Pensionärer

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Vårdbidrag för pensionstagare/Handikappbidrag för personer över 16 år EV 256r Med blanketten ansöker man om vårdbidrag för pensionstagare eller handikappbidrag för personer över 16 år. Med samma blankett kan man också ansöka om fortsatt utbetalning av vårdbidrag eller handikappbidrag som beviljats för viss tid. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande – Ändring av kontonummer – Privatperson Y 121r Med blanketten anmäler privatpersoner nytt kontonummer till FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Bosättning och arbete utomlands (Bilaga U) ETK/Kela 7110r Bosättning och arbete utomlands. Ladda ner PDF
Ansökan - Efterlevandepension ETK/Kela 7004r Med blanketten söks efterlevandepension som betalas av FPA och efterlevandepension enligt arbetspensionslagarna. Ladda ner PDF
Ansökan om justering - Folkpension / Garantipension E 285r Kunden ansöker om justering av folkpension, garantipension eller extra fronttillägg. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Barnpension ETK/Kela 7005r Med blanketten söks grundbelopp, kompletteringsbelopp till barnpension och studiepension som betalas av FPA och barnpension enligt arbetspensionslagarna. Ladda ner PDF
Ansökan - Barnförhöjning för pensionstagare EV 264r Blanketten används för ansökan om barnförhöjning till pension och om justering av barnförhöjningen. Ladda ner PDF
Ansökan - Garantipension GE 1r Med blanketten ansöker man om garantipension eller justering av garantipension. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Barnpension till studerande i åldern 18–20 år E 292r Med blanketten ansöker man om barnpension för studerande i åldern 18–20 år Ladda ner PDF
Ansökan - Pensionsstöd för personer födda före 1.9.1956 ET 1r Med blanketter ansöker man on pensionsstöd 1 eller justering av pensionsstödet. Ladda ner PDF
Ansökan - Rehabiliteringsstöd/Sjuk- eller invalidpension ETK/Kela 7002r Med blanketten söker man sjuk-/invalidpension eller rehabiliteringsstöd enligt folkpensionslagen och arbetspensionslagarna, individuell förtidspension och delinvalidpension enligt arbetspensionslagarna. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande - Kontonummer - Intressebevakare/intressebevakningsfullmäktig E 41r Blankett där intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen anger huvudmannens kontonummer för utbetalning av FPA-förmåner. Ladda ner PDF
Lantbruksföretagares utredning (Bilaga TM) LPA/FPA Mela/Kela 001r Lantbruksföretagares utredning Ladda ner PDF
Ansökan om justering - Sjukpension EV 267r Rätten till sjukpension granskas bl.a. när pensionstagarens arbetsförmåga har förbättrats eller när hon eller han vid upprepade tillfällen har kortvariga arbeten där inkomstgränsen på 737,45 euro överskrids. Anmäl förändringen på blankett EV 267r. Ladda ner PDF
Ansökan om fortsatt utbetalning - Garantipension GE 2r Blanketten används för ansökan om fortsatt utbetalning av sjukpension som beviljats i form av garantipension. Ladda ner PDF
Framställan - Betalning av förmån till kommunen EV 241Nr Blanketten används för anhållan om att en förmån ska betalas till kommunen då utbetalning till bidragstagaren själv skulle äventyra bidragstagarens eller dennes familjs försörjning. Ladda ner PDF
Utredning - Inkomster och familjeförhållanden EV 16Lr Med blanketten utreds utomlands bosatta pensionstagares utländska pensionsinkomster och förhållanden. Ladda ner PDF
Ansökan - Pensionsstöd för personer födda före 1.9.1958 ET 2r Med blanketter ansöker man on pensionsstöd 2 eller justering av pensionsstödet. Ladda ner PDF
Anmälan om att pension lämnas vilande EV 278r Mottagare av sjukpension/rehabiliteringsstöd. Om du börjar arbeta och förtjänar över 837,59 €/månad, anmäl detta på blankett EV 278r "Anmälan om att pension lämnas vilande". Ladda ner PDF
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda ner PDF
Fullmakt - Utbetalning av förmån till dödsbo EV 111r Med denna blankett kan dödsbodelägare ge en person fullmakt att lyfta FPA-förmåner som betalas ut till dödsboet. Ladda ner PDF
Ansökan - Partiell förtida ålderspension ETK 2021r Ansökningsblankett med vilken kunden ansöker om partiell förtida ålderspension hos arbetspensionsanstalten Ladda ner PDF
Ansökan - Arbetslivspension ETK 2022r Ansökningsblankett med vilken kunden kan ansöka om arbetslivspension från arbetspensionsanstalten. Ladda ner PDF
Ansökan - Folkpension - Regelbunden justering EV 17Lr Med blanketten utreds utländska pensionsinkomster och förhållanden för pensionstagare som bor i Finland. Ladda ner PDF
Ansökan - Efterlevandepensionens kompletteringsbelopp för efterlevande make under 65 år EV 277r Blanketten används för ansökan om efterlevandepensionens kompletteringsbelopp och om justering av kompletteringsbeloppet. Ladda ner PDF
Ansökan - Utbetalning av FPA-förmån till dödsbo EV 224r Med denna blankett kan företrädare för dödsbon ansöka om att FPA-förmåner betalas ut till dödsboet. Ladda ner PDF
Anmälan om att arbete upphör eller fortgår EV 275r Sjukpensionen eller rehabiliteringsstödet har lämnats vilande. Med blankett EV 275r anmäler du att arbetet upphör eller att det fortgår. Ladda ner PDF
Meddelande - Fronttilläggskontroll E 168r Blanketten skickas till personer som har fronttillägg och bor utomlands. Blanketten skickas två gånger per år och måste returneras innan förmånen betalas ut. Ladda ner PDF
Regress- och indrivningsmeddelande ETK/Kela 7025r Med denna blankett anmäler man till pensionsanstalten förmåner som beviljats av FPA. En förmån som eventuellt betalas ut efter att pensionsanstaltens beslut överklagats regressindrivs till FPA. Ladda ner PDF
Intyg över studier för ansökan om barnpension EV 289r Läroanstalts utredning om studier för ansökan om familjepension (bilaga till 18-20-årig studerandes ansökan om barnpension). Ladda ner PDF
Regress- och indrivningsmeddelande ETK/Kela 7026r Med denna blankett meddelas till pensionsanstalten att FPA har ett regress-/indrivningsyrkande gällande familjepension som en annan institution betalar. Ladda ner PDF
Information för den som söker pension ETK/Kela 7007or Blanketten ger information om pensionsansökan och inkomstgränserna samt om frågor i samband med dataskydd inom EU. Ladda ner PDF
Ansökan om justering - Efterlevandepensionens kompletteringsbelopp EV 18Lr Med denna blankett ansöker man om visstidsjustering av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp. Ladda ner PDF
Ansökan - Ålderspension ETK/Kela 7001r Ansökningsblankett med vilken kunden ansöker om ålderspension eller förtida ålderspension från FPA eller från en arbetspensionsanstalt. Ladda ner PDF