Läkarintyg A

FPA-kunden behöver läkarintyg A (SV 6r) som bilaga till ansökan om sjukdagpenning när arbetsoförmågan har varat en kortare tid än 2 månader. A-intyget behövs också vid ansökan om donationsdagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom.

Blankettunderlag fås från Terveysportti eller kan beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Skriv läkarutlåtande B redan i sjukdomens initialskede om

 • sjukdomen är svår
 • sjukdomens inverkan på funktions- eller arbetsförmågan är svår att bedöma eller det finns risk för att inverkan blir långvarig
 • patienten skulle ha nytta av rehabilitering.

Så här skriver du läkarutlåtande B för sjukdagpenning.

Läs mer om sjukdagpenning (Privatpersoner).

Ett noggrant uppgjort intyg är till patientens fördel

Ett läkarintyg som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Så här skriver du läkarintyg A

 • Anteckna den sjukdom eller funktionsnedsättning som du har konstaterat genom att ange ICD-10-koden.
 • Anteckna symtomkod i A-intyget om orsaken till nedsatt arbetsförmåga är någon annan än sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Anteckna patientens nuvarande yrke, arbetsuppgift och arbetsgivare.
 • Anteckna din uppskattning av hur länge arbetsoförmågan varar.
 • Du kan också ta ställning till behovet av rehabilitering.
 • Anteckna i A-intyget under Ytterligare information om en åtgärd utförts.
 • Du kan under Ytterligare information anteckna den tidpunkt patienten uppgett att sjukdomen började. Läkarens intygande gäller från tidpunkten då sjukdomen diagnostiserades.

Beakta dessutom följande:

 • Du kan inte skriva ett intyg om arbetsoförmåga på förhand så att arbetsoförmågan börjar först i framtiden.
 • Du kan skriva ett intyg i efterhand bara om du själv har konstaterat arbetsoförmågan tidigare eller om du någon annanstans ifrån har fått ett tillförlitligt dokument om arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Detta måste anges under Ytterligare information.
 • Om du förlänger den tid då patienten är arbetsoförmögen med ett nytt intyg på grund av samma sjukdom, får det inte bli någon mellandag mellan perioderna med arbetsoförmåga. Anteckna under Ytterligare information att den föregående sjukdomen fortsätter.
 • Om en hälsovårdare har gett patienten ett intyg som gäller dagar med arbetsoförmåga, ska de tas med i det A-intyg som läkaren skriver. Motivera under Ytterligare information.

Beakta följande när du bedömer arbetsförmågan

 • När läkaren skriver ett intyg om sjukfrånvaro krävs det alltid att arbetsoförmågan sammanhänger med
  • en diagnostiserad sjukdom eller funktionsnedsättning
  • en indicerad misstanke om sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • När du bedömer arbetsförmågan ska du relatera patientens funktionsförmåga till de krav som arbetet ställer.
 • Beakta de möjligheter som erbjuds att anpassa arbetet så att det motsvarar arbetsförmågan.
 • Beakta partiell sjukdagpenning och patientens möjligheter återgå till sitt arbete på deltid utan att äventyra hälsan eller tillfrisknandet. Läs mer om partiell sjukdagpenning (Privatpersoner).
 • Vid behov kan du i A-intyget under Ytterligare information skriva en rekommendation om arbetsarrangemangen eller om konsultation med företagsläkaren.

Hur läkarintyg A skickas till FPA

Skicka A-intyget elektroniskt till FPA, om det är möjligt. Patienten ser utlåtandet i tjänsten Mina Kanta-sidor och i FPA:s e-tjänst. Läs mer om hur man skickar läkarintyg och läkarutlåtanden elektroniskt (kanta.fi).

Om elektroniska tjänster inte används, ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Se FPA:s postadresser.

Ge patienten en kopia av A-intyget.

Utlåtande från företagshälsovården

FPA-kunden behöver utlåtandet av företagsläkaren eller ett utlåtande av en annan läkare som känner till arbetsförhållandena senast när kunden har fått sjukdagpenning för 90 dagar. Utlåtandet från företagshälsovården kan skrivas på blanketten för läkarintyg A eller blanketten för läkarutlåtande B. Så här skriver du ett utlåtande från företagshälsovården.