Ändringar i FPA:s förmåner 2019 | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ändringar i FPA:s förmåner 2019

Publicerad 21.12.2018

År 2019 för med sig ändringar bland annat i rehabiliteringen för unga och i familjeförmånerna. I år görs inte några indexförhöjningar i de FPA-förmåner som är bundna till folkpensionsindex, men en nivåhöjning görs i exempelvis garantipensionen och de minimidagpenningar som beviljas enligt sjukförsäkringslagen.

Nedan redogörs för de viktigaste ändringarna 2019 i de sociala trygghetsförmåner som FPA har hand om. Alla lagar har ännu inte blivit stadfästa. FPA:s webbplats uppdateras med de slutliga uppgifterna om förändringarna.

Riksdagen har beslutat att folkpensionsindex 2019 förblir på samma nivå som 2018. Därmed kvarstår beloppen av de FPA-förmåner som är bundna till folkpensionsindex på samma nivå som i fjol.

Riksdagen har emellertid gjort några nivåförhöjningar eller andra lagändringar som inverkar på beloppen av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex.

Bättre familjeförmåner

För en mamma som ensam har hand om sitt barn förlängs föräldradagpenningsperioden med 54 vardagar. Lagändringen träder i kraft 1.4 och gäller mammor vars föräldradagpenningsperiod börjar tidigast 1.4. Rätt till förlängning har man endast om det utöver barnets mamma inte finns någon annan person som skulle kunna få faderskapspenning. Rätten till förlängning gäller även en kvinna som ensam adopterar ett barn.

För pappan i en flerlingsfamilj förbättras rätten till faderskapsledighet och faderskapspenning efter 1.4. Faderskapspenningen betalas för 18 fler vardagar för varje barn som föds eller adopteras samtidigt. Det maximala antalet faderskapspenningsdagar är dock alltid 105 vardagar.

Minimibeloppet för både föräldradagpenningen och specialvårdspenningen stiger år 2019. Det nya beloppet är i båda fallen 27,86 euro per dag (24,64 euro/dag år 2018).

Föräldradagpenning betalas ut till fullt belopp för de dagar som en förälder sköter ett kommunalt förtroendeuppdrag.

Moderskapspenning betalas ut också då graviditeten avbrutits efter 154 dagar. Då har också pappan rätt till faderskapspenning för högst 18 vardagar medan mamman är moderskapsledig efter att graviditeten avbrutits.

En person som korrigerat sitt kön från kvinna till man kan få moderskapspenning om personen får ett barn. Ändringen kräver att ordalydelsen i lagen ändras från kvinna till försäkrad.

Högre underhållsstöd

Beloppet av fullt underhållsstöd höjs och är 158,74 euro per månad (156,39 euro/månad år 2018).

Gränsen för insolvens i samband med underhållsstöd stiger. Den nya gränsen för en underhållsskyldigs insolvens är 1 120,00 euro i månaden. Inkomstgränsen höjs med 280,00 euro per månad. År 2018 var motsvarande belopp 1 103,43 respektive 275,86 euro.

FPA betalar inte underhållsstöd om barnet kan försörja sig med sina egna inkomster. Gränserna för ett barns förvärvs- och kapitalinkomster stiger och är nästa år 784,00 euro per månad om barnet bor hemma och 1 120,00 euro per månad om barnet bor självständigt. År 2018 var gränserna 772,40 euro per månad respektive 1 103,43 euro per månad.

Högre adoptionsbidrag

Det adoptionsbidrag som betalas för ett barn som placeras hos adoptivföräldrar 1.1.2019 eller senare höjs.

Beroende på barnets hemland är beloppet följande:

 • Taiwan                                                         9 000 euro
 • Thailand                                                       5 000 euro
 • Övriga länder                                               7 000 euro.

Adoptionsbidraget för barn som utsetts för placering före 1.1.2019 fastställs enligt hemlandet enligt följande, även om barnet hämtas efter 1.1.2019:

 • Estland                                                         1 900 euro
 • Sydafrika, Kina, Kenya och Colombia         4 500 euro
 • Filippinerna, Etiopien och Ryssland            3 800 euro
 • Övriga länder                                               3 000 euro

Adoptivföräldrars rätt till föräldrapenning förbättras. Lagändringen träder i kraft 1.4.2019. I och med den får alla som adopterar ett barn under 18 år utom familjen rätt till föräldrapenning. Ändringen gäller också adopterande pappors rätt till faderskapspenning. Vidare förlängs föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar till högst 233 vardagar räknat från den dag då barnet har tagits i vård, oberoende av hur gammalt barnet var vid den tidpunkten. Arbete under föräldrapenningsperioden är inte i framtiden ett hinder för utbetalningen av bidraget.

Ändringar i studiestödet

Från och med 1.1.2019 är det föräldrarnas skattepliktiga inkomster som beaktas som föräldrarnas inkomster i samband med studiestödet. Eftersom de skattepliktiga inkomsterna nästan alltid är större än nettoinkomsten, höjs föräldrarnas inkomstgräns samtidigt med 5–6 procent. Ändringen gällande föräldrarnas inkomster görs på grund av det nationella inkomstregistret, som tas i bruk år 2019.

Från och med augusti kan barn i familjer med låga inkomster få ett läromaterialstillägg på 46,80 euro per månad till studiepenningen, om barnet deltar i yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. Rätt till läromaterialstillägg har studerande under 20 år som bor hos sin förälder och studerande under 18 år som bor någon annanstans, om deras föräldrar har årsinkomster på sammanlagt högst 41 100 euro. Även studerande under 17 år som omfattas av barnbidrag kan få tillägget. Läromaterialstillägget beviljas utan ansökan de studerande som får studiepenning. Om en studerande ännu inte får studiepenning måste han eller hon ansöka om studiestöd på våren eller sommaren 2019.

Från och med augusti 2019 ändras också studiestödstiden per läsår för gymnasiestuderande. En gymnasiestuderande kan få studiestöd för tio månader, från början av augusti till slutet av maj. FPA förlänger utan ny ansökan stödtiden för gymnasiestuderande som får studiestöd.

Skattefria stipendier till studerande beaktas inte längre som inkomst i samband med studiestödet, om stipendiet har betalats ut 1.1.2019 eller senare. Skattepliktiga stipendier räknas ändå även i fortsättningen som årsinkomster som inverkar på studiestödet.

Från och med augusti 2019 inverkar föräldrarnas inkomster inte längre på studiepenningens grundbelopp eller bostadstillägget för studerande under 18 år, om den studerande bor någon annanstans än hos sin förälder.

Lön för tid med deltidsarbete fördröjer inte arbetslöshetsförmåner

Utbetalningen av jämkad arbetslöshetsförmån ändras. I fortsättningen påverkar deltidsanställdas löneinkomster arbetslöshetsförmånen först då lönen betalats ut. Därmed leder mottagande av deltidsarbete inte längre till att utbetalningen av arbetslöshetsförmåner fördröjs. Ändringen träder i kraft 1.4.2019.

Bättre arbetslöshetsförmåner för företagares familjemedlemmar

Företagares familjemedlemmar har i fortsättningen rätt till arbetslöshetsförmåner på samma arbetskraftspolitiska villkor som löntagare. Ändringen gäller personer som arbetar i ett familjeföretag men inte har någon ägarandel eller bestämmanderätt i företaget. Därtill införs ett arbetsvillkor på 52 veckor för sådana personer. Då villkoret uppfylls har de rätt till arbetslöshetsdagpenning. Ändringarna träder i kraft 1.7.2019.

Enklare bedriva kortvariga studier under tid med arbetslöshetsförmån

Från och med 1.1.2019 kan en arbetslös arbetssökande som fyllt 25 år bedriva kortvariga studier utan att förlora sin arbetslöshetsförmån. De kortvariga studierna får omfatta högst 6 månader. Studierna ska dessutom ge yrkesfärdigheter eller stöda företagsverksamhet. Arbets- och näringsbyrån undersöker om dessa villkor uppfylls. I framtiden räknas kortvariga studier också som sådan aktivitet som krävs enligt aktiveringsmodellen.

Något högre boendeutgifter godkänns i samband med allmänt bostadsbidrag

De maximala boendeutgifter som godkänns i samband med det allmänna bostadsbidraget justeras enligt levnadskostnadsindex. Det betyder att de maximala boendeutgifter som godkänns i samband med bostadsbidraget stiger något i början av 2019. De nya maximala boendeutgifterna tillämpas från och med 1.1.2019 på justeringar och på nya beslut om beviljande.

De övriga grunderna för fastställande av det allmänna bostadsbidraget är bundna till folkpensionsindex. Eftersom folkpensionsindex har frusits, ändras bassjälvrisken för bostadsbidraget inte i början av 2019.

Utkomststödets grunddel blir större

Utkomststödets grunddel höjs år 2019. Från början av 2019 är grunddelens belopp 497,29 euro per månad för personer som bor ensamma.

Det grundläggande utkomststödet är en förmån som beviljas i sista hand. Höjningen tryggar nivån på utkomststödet, även om största delen av de förmåner som är bundna till folkpensionsindex är oförändrade jämfört med år 2018.

Försöket med basinkomst tar slut

Det tvååriga försöket med basinkomst tar i enlighet med planerna slut 31.12.2018. De sista basinkomsterna har betalats ut i december.

Försöket med basinkomst inleddes 1.1.2017. I försöket har 2 000 slumpmässigt utvalda arbetslösa personer varje månad fått en basinkomst på 560 euro oberoende av om de har haft övriga inkomster eller sökt arbete. Basinkomsten har varit en förmån som beviljats utan krav på motprestation, och andra förmåner eller löneinkomster har inte inverkat minskande på den.

Efter att försöket avslutats utvärderas resultaten. Försöket ger information som kan användas som stöd för en reform av den sociala tryggheten. Undersökningsresultaten blir klara stegvis under åren 2019 och 2020. De första resultaten publiceras i början av 2019.

Lägre årssjälvrisk för läkemedelskostnader

Årssjälvrisken för läkemedelskostnader, dvs. takbeloppet, sänks med över 30 euro nästa år. År 2019 är den därmed 572 euro per kalenderår. Om årssjälvrisken överskrids betalar kunden under resten av året en självrisk på bara 2,50 euro för varje ersättningsgillt preparat.

Högre dagpenningar för sjukdoms- och rehabiliteringstid

Minimibeloppet av sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning höjs med 3 euro per dag. Det nya minimibeloppet är 27,86 euro per vardag.

Minimibeloppet av rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning som betalas ut för tid med yrkesinriktad rehabilitering är 31,39 euro per vardag år 2019 (31,02 euro/dag år 2018).

FPA ändrar automatiskt dagpenningar som redan löper.

Väntetiden i samband med sjukdagpenning slopas

Väntetiden på 55 dagar i samband med sjukdagpenning slopas. Från och med 1.1.2019 betalas sjukdagpenningen ut utan väntetid med minimibelopp (27,86 euro/vardag) efter självrisktiden (1 + 9 dagar).

Lättare för unga att få yrkesinriktad rehabilitering

Personer i åldern 16–29 år som saknar studie- eller arbetsplats eller vars studier har avbrutits eller riskerar att avbrytas kan i fortsättningen beviljas yrkesinriktad FPA-rehabilitering utan läkarutlåtande. Bedömningen av den ungas funktionsförmåga kan i fortsättningen göras av exempelvis en anställd inom socialvården, det uppsökande ungdomsarbetet eller Navigatorn. Också anställda inom hälso- och sjukvården kan såsom tidigare hänvisa unga till rehabilitering. Det behövs ingen skriftlig ansökan, utan man kan ansöka om rehabilitering också muntligt.

Högre garantipension och pensionsstöd, de övriga pensionerna oförändrade

Garantipensionens fulla belopp och pensionsstödet stiger med 9,25 euro i månaden. År 2019 är beloppet därmed 784,52 euro i månaden. Folkpensionen, som är bunden till folkpensionsindex, kvarstår på nuvarande nivå, och detsamma gäller de övriga familjepensioner som FPA betalar ut.

Folkpensionens belopp är lika stort som 2018, dvs. 628,85 euro per månad för en ensamstående och 557,79 euro per månad för den som lever i ett parförhållande.

Begynnelsepensionen för en efterlevande make är 324,33 euro per månad och fortsättningspensionens grundbelopp är 101,59 euro per månad. Barnpensionens grundbelopp är 59,68 euro per månad.

Barnförhöjningen för en pensionstagare som svarar för försörjningen av ett barn under 16 år är 21,93 euro per månad.

Pensionsstödet utvidgas

Pensionsstödet, som är avsett för långtidsarbetslösa, utvidgas 1.10.2019 till att gälla personer som är födda före 1.9.1958 och som har varit arbetslösa nästan utan avbrott i 5 års tid. Därtill förutsätts att de har haft rätt till arbetsmarknadsstöd 31.8.2018.

Pensionsstödet är lika stort som garantipensionen. År 2019 är beloppet 784,52 euro per månad.

Tidigare har ungefär 3 500 personer fått pensionsstöd. Enligt FPA:s uppskattning är antalet nya mottagare av pensionsstöd ungefär 2 800.

Ändringar i bostadsbidraget för pensionstagare

Maximibeloppet av de boendeutgifter som beaktas i samband med bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 1,8 % i alla tre kommungrupper.

Maximibeloppet av boendeutgifterna är

 • 8 243 euro/år i kommungrupp I
 • 7 581 euro/år i kommungrupp II
 • 6 651 euro/år i kommungrupp III

Det belopp som beaktas av de månatliga underhållskostnaderna i ett egnahemshus stiger till 42,85 euro per månad (42,32 euro/månad år 2018).

Höjningarna beaktas vid följande justering av bostadsbidraget för pensionstagare. De kostnader för uppvärmning och vatten som beaktas kvarstår oförändrade.

Arbete som pensionär

En pensionstagare kan förvärvsarbeta. Den som får rehabiliteringsstöd eller sjukpension från FPA kan tjäna högst 784,52 euro per månad år 2019. Det här är den övre gränsen även om personen i fråga utöver stödet och pensionen från FPA också får arbetspension, där förvärvsinkomstgränsen är högre. I fråga om företagare beaktas arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare eller, om företagaren saknar företagarförsäkring, den faktiska arbetsinkomsten av verksamheten som företagare.

Om förvärvsinkomstgränsen överskrids ska FPA informeras om detta. I sådana fall avbryts i allmänhet utbetalningen av rehabiliteringsstödet eller sjukpensionen.

Handikappbidragen oförändrade

Handikappbidraget för personer under 16 år och handikappbidraget för personer över 16 år ändras inte. Handikappbidraget med grundbelopp är 92,14 euro per månad, det höjda handikappbidraget är 215,00 euro per månad och det högsta handikappbidraget är 416,91 euro per månad.

Också vårdbidraget för pensionstagare förblir oförändrat. Vårdbidrag med grundbelopp för pensionstagare är 70,52 euro per månad. Vårdbidraget med höjt belopp är 153,63 euro per månad och vårdbidraget med högsta belopp är 324,85 euro per månad.

Beloppet av veterantillägget ändras inte.

Ändringar i sociala trygghetsförmåner i internationella situationer

Arbetstagare som kommer till Finland har rätt till förmåner under den tid arbetet varar, oavsett anställningens längd, om minimiinkomsterna av arbetet motsvarar grunddagpenningen för arbetslösa, dvs. är minst 696,60 euro per månad.

Tidsgränsen för en tillfällig utlandsvistelse ändras från ett år till sex månader. Den som tillfälligt vistas utomlands har i allmänhet rätt till förmåner om utlandsvistelsen är planerad att vara högst sex månader lång. Ändringen träder i kraft 1.4.2019.

Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift sjunker, företagarnas dagpenningspremie stiger

Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift utgör 0,77 % av de löner som betalas 2019 (0,86 % år 2018). Avgiften minskar därmed med 0,09 procentenheter.

År 2019 är dagpenningspremien för en löntagare som är försäkrad i Finland 1,54 % av lönen (1,53 % år 2018). För LFöPL-företagare är dagpenningspremien likaså 1,54 % av arbetsinkomsten. Företagare med FöPL-försäkring betalar utöver dagpenningspremien en tilläggsfinansieringsandel som år 2019 stiger med 0,06 procentenheter till 0,23 procent (0,17 % år 2018). Höjningen beror på att självrisktiden för företagares sjukdagpenning i början av 2018 förkortades från tre dagar till en dag.

Om det sammanlagda beloppet av löneinkomsten och företagarens arbetsinkomst är under 14 282 euro, betalas ingen dagpenningspremie.

Löntagare och företagare betalar ingen sjukvårdspremie år 2019. Den sjukvårdspremie som tas ut på pensions- och förmånsinkomster stiger med 0,08 procentenheter år 2019 till 1,61 % (1,53 % år 2018) och den ingår i förskottsinnehållningen.

Maximibeloppen av ersättningar för företagshälsovård oförändrade

Maximibeloppen av ersättningarna för företagshälsovård har frysts på 2017 års nivå fram till 2021. De justeras nästa gång först då. Den 1 januari 2020 görs ändringar i ersättningsklasserna. Ändringarna tillämpas på arbetsgivare under räkenskapsperioden 2020 och på företagare från början av 2021. FPA ordnar ett webbseminarium om lagändringarna 21.3.2019.

 • Läs mer och anmäl dig till webbseminariet 21.3.2019 om ersättningar för företagshälsovård
 • Ändringar i ersättningssystemet för företagshälsovården (FPA:s meddelande 7.12.2018)

Alla ansökningar om ersättning för företagshälsovård till samma adress

Hittills har det funnits flera postadresser för ansökningar om ersättning för företagshälsovård. Från 1.1.2019 finns det bara en gemensam adress för både arbetsgivares och företagares ansökningar.Postadressen ärFolkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Arbetsgivare kan ansöka om kostnadsersättning för företagshälsovård också i e-tjänsten.

Producenter av företagshälsovård ska dock liksom tidigare skicka redovisningar gällande företagshälsovård för företagare direkt till handläggningsställena.

Telefonnumren för rådgivning gällande företagshälsovårdsersättning ändras inte.

FPA tar stegvis i bruk inkomstregistret

Det nationella inkomstregistret tas i bruk i början av år 2019. Arbetsgivarna börjar anmäla löneuppgifter till inkomstregistret från och med 1.1.2019. FPA kan använda sig av uppgifterna i inkomstregistret vid handläggningen av ansökningar.

Närmare information för kunder

FPA:s meddelande 19.12.2018:

De flesta förmåner som är bundna till folkpensionsindex förblir oförändrade år 2019

Läs mer om ändringarna i de olika förmånerna

 • www.fpa.fi/barnfamiljer
 • www.fpa.fi/studerande
 • www.fpa.fi/bostadsbidrag
 • www.fpa.fi/utanarbete
 • www.fpa.fi/sjuk
 • www.fpa.fi/rehabilitering
 • www.fpa.fi/funktionshindrad
 • www.fpa.fi//pensioner
 • www.fpa.fi/arbetsgivare
 • www.fpa.fi/foretagshalsovard
 • www.fpa.fi/utkomststod
 • www.fpa.fi/basinkomst
 • www.fpa.fi/internationella-situationer
Senast ändrad 8.2.2023