Regeringen föreslår ändringar i det allmänna bostadsbidraget | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Regeringen föreslår ändringar i det allmänna bostadsbidraget

Publicerad 13.10.2023

Regeringen föreslår flera ändringar i det allmänna bostadsbidraget. Ändringarna inverkar minskande på stödbeloppet. Riksdagen förväntas godkänna ändringarna år 2023, och ändringarna avses träda i kraft under år 2024. I det här pressmeddelandet finns sammanställd information om alla de ändringar i det allmänna bostadsbidraget som bereds som bäst.

Regeringen föreslår flera ändringar i det allmänna bostadsbidrag som FPA betalar och de föreslagna ändringarna minskar det allmänna bostadsbidrag som betalas till kunderna. Största delen av ändringarna avses träda i kraft 1.4.2024.

Regeringen föreslår dessutom att allmänt bostadsbidrag inte längre beviljas för ägarbostäder från och med 1.9.2024.

Riksdagen förväntas godkänna propositionerna under 2023. FPA informerar om inverkan av ändringarna efter det.

Bassjälvrisken föreslås bli högre, lindringar för barnfamiljer

Enligt regeringens förslag höjs bassjälvrisken för det allmänna bostadsbidraget från 42 procent till 50 procent. 

När FPA beräknar hur mycket bostadsbidrag ett hushåll kan få, fastställs en bassjälvrisk för hushållet. På bassjälvriskens belopp inverkar hushållets sammanlagda inkomster samt antalet vuxna och barn som hör till hushållet. Ju högre inkomsterna är desto högre är bassjälvrisken. För personer med de lägsta inkomsterna fastställs ingen bassjälvrisk.

Enligt regeringens proposition beaktas i fortsättningen vid beräkningen av bassjälvrisken 50 procent av de inkomster som överskrider den nedre gränsen av inkomstgränserna för det allmänna bostadsbidraget. För närvarande beaktas 42 procent av de inkomster som överskrider den nedre gränsen.

Enligt regeringens proposition ändras dessutom formeln för beräkning av bassjälvrisken för det allmänna bostadsbidraget så att de övriga ändringar i det allmänna bostadsbidraget som avses träda i kraft år 2024 och som enligt det som föreslagits minskar det allmänna bostadsbidraget har en lindrigare inverkan på barnfamiljer.

Ändringarna i bassjälvrisken avses gälla alla hushåll som får allmänt bostadsbidrag.

Ändringarna avses träda i kraft 1.4.2024. Ändringarna avses påverka hushållets bostadsbidrag när hushållets bidrag följande gång justeras eller när bidrag beviljas till ett hushåll som ännu inte får bostadsbidrag.

Föreslås sänkt ersättningsprocent

Regeringen föreslår att ersättningsprocenten för det allmänna bostadsbidraget sänks från nuvarande 80 procent till 70 procent av skillnaden mellan de maximala godtagbara boendeutgifterna och bassjälvrisken.

Enligt den föreslagna ändringen ersätter det allmänna bostadsbidraget i fortsättningen en mindre andel av hushållets boendeutgifter och hushållet måste själv betala en större andel av boendeutgifterna.

Som en följd av den planerade ändringen minskar bostadsbidragen för alla hushåll som får bostadsbidrag.

Ändringen avses träda i kraft 1.4.2024. Ändringen avses påverka hushållets bostadsbidrag när hushållets bidrag följande gång justeras eller när bidrag beviljas till ett hushåll som ännu inte får bostadsbidrag.

Förslag att slopa förvärvsinkomstavdraget

I regeringens proposition föreslås att förvärvsinkomstavdraget på 300 euro i samband med det allmänna bostadsbidraget slopas. 

Förvärvsinkomstavdraget betyder att FPA drar av 300 euro per månad från varje hushållsmedlems sammanlagda förvärvsinkomster. För närvarande lämnar alltså FPA en del av inkomsterna obeaktade när beloppet av de inkomster som inverkar på bostadsbidraget beräknas. Förvärvsinkomstavdrag kan göras på löneinkomst, på inkomst av näringsverksamhet och på inkomst av jordbruk.

Som en följd av den planerade ändringen minskar hushållets bostadsbidrag om hushållets medlemmar har löneinkomster, inkomster av näringsverksamhet eller inkomster av jordbruk.

Ändringen avses träda i kraft 1.4.2024. Ändringen avses påverka hushållets bostadsbidrag när hushållets bidrag följande gång justeras eller när bidrag beviljas till ett hushåll som ännu inte får bostadsbidrag.

Minskning föreslås av det maximibelopp av boendeutgifterna som beaktas i Helsingfors

Regeringen föreslår att kommungrupperna 1 och 2 för de maximala boendeutgifter som beaktas i samband med det allmänna bostadsbidraget slås ihop och att de maximala boendeutgifterna beaktas enligt nuvarande kommungrupp 2.

I samband med det allmänna bostadsbidraget har för boendeutgifterna fastställts övre gränser, som anger det högsta belopp utifrån vilket bostadsbidrag kan beviljas. Dessa belopp kallas maximala boendeutgifter. 

De maximala boendeutgifter som kan beaktas påverkas bland annat av i vilken kommun bostaden finns. Kommunerna är indelade i fyra grupper enligt hur mycket det kostar att bo i kommunen.

Enligt propositionen föreslås Helsingfors inkluderas i samma kommungrupp som den övriga huvudstadsregionen. Om förslaget förverkligas minskar de maximala boendeutgifter som beaktas för bostadsbidraget för hushåll i Helsingfors en aning.

Som en följd av den planerade ändringen minskar bostadsbidragen för nästan alla hushåll i Helsingfors som får bostadsbidrag.

Ändringen avses träda i kraft 1.4.2024. Ändringen avses påverka hushållets bostadsbidrag när hushållets bidrag följande gång justeras eller när bidrag beviljas till ett hushåll som ännu inte får bostadsbidrag.

Enligt propositionen beviljas allmänt bostadsbidrag hädanefter inte för ägarbostäder

Om det som föreslås i propositionen genomförs slopas rätten till allmänt bostadsbidrag för ägarbostäder.

Ändringen avses träda i kraft 1.9.2024. Enligt det som föreslås blir då augusti 2024 den sista månad för vilken man ännu kan få bostadsbidrag för ägarbostad.

När planeras ändringarna träda i kraft?

Om riksdagen godkänner ändringarna, träder ändringarna i kraft från och med 1.4.2024. Ändringarna avses bli tillämpade när hushållets bostadsbidrag följande gång justeras eller när bidrag beviljas till ett hushåll som ännu inte får bostadsbidrag.

Läs här om när FPA-kunder ska ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget.

Om riksdagen godkänner ändringen om att rätten till bostadsbidrag för ägarbostäder slopas, träder ändringen i kraft från och med 1.9.2024. Enligt det som föreslås blir då augusti 2024 den sista månad för vilken man kan få bostadsbidrag för ägarbostad.

De ändringar som föreslås i propositionen gäller inte bostadsbidraget för pensionstagare.

Närmare information för kunderna:

Senast ändrad 19.10.2023

Vad tycker du om sidan?