilägg för veteraner

På skattepliktiga förmåner verkställer FPA förskottsinnehållning innan de utbetalas till kunden.

FPA verkställer förskottsinnehållning enligt skattelagar och enligt beslut av skattestyrelsen. Skyldighet att verkställa förskottsinnehållning baserar sig på lagen om förskottsuppbörd. Om FPA inte har fått skattekortsuppgifter av stödtagaren eller skattemyndigheten skall förskottsinnehållningen verkställas enligt Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (16.1.2007/35). Mer information om förskottsinnehållningen finns på webbplatsen www.skatt.fi.