Fullmakt

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Fullmakt - Skötsel av förmånsärenden hos FPA VAL 3r Fullmakt med vilken man kan befullmäktiga en annan person att sköta alla ärenden/ett visst ärende hos FPA tillsvidare/för en viss tid. Kan inte användas för besvärsärenden hos en besvärsinstans. Ladda ner PDF
Fullmakt - Utbetalning av förmån till dödsbo EV 111r Med denna blankett kan dödsbodelägare ge en person fullmakt att lyfta FPA-förmåner som betalas ut till dödsboet. Ladda ner PDF