Beloppet av det allmänna bostadsbidraget och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Beloppet av det allmänna bostadsbidraget och utbetalning

Uppskatta förmånsbeloppet med en räknare

Till räknaren

Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre år 2024 och bidraget slopas för ägarbostäder år 2025

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att bidragets belopp minskar år 2024. Största delen av ändringarna i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft 1.4.2024 och inverkar på hushållens bostadsbidrag när det justeras nästa gång. Dessutom kommer allmänt bostadsbidrag inte att beviljas för ägarbostäder från 1.1.2025.

Läs mer om ändringarna

Bostadsbidraget kan vara högst 80 procent av boendeutgifterna. Bostadsbidrag betalas inte för alla boendeutgifter, utan det finns godtagbara boendeutgifter som har fastställts för olika boendeformer. Man kan få bidrag för till exempel hyran eller vederlaget.

Hur beräknas bostadsbidragets belopp?

Bostadsbidragets belopp räknas ut så här: Från de godtagbara boendeutgifterna drar man först av en bassjälvriskandel. Bostadsbidraget är 80 procent av den summa som blir kvar.

Maximala boendeutgifter

För boendeutgifterna har fastställts en övre gräns, som anger det högsta belopp utifrån vilket bostadsbidrag kan beviljas. Dessa belopp kallas maximala boendeutgifter.

Du kan få bostadsbidrag för högst de maximala boendeutgifterna, även om dina faktiska boendeutgifter skulle vara större.

Bassjälvrisk

Bassjälvriskens storlek beror på

  • hushållets månadsinkomster till bruttobelopp, alltså före skatt.
  • antalet vuxna och barn i hushållet.

Ju högre inkomsterna är desto högre är bassjälvrisken. Om du har mycket låga inkomster beaktas ingen bassjälvrisk alls.

Behöver du mer utförlig information? Läs mer om beräkningsformlerna för bostadsbidraget.

Hyresgäst som bor ensam

Jan bor ensam i en hyresbostad i Åbo. Hyran för bostaden är 700 euro per månad. Jans bruttoinkomst är 800 euro per månad. Eftersom Jan har låga inkomster beaktas ingen bassjälvrisk.

I Jans fall kan man godkänna högst 447 euro i månaden som boendeutgifter. Bostadsbidragets belopp räknas alltså ut enligt de maximala boendeutgifterna. Det räknas inte ut enligt hans hyra på 700 euro.

Jans bostadsbidrag är 80 procent av de maximala boendeutgifterna, alltså 447 euro x 0,80 = 357,60 euro i månaden. För sitt boende betalar Jan själv 342,40 euro per månad (700 euro – 357,60 euro = 342,40 euro).

Beskattningen av bostadsbidrag

Bostadsbidraget är skattefri inkomst.

Utbetalning av bostadsbidrag

FPA betalar bostadsbidraget till ditt konto den första bankdagen i månaden. Om du beviljas bostadsbidrag retroaktivt betalas det retroaktiva bidraget genast. Bostadsbidrag kan betalas retroaktivt för högst 1 månad.

FPA meddelar uppgifter om utbetalda bostadsbidrag till inkomstregistret inom 5 dagar från utbetalningsdagen.

Om bostadsbidragets belopp är under 15 euro i månaden betalas det inte ut.

Om FPA har beviljat grundläggande utkomststöd i förskott mot emotsett bostadsbidrag drar FPA av det beviljade utkomststödet från bostadsbidraget.

Betalning av bostadsbidrag till hyresvärden

PA kan betala bostadsbidraget till hyresvärdens konto om du har gett ditt tillstånd för det.

FPA kan betala bostadsbidraget direkt till hyresvärden också i sådana fall att hyran har blivit obetald 2 månader i följd. I en sådan situation kontaktar vi dig innan betalningen överförs till hyresvärden.

Beräkningsformler

Bostadsbidragets belopp beräknas enligt formeln 0,8 x (godtagbara boendeutgifter – bassjälvrisken).

Om de godtagbara boendeutgifterna är större än de maximala boendeutgifterna beräknas bidragsbeloppet enligt de maximala boendeutgifterna.

Godtagbara boendeutgifter enligt boendeform

Övre gränser för godtagbara boendeutgifter, alltså de maximala boendeutgifterna

Formeln för beräkning av bassjälvrisken är 0,42 x [T – (667 + 111 x A + 246 x L)], där

T = hushållets sammanlagda inkomster
A = antalet vuxna
L = antalet barn
667 euro är ett konstant belopp.

Den inkomst som berättigar till fullt bostadsbidrag är 667 euro, med ett tillägg på 111 euro för varje vuxen som hör till hushållet och på 246 euro för varje barn som hör till hushållet. Beloppen är bundna till folkpensionsindex (Om FPA).

Senast ändrad 12.1.2024

Vad tycker du om sidan?