Sjukdom

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Sjukdagpenningar SV 8r Med blanketten kan personkunder ansöka om sjukdagpenning och meddela om olycksfall. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Vårdbidrag för pensionstagare/Handikappbidrag för personer över 16 år EV 256r Med blanketten ansöker man om vårdbidrag för pensionstagare eller handikappbidrag för personer över 16 år. Med samma blankett kan man också ansöka om fortsatt utbetalning av vårdbidrag eller handikappbidrag som beviljats för viss tid. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande - Partiell sjukdagpenning SV 28r Med blanketten kan man meddela om avtal om deltidsarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagaren för partiell sjukdagpenning. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Reseersättning SV 4r Med blanketten ansöker man om ersättning för resekostnader föranledda av sjukdom, graviditet eller förlossning eller av rehabilitering som ordnas av FPA. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 127r Med blanketten söks ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. Ladda ner PDF
Ansökan - Läkemedelskostnader som uppkommit i Finland SV 178r Ansökan om ersättning för läkemedelskostnader i Finland om ersättning inte erhållits på apoteket, en ny rätt till ersättning beviljats eller årssjälvrisken (takbeloppet) överskridits. Om kostnaderna uppkommit utomlands, använd blankett SV 128r. Ladda ner PDF
Meddelande – Ändring av kontonummer – Privatperson Y 121r Med blanketten anmäler privatpersoner nytt kontonummer till FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - FPA-kort SV 157r Med blanketten ansöker man om FPA-kort vid flyttning till Finland eller om ett nytt FPA kort i stället för ett förkommet eller förstört kort. Ladda ner PDF
Ansökan - Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r På blanketten ansöks om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i utlandet. Ladda ner PDF
Redovisning för sjukvårdskostnader som omfattas av sjukförsäkringslagen och som uppkommit i Finland SV 131r - Ladda ner PDF
Anmälan - Kontonummer - Arbetsgivare Y 122r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren anmäler betalningsadress för utbetalning av sjukdagpenningar, föräldradagpenningar, rehabiliteringspenning, semesterkostnadsersättning och familjeledighetsersättning från FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Rätt till sjukvård vid flyttning till Finland SV 141r Med blanketten kan du be FPA utreda din rätt till sjukvård när du flyttar till Finland. Använd blanketten också om du arbetar i Finland men är bosatt i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. Ladda ner PDF
Ansökan - Specialvårdspenning SV 89r Med blanketten söks dagpenning i sådana fall där en förälder har varit tvungen att vara borta från sitt arbete p.g.a. vård av ett sjukt/svårt sjukt barn och inte har fått lön för denna tid. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anvisningar för ifyllande av blankett SV 210r, Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport SV 210Tr - Ladda ner PDF
Utredning om olycksfall SV 143r En utredning om olycksfall fylls i om ersättning söks på grund av olycksfall. Ladda ner PDF
Arbetsgivares ansökan - Kostnader i anslutning till företagshälsovården SV 98 TTHr Med denna blankett ansöker arbetsgivaren om ersättning för kostnader för företagshälsovård. Fyll i blanketten på nätet om du har ett FO-nummer. Blanketten används för räkenskapsperioderna 2020 och 2021. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Europeiskt sjukvårdskort SV 193r På blanketten görs ansökan om europeiskt sjukvårdskort. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Redovisning för resekostnader - fullmaktsförfarande / direktersättningsförfarande SV 130r - Ladda ner PDF
Företagares ansökan - Förstahjälpsberedskaps- och resekostnader i anslutning till företagshälsovård SV 116 TTHr Ansökan om ersättning för kostnader för förstahjälpsberedskap och för resekostnader i anslutning till företagshälsovård för företagare som omfattas av lagen om pension för företagare eller av lagen om pension för lantbruksföretagare. Ladda ner PDF
Ansökan - Rehabiliteringsstöd/Sjuk- eller invalidpension ETK/Kela 7002r Med blanketten söker man sjuk-/invalidpension eller rehabiliteringsstöd enligt folkpensionslagen och arbetspensionslagarna, individuell förtidspension och delinvalidpension enligt arbetspensionslagarna. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Tillstånd att få vård utanför bosättningslandet SV 129r Med denna blankett ansöks om förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. För handläggningen behövs uppgifter om de medicinska grunderna för sjukdomen, sjukvården eller åtgärden i fråga. Ladda ner PDF
Meddelande - Kontonummer - Intressebevakare/intressebevakningsfullmäktig E 41r Blankett där intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen anger huvudmannens kontonummer för utbetalning av FPA-förmåner. Ladda ner PDF
Redovisning från försäkringsbolag/arbetsgivare - Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 133r Obs! Blanketten har förnyats 1.1.2014 på grund av en lagändring. Kostnader som har uppkommit före 1.1.2014 ersätts enligt den lagstiftning som gällde vid tidpunkten i fråga. Ladda ner PDF
Företagares ansökan - Kostnader i anslutning till företagshälsovården SV 110 TTHr Ansökningsblankett för företagare gällande företagshälsovårdskostnader. Till ansökan fogas utredningsblanketterna SV 111 TTHr och/eller SV 113 TTHr. Ladda ner PDF
Ansökan - Rätt till sjukvård vid flyttning från Finland SV 140r Med blanketten kan du be FPA utreda din rätt till sjukvård när du flyttar utomlands. Använd blanketten också om du är bosatt i Finland men arbetar i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. Ladda ner PDF
Utredning - Uppgifter om företagarens eller lantbruksföretagarens företagshälsovård som producenten av företagshälsovårdstjänster gett SV 111 TTHr Utredning av serviceproducenten om företagshälsovård till företagare. Fogas till ansökningsblanketten SV 114 TTHr. Uppgifter om arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare (gårdsbesök) meddelas på blankett SV 113 TTHr. Ladda ner PDF
Utredning - Uppgifter om lantbruksföretagarens arbetsplatsutredning som producenten av företagshälsovårdstjänster gett SV 113 TTHr Utredning av serviceproducenten för företagshälsovård om arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare. Utredningsblanketten fogas till blankett SV 114 TTHr Hälsovårdscentrals redovisning. Ladda ner PDF
Anmälan - Utredning om utomlands bosatt familjemedlems rätt till vård SV 142r På blanketten anmäls uppgifter om familjemedlemmar som bor i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för fastställande av kostnadsansvaret för sjukvården. Ladda ner PDF
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda ner PDF
Utredning om överbetalning Y 14r På blanketten kan du lämna en utredning om orsakerna till överbetalningen och om din ekonomiska situation innan ett beslut om återkrav utfärdas. Ladda ner PDF
Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren meddelar lön för frånvarotid och söker dagpenning. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Reseräkning för undersökning som förordnats av FPA Y 221r Ersättning för resekostnader vid remittering till undersökning enligt folkpensionslagen och sjukförsäkringslagen. Ladda ner PDF
Arbetsgivares ansökan - Kostnader i anslutning till företagshälsovården SV 98a TTHr Med denna blankett ansöker arbetsgivaren om ersättning för kostnader för företagshälsovård. Fyll i blanketten på nätet om du har ett FO-nummer. Blanketten används från och med räkenskapsperioden 2022. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Serviceproducentens redovisning - Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 132r Serviceproducentens redovisning - Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland Ladda ner PDF
Ansökan - Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland (säsongsarbetare) SV 139r Med blanketten ansöker säsongsarbetare om Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland om personen kommit till Finland för att arbeta här från ett annat land än EU- och EES-länderna, Schweiz och Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland). Ladda ner PDF
Redovisning - Företagarens eller lantbruksföretagarens kostnader i anslutning till företagshälsovården SV 114 TTHr Serviceproducenten för företagshälsovård söker med denna blanketten ersättning för anordnande av företagshälsovårdstjänster för företagare. Till ansökan fogas antingen utredningsblankett SV 111 TTHr eller SV 113 TTHr. Ladda ner PDF