Beloppet av det allmänna bostadsbidraget och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Beloppet av det allmänna bostadsbidraget och utbetalning

Uppskatta beloppet av bostadsbidraget

Gå till räknaren

Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre år 2024

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att bidragets belopp minskar under 2024. Största delen av ändringarna trädde i kraft 1.4.2024. Om du redan får allmänt bostadsbidrag påverkar nedskärningarna ditt bidrag när bidraget justeras 1.4.2024 eller senare. Allmänt bostadsbidrag kommer från 1.1.2025 inte längre att utbetalas för ägarbostäder.

Läs mer om ändringarna

Det allmänna bostadsbidraget kan vara högst 70 procent av boendeutgifterna från och med 1.4.2024.

Om du beviljats allmänt bostadsbidrag innan 1.4.2024 kan bidragsbeloppet vara upp till 80 procent av dina boendeutgifter. Beloppet av ditt bidrag minskar när ditt hushåll nästa gång ansöker om justering av bostadsbidraget. När bidraget justeras 1.4.2024 eller senare ersätts högst 70 procent av boendeutgifterna.

Bostadsbidrag betalas inte för alla boendeutgifter, utan det finns godtagbara boendeutgifter som har fastställts för olika boendeformer. Man kan få bidrag för till exempel hyran.

Hur beräknas det allmänna bostadsbidragets belopp?

Från 1.4.2024 räknas beloppet av det allmänna bostadsbidraget enligt följande: Från de godtagbara boendeutgifterna drar man först av en bassjälvriskandel. Bidragets belopp är 80 procent av det belopp som blir kvar.

Om du beviljats allmänt bostadsbidrag innan 1.4.2024 kan bidragsbeloppet vara upp till 80 procent av dina boendeutgifter. Beloppet av ditt bidrag minskar när ditt hushåll nästa gång ansöker om justering av bostadsbidraget. När bidraget justeras 1.4.2024 eller senare ersätts högst 70 procent av boendeutgifterna.

Du kan uppskatta bostadsbidragets belopp med en räknare. Om du vill uppskatta vad beloppet av ditt bidrag kommer att vara efter ändringarna ska du ange 1.4.2024 eller ett senare datum som starttidpunkt. Det resultat som räknaren ger är alltid en uppskattning.

Maximala boendeutgifter

För boendeutgifterna har fastställts en övre gräns, som anger det högsta belopp utifrån vilket bostadsbidrag kan beviljas. Dessa belopp kallas maximala boendeutgifter.

Du kan få bostadsbidrag för högst de maximala boendeutgifterna, även om dina faktiska boendeutgifter skulle vara större.

Bassjälvrisk

Bassjälvriskens storlek beror på

  • hushållets månadsinkomster till bruttobelopp, alltså före skatt.
  • antalet vuxna och barn i hushållet.

Ju högre inkomsterna är desto högre är bassjälvrisken. Om du har mycket låga inkomster beaktas ingen bassjälvrisk alls.

Behöver du mer utförlig information? Läs mer om beräkningsformlerna för bostadsbidraget.

Hyresgäst som bor ensam

Jan bor ensam i en hyresbostad i Åbo. Hyran för bostaden är 700 euro i månaden. Jans bruttoinkomster är 279,38 euro i månaden. Eftersom Jan har låga inkomster beaktas ingen bassjälvrisk.

I Jans fall kan man godkänna högst 447 euro i månaden som boendeutgifter. Bostadsbidragets belopp räknas alltså ut enligt de maximala boendeutgifterna. Det räknas inte ut enligt hans hyra på 700 euro.

Jans bostadsbidrag är 70 procent av de maximala boendeutgifterna, alltså 447 euro x 0,70 = 312,90 euro i månaden. För sitt boende betalar Jan själv 387,10 euro i månaden (700 euro – 312,90 euro = 387,10 euro).

Beskattningen av allmänt bostadsbidrag

Allmänt bostadsbidrag är skattefri inkomst.

Utbetalning av allmänt bostadsbidrag

FPA betalar det allmänna bostadsbidraget till ditt konto den första bankdagen varje månad. Om du beviljas bostadsbidrag retroaktivt betalas det retroaktiva bidraget genast. Bostadsbidrag kan betalas retroaktivt för högst 1 månad.

FPA meddelar uppgifter om utbetalda bostadsbidrag till inkomstregistret inom 5 dagar från utbetalningsdagen.

Om bostadsbidragets belopp är under 15 euro i månaden betalas det inte ut.

Om FPA har beviljat grundläggande utkomststöd i förskott mot emotsett bostadsbidrag drar FPA av det beviljade utkomststödet från bostadsbidraget.

Betalning av bostadsbidrag till hyresvärden

PA kan betala bostadsbidraget till hyresvärdens konto om du har gett ditt tillstånd för det.

FPA kan betala bostadsbidraget direkt till hyresvärden också i sådana fall att hyran har blivit obetald 2 månader i följd. I en sådan situation kontaktar vi dig innan betalningen överförs till hyresvärden.

Beräkningsformler

Det allmänna bostadsbidragets belopp beräknas från och med 1.4.2024 enligt formeln 0,7 x (godtagbara boendeutgifter – bassjälvrisken). Bostadsbidragets belopp beräknas fram till den 31.3.2024 enligt formeln 0,8 x (godtagbara boendeutgifter – bassjälvrisken).

  • Om de godtagbara boendeutgifterna är större än de maximala boendeutgifterna beräknas bidragsbeloppet enligt de maximala boendeutgifterna.

Godtagbara boendeutgifter enligt boendeform

Övre gränser för godtagbara boendeutgifter, alltså de maximala boendeutgifterna

Bassjälvriskens belopp beräknas enligt nedanstående formler, där

T = hushållets sammanlagda inkomster
A = antalet vuxna
L = antalet barn
667 euro är ett konstant belopp.

från 1.4.2024Bassjälvrisken = 0,5 x [T – (667 + 94 x A + 296 x L)]
1.1–31.3.2024Bassjälvrisken = 0,42 x [T - (667 + 111 x A + 246 x L)]

Före 1.4 är den inkomst som berättigar till fullt bostadsbidrag 667 euro, med ett tillägg på 111 euro för varje vuxen som hör till hushållet och på 246 euro för varje barn som hör till hushållet. Beloppen är bundna till folkpensionsindex (Om FPA).

Från och med 1.4 är den inkomst som berättigar till fullt bostadsbidrag 667 euro, med ett tillägg på 94 euro för varje vuxen som hör till hushållet och på 296 euro för varje barn som hör till hushållet. Beloppen är bundna till folkpensionsindex (Om FPA).

Senast ändrad 23.5.2024