Samarbetspartners

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Mina mål GAS 1r Blanketten används för formulering av rehabiliteringsmålen och för utvärdering av resultatet. Målen formuleras i samverkan med serviceproducenten och klienten. Ladda ner PDF
Redovisning av rehabiliteringskostnader KU 206r Med blanketten fakturerar serviceproducenterna kostnader som hänför sig till rehabilitering. Till blanketten fogas fakturablanketterna KU 203r och KU 205r, som gäller enskilda personer. Ladda ner PDF
Terapiräkning – Krävande medicinsk rehabilitering KU 203r Med blanketten fakturerar terapeuten kostnaderna för terapi inom krävande medicinsk rehabilitering. Blanketten används som bilaga till redovisningsblankett KU 206r. Ladda ner PDF
Terapiräkning - Rehabilitering enligt prövning KU 205r Med blanketten fakturerar terapeuten kostnader som hänför sig till rehabiliterande psykoterapi och terapi enligt prövning. Ladda ner PDF
Respons - Rehabiliterande psykoterapi KU 138r Den som tillhandahåller rehabiliterande psykoterapi lämnar på blanketten respons gällande rehabiliterande psykoterapi (som ersätts av FPA). Ladda ner PDF
Redovisning för sjukvårdskostnader som omfattas av sjukförsäkringslagen och som uppkommit i Finland SV 131r - Ladda ner PDF
Rehabiliteringsräkning (serviceproducenten) KU 201r Med blanketten fakturerar serviceproducenten rehabiliteringskostnader. Serviceproducenten fogar blanketten till redovisningsblankett KU 206r. Ladda ner PDF
Anvisningar för ifyllande av blankett SV 210r, Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport SV 210Tr - Ladda ner PDF
Terapirapport - Krävande medicinsk rehabilitering KU 117r Serviceproducenterna använder blanketten för att för varje rehabiliteringsklient lämna in en skriftlig rapport till FPA över den rehabilitering som genomförts. Ladda ner PDF
Redovisning för resekostnader - fullmaktsförfarande / direktersättningsförfarande SV 130r - Ladda ner PDF
Frågor om arbetsförmågan - Uppgifter till FPA om uppföljningen av resultatet AKV 1r Blanketten används vid mätning och rapportering av den yrkesinriktade rehabiliteringens resultat. Används i samband med de rehabiliteringstjänster där serviceproducenten i enlighet med rehabiliteringsstandarderna rapporterar sitt resultat till FPA. Ladda ner PDF
Meddelande - Kontonummer - Intressebevakare/intressebevakningsfullmäktig E 41r Blankett där intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen anger huvudmannens kontonummer för utbetalning av FPA-förmåner. Ladda ner PDF
Meddelande - Betalning av förmån till kommunen EV 255r Blanketten används då en förmån uppbärs till kommunen med stöd av 14 § i lagen om klientavgifter eller 23 § i lagen om utkomststöd. Ladda ner PDF
Redovisning från försäkringsbolag/arbetsgivare - Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 133r Obs! Blanketten har förnyats 1.1.2014 på grund av en lagändring. Kostnader som har uppkommit före 1.1.2014 ersätts enligt den lagstiftning som gällde vid tidpunkten i fråga. Ladda ner PDF
Anmälan - Uppgifter om hyresvärden Y 12r Ifylls av hyresvärden. Uppgifter om hyresvärden då bostadsbidraget betalas till hyresvärden. Ladda ner PDF
Framställning av kommunen om utbetalning av barnbidrag LL 2r Med blanketten gör kommunen en framställning om betalning av barnbidrag till kommunens socialvårdsorgan eller till någon annan än barnets förälder när barnet placerats i institutions- eller familjevård eller när det gäller andra särskilt vägande skäl. Ladda ner PDF
Förfrågan om verksamhetsenheten Y 236r Med blanketten begärs uppgifter om verksamhetsenheten. Ladda ner PDF
Framställan - Utbetalning av handikappbidrag för personer under 16 år Y 241Lr Blanketten används för anhållan om att handikappbidrag utbetalas till kommunens socialvårdsorgan eller till en annan person än barnets förälder, vårdnadshavare eller intressebevakare. Ladda ner PDF
Framställan - Betalning av förmån till kommunen EV 241Nr Blanketten används för anhållan om att en förmån ska betalas till kommunen då utbetalning till bidragstagaren själv skulle äventyra bidragstagarens eller dennes familjs försörjning. Ladda ner PDF
Bilaga - Måltidsstöd - Beräkning av extra understöd RU 5Lr Blanketten är avsedd för dem som förestår studentrestauranger när de ansöker om extra understöd. Ladda ner PDF
Fakturablankett för studietolkning för personer med funktionsnedsättning TU 54r Fakturablankett för studietolkning för personer med funktionsnedsättning, som serviceproducenten kan använda vid fakturering av FPA för studietolkningen. Ladda ner PDF
Ansökan - Måltidsstöd - Extra understöd RU 7r Blanketten är avsedd för dem som förestår studentrestauranger när de ansöker om extra understöd. Ladda ner PDF
Tolkuppgiftsblankett - Taltolkar TU 53r Med blanketten anmäler tolkarna för personer med talskada de tolkningsprodukter, -metoder och -språk som de använder samt sina kompetensområden. Ladda ner PDF
Företagshälsovården antecknar de sökande som rekommenderas för en regional KIILA-kurs på en arbetsplats. KU 129r Företagshälsovården antecknar de sökande som rekommenderas för en regional KIILA-kurs på en arbetsplats. Ladda ner PDF
Fakturablankett för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning TU 55r Fakturablankett för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning, som serviceproducenten kan använda vid fakturering av FPA för tolkningstjänsterna. Ladda ner PDF
Tolkuppgiftsblankett - Tolkar för personer med hörselskada och personer med syn- och hörselskada TU 52r Med blanketten anmäler tolkarna för personer med hörselskada och för personer med syn- och hörselskada de tolkningsprodukter, -metoder och -språk som de använder samt sina kompetensområden. Ladda ner PDF
Betalningsyrkande - Betalning av studielån till banken OG 5r Med blanketten kan banken framställa ett betalningsyrkande gällande studielån på grundval av statens borgensansvar eller framställa ett tilläggsyrkande gällande ett studielån som betalats till banken tidigare. Ladda ner PDF
Sammandragsblankett, Sjukdomsgruppsspecifika urvalskurser KU 128r På blanketten fyller producenten av rehabiliteringsservice i de sökande som förordas för urvalskurserna, de sökande som förordas för reservplats och de sökande som inte förordas för kurserna. Ladda ner PDF
Samtycke - till att uppgifter i Folkpensionsansaltens och arbets- och näringsbyråns register lämnas ut i samarbetssyfte KU 4r Med blanketten ger kunden sitt samtycke till att uppgifter i FPA:s och arbets- och näringsbyråns register lämnas ut mellan dessa aktörer. Ladda ner PDF
Meddelande om förändring - Krävande medicinsk rehabilitering - Uppgifter om ergoterapeut KU 56r N/A Ladda ner PDF
Anmälan om ändring Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om en ergoterapeut – Ergoterapeut, barn och unga KU 53r - Ladda ner PDF
Utredning - Stöd för privat vård av barn - Dagvårdsproducent WH 2r Den här blanketten fylls i av den privata producenten av småbarnspedagogik. Ladda ner PDF

Lämna in utredning i e-tjänsten
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om en talterapeut KU 46r - Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om en musikterapeut KU 42r - Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om en fysioterapeut – Vattenterapi KU 40r - Ladda ner PDF
Meddelande - Ändring av kontonummer - Måltidsstöd RU 8r Med blanketten meddelar en samarbetspartner sitt nya kontonummer till FPA för utbetalning av måltidsstöd. Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om en psykoterapeut KU 45r - Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om en ridterapeut – Fysioterapeut som ger ridterapi KU 47r - Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om en neuropsykolog KU 43r - Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om en fysioterapeut – Fysioterapeut, barn och unga KU 51r - Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Ändring gällande verksamhetslokaler KU 52r - Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om en familjeterapeut KU 44r - Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om en bildkonstpsykoterapeut KU 41r - Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om en ergoterapeut KU 49r - Ladda ner PDF
Anmälan - Kontonummer - Statlig ersättning Y 124r N/A Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om en ridterapeut – Ergoterapeut som ger ridterapi KU 48r - Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering - Ändring gällande verksamhetslokaler - Gäller också gruppterapi KU 50r - Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering - Uppgifter om fysioterapeut - Fysioterapi i södra och östra försäkringsdistriktet samt vattenterapi i södra försäkringsdistriktet KU 54r - Ladda ner PDF
Ansökan – Statlig ersättning för kostnader för brådskande socialservice Y 32r En kommun eller samkommun kan med blanketten ansöka om statlig ersättning då den tillhandahållit brådskande socialservice till en person som har fått ett nekande beslut om asyl och som inte längre har rätt till mottagningstjänster. Ladda ner PDF
Meddelande av förändringar - NUOTTI-coachning - Uppgifter om coachen KU 55r På blanketten anges förändringar i personalen och vikariat gällande NUOTTI-coachning som ordnas av FPA. Ladda ner PDF
Utredning om psykoterapeuters och musikterapeuters behörighet och verksamhet (rehabiliterande psykoterapi) Meddelande om neuropsykologers verksamhet (rehabilitering enligt prövning) KU 118r Terapeuterna använder blanketten när de ansöker om rätt att ge rehabiliterande psykoterapi, musikterapi eller neuropsykologisk rehabilitering enligt prövning som ordnas av FPA. Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om gruppterapeut - Talterapi KU 60r N/A Ladda ner PDF
Samtycke Y 100r Med denna blankett ger kunden sitt samtycke till att kundens uppgifter får lämnas till de samarbetspartner som deltar i försöksprojektet för programmet för arbetsförmåga. Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om gruppterapeut - Psykoterapi KU 61r N/A Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om gruppterapeut - Neuropsykologisk rehabilitering KU 62r N/A Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om gruppterapeut - Fysioterapi KU 59r N/A Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om gruppterapeut - Vattenterapi KU 58r N/A Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om gruppterapeut - Ergoterapi KU 57r N/A Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om gruppterapeut - Musikterapi KU 63r N/A Ladda ner PDF
Serviceproducentens redovisning - Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 132r Serviceproducentens redovisning - Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland Ladda ner PDF
Ansökan - Måltidsstöd RU 6r Blanketten är avsedd för dem som driver studentrestaurang när de ansöker om att bli omfattade av måltidsstödet. Ladda ner PDF
Meddelande om överlåtelse, omhändertagande eller brådskande placering av barn SV 95r På blanketten meddelar adoptionsbyrån, kommunens socialtjänst eller motsvarande kommunala organ om överlåtelse av barn för adoption eller om omhändertagande eller brådskande placering av barn under pågående föräldradagpenningsperiod. Ladda ner PDF
Samtycke till deltagande i undersökning KU 5r Rehabiliteringsklienten ger sitt samtycke till att delta i rapportering gällande rehabiliteringseffekter och till att rapporteringsuppgifterna förs in i registret över rapportering av rehabiliteringseffekter. Ladda ner PDF
Samtycke - gällande samarbete mellan myndigheter och utbyte och behandling av personuppgifter inom kommunförsöket Y 50r På blanketten ger kunden sitt samtycke till samarbete samt utbyte och behandling av personuppgifter mellan myndigheter inom kommunförsöket. Myndigheten och kunden fyller i samtyckesblanketten tillsammans. Ladda ner PDF
Intyg över att barn utsetts för adoption eller adoptivbarn tagits i vård SV 94r Intyg som i adoptionssituationer fogas till ansökningar om föräldraförmåner och ansökan om barnbidrag. Intyget ges av kommunens socialvårdsorgan, adoptionsbyrån eller den aktör som tillhandahåller internationella adoptionstjänster och som utsett barnet. Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering - Uppgifter om ergoterapeut - Ergoterapi i södra och östra försäkringsdistriktet KU 56ar På blanketten kan serviceproducenter av individuella terapitjänster anmäla förändringar som gäller terapeuterna i fråga om avtal som löper ut 31.12.2022. Ladda ner PDF
Meddelande om förändring - Krävande medicinsk rehabilitering - Uppgifter om fysioterapeut - Fysioterapi KU 64r N/A Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering - Uppgifter om en terapeut - Fysioterapi och vattenterapi KU 40ar På blanketten kan serviceproducenter av individuella terapitjänster anmäla förändringar som gäller terapeuterna i fråga om avtal som löper ut 31.12.2022. Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering - Uppgifter om en bildkonstterapeut KU 41ar På blanketten kan serviceproducenter av individuella terapitjänster anmäla förändringar som gäller terapeuterna i fråga om avtal som löper ut 31.12.2022. Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering - Uppgifter om en musikterapeut KU 42ar På blanketten kan serviceproducenter av individuella terapitjänster anmäla förändringar som gäller terapeuterna i fråga om avtal som löper ut 31.12.2022. Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering - Uppgifter om en neuropsykolog KU 43ar På blanketten kan serviceproducenter av individuella terapitjänster anmäla förändringar som gäller terapeuterna i fråga om avtal som löper ut 31.12.2022. Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering - Uppgifter om en familjeterapeut KU 44ar På blanketten kan serviceproducenter av individuella terapitjänster anmäla förändringar som gäller terapeuterna i fråga om avtal som löper ut 31.12.2022. Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering - Uppgifter om en psykoterapeut KU 45ar På blanketten kan serviceproducenter av individuella terapitjänster anmäla förändringar som gäller terapeuterna i fråga om avtal som löper ut 31.12.2022. Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering - Uppgifter om en ridterapeut - Fysioterapeut som ger ridterapi KU 47ar På blanketten kan serviceproducenter av individuella terapitjänster anmäla förändringar som gäller terapeuterna i fråga om avtal som löper ut 31.12.2022. Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering - Uppgifter om en ridterapeut - Ergoterapeut som ger ridterapi KU 48ar På blanketten kan serviceproducenter av individuella terapitjänster anmäla förändringar som gäller terapeuterna i fråga om avtal som löper ut 31.12.2022. Ladda ner PDF
Anmälan om ändring - Krävande medicinsk rehabilitering - Uppgifter om en talterapeut KU 46ar På blanketten kan serviceproducenter av individuella terapitjänster anmäla förändringar som gäller terapeuterna i fråga om avtal som löper ut 31.12.2022. Ladda ner PDF
Terapeuternas kvalitetspoäng KU 65r N/A Ladda ner PDF