Vårdbidrag för pensionstagare

Syftet med vårdbidraget för pensionstagare är att underlätta det dagliga livet för pensionstagare som har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom. Avsikten är också att stödja deras funktionsförmåga, rehabilitering och vård.

Den som är heltidspensionerad och har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan ha rätt till bidraget.

Pensionstagare på heltid

Vårdbidrag för pensionstagare kan beviljas personer över 16 år som bor i Finland och som får till exempel ålderspension, sjukpension, invalidpension, rehabiliteringsstöd eller efterlevandepension från Finland eller något annat land.

Om du får enbart delinvalidpension, deltidspension eller arbetslöshetspension har du inte rätt till vårdbidrag. Då kan du emellertid ha rätt till handikappbidrag för personer över 16 år.

Funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom

Du kan ha rätt till vårdbidrag för pensionstagare om din funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år utan avbrott på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.

Med nedsatt funktionsförmåga avses att man har svårt att ta hand om sig själv och att klara av olika dagliga aktiviteter. Det kan till exempel gälla den personliga hygienen, av- och påklädning, nödvändigt hushållsarbete eller skötsel av ärenden utanför hemmet.

Hjälpbehovet inverkar

Din rätt till vårdbidrag bedöms också enligt hur mycket hjälp, handledning och tillsyn du behöver på grund av funktionsnedsättningen eller sjukdomen. Om du behöver hjälp enbart med hushållsarbetet eller med att sköta ärenden har du inte rätt till bidraget.

Vårdbidrag kan beviljas om du behöver

  • hjälp med personliga aktiviteter i det dagliga livet, till exempel med att tvätta dig, klä av och på dig eller kommunicera med andra, eller
  • handledning och tillsyn, till exempel påminnelse, uppmuntran och uppsikt i samband med olika dagliga aktiviteter.

Tre bidragsnivåer

Vårdbidraget för pensionstagare är graderat i tre nivåer: vårdbidrag med grundbelopp, vårdbidrag med förhöjt belopp och vårdbidrag med högsta belopp. Vilket av de här beloppen du kan få påverkas av hur mycket hjälp, handledning och tillsyn du behöver.

Läs mer