Handikappbidrag för barn, belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Belopp och utbetalning

Handikappbidraget för barn under 16 år är graderat i tre nivåer utifrån barnets behov av vård, omvårdnad och rehabilitering.  När bidragsnivån bestäms, beaktas alltid barnets situation som helhet. 

Handikappbidrag med grundbelopp

Handikappbidraget med grundbelopp är 108,89 euro/månad.

Det här grundbidraget kan beviljas om funktionsnedsättningen eller sjukdomen innebär att barnet har behov av vård minst varje vecka.

Handikappbidrag med grundbelopp kan beviljas exempelvis

  • ett barn över 5 år som trots aktiv behandling kissar i sängen flera gånger i veckan i minst ett halvt år
  • ett barn som har en svår spannmåls- eller mjölkallergi
  • ett barn som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett större behov av regelbundet stöd, handledning och tillsyn i samband med dagliga aktiviteter än andra barn i samma ålder.

Handikappbidrag med förhöjt belopp

Handikappbidraget med förhöjt belopp är 254,10 euro/månad.

Det höjda bidraget kan beviljas om det vårdbehov som beror på barnets funktionsnedsättning eller sjukdom är krävande eller tar mycket tid varje dag.

Handikappbidrag med förhöjt belopp kan beviljas exempelvis

  • ett barn med diabetes som behandlas med insulin
  • ett barn med utvecklingsstörning vars funktionsnedsättning är så svår att barnet varje dag behöver tidskrävande hjälp och handledning i de dagliga aktiviteterna samt rehabilitering
  • ett barn som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett mycket stort behov av stöd, handledning och tillsyn i samband med dagliga aktiviteter i förhållande till sin ålder.

Handikappbidrag med högsta belopp

Handikappbidraget med högsta belopp är 492,71 euro/månad.

Det högsta bidraget kan beviljas om den vård som barnet behöver på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom måste ges dygnet runt.

Handikappbidrag med högsta belopp kan beviljas exempelvis

  • ett barn med en svår syn- och hörselskada
  • ett barn med svår autism som hela tiden behöver handledning och tillsyn.

Särskilda kostnader

Ett barn som har rätt till handikappbidrag med grundbelopp och vars sjukdom eller funktionsnedsättning dessutom månatligen medför särskilda kostnader som är minst lika stora som handikappbidraget med förhöjt belopp kan i stället få handikappbidrag med förhöjt belopp.

Som särskilda kostnader räknas till exempel sjukvårds- och läkemedelskostnader som man själv måste betala. I samband med handikappbidraget beaktas däremot inte inkomstbortfall, kostnader för fritidsaktiviteter, kostnader för naturprodukter eller avgifter för rehabiliterande dagvård.

Utbetalning

Handikappbidraget betalas ut den 7:e dagen i månaden. Om det inte är en bankdag betalas bidraget ut föregående bankdag.

Handikappbidraget är skattefri inkomst.

Hur inkomster och andra förmåner inverkar

Föräldrarnas och barnets inkomster eller förmögenhet inverkar inte på rätten till handikappbidrag för personer under 16 år.

Om barnet på grund av samma sjukdom eller funktionsnedsättning får ett vårdbidrag eller mentillägg från olycksfalls- eller trafikförsäkringen dras det av från handikappbidragets belopp.

En motsvarande utländsk förmån som barnet får på grund av sjukdomen eller funktionsnedsättningen dras också av från handikappbidraget.

Senast ändrad 1.1.2024

Vad tycker du om sidan?