Handikappbidrag för vuxna, belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Belopp och utbetalning

Handikappbidraget är graderat i tre nivåer enligt den olägenhet, det hjälpbehov och det behov av handledning och tillsyn som funktionsnedsättningen eller sjukdomen medför. Särskilda kostnader som beror på funktionsnedsättningen eller sjukdomen kan höja bidragsnivån från grundbelopp till förhöjt belopp. När bidragsnivån bestäms, beaktas alltid den sökandes situation som helhet. 

Handikappbidrag med grundbelopp

Handikappbidraget med grundbelopp är 108,89 euro/månad.

Det här grundbidraget kan beviljas en person

 • vars funktionsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom är nedsatt i minst ett år utan avbrott och
 • vars sjukdom eller funktionsnedsättning medför väsentlig olägenhet.

Personen kan till exempel

 • på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom ha svårigheter att koncentrera sig på aktiviteter som kräver fortlöpande uppmärksamhet
 • ha diabetes som kräver insulinbehandling och som orsakar följdsjukdomar
 • på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom behöva mer tid än normalt för att utföra olika dagliga aktiviteter eller behöva något hjälpmedel för att klara av sådana aktiviteter
 • klara av att självständigt lösa rutinproblem, men ha problem med att utföra komplicerade uppgifter.

Handikappbidrag med förhöjt belopp

Handikappbidraget med förhöjt belopp är 254,10 euro/månad.

Det höjda bidraget kan beviljas en person

 • vars funktionsnedsättning eller sjukdom medför betydande olägenhet eller behov av regelbunden handledning och tillsyn
 • som behöver regelbunden hjälp med personliga aktiviteter i det dagliga livet.

Personen kan till exempel behöva

 • hjälp varje vecka med av- och påklädning, personlig hygien, förflyttning eller social interaktion
 • instruktioner och påminnelser för att hålla dygnsrytmen, för att komma ihåg att ta sina mediciner eller för att klara av andra dagliga aktiviteter som sker vid bestämda klockslag.

Om behovet av handledning och hjälp gäller enbart hushållsarbete och skötsel av ärenden kan handikappbidrag med förhöjt belopp inte beviljas.

Handikappbidrag med förhöjt belopp kan beviljas också i sådana fall då personen har rätt till handikappbidrag med grundbelopp och sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför fortlöpande merkostnader som är minst lika stora som det höjda bidraget.

Handikappbidrag med högsta belopp

Handikappbidraget med högsta belopp är 492,71 euro/månad.

Det högsta bidraget kan beviljas den som

 • har en svår funktionsnedsättning
 • dagligen behöver mycket hjälp, handledning och tillsyn i samband med personliga aktiviteter i det dagliga livet, såsom av- och påklädning, personlig hygien, förflyttning och social interaktion
 • är blind, rörelsehindrad eller barndomsdöv
 • inte kan använda sina ben för att röra sig.

Personen kan till exempel behöva

 • ständig vård och omvårdnad dygnet runt på grund av sin sjukdom
 • tidskrävande handledning i olika dagliga aktiviteter.

Särskilda kostnader

Om du har rätt till handikappbidrag med grundbelopp och sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför särskilda kostnader, kan du i stället få handikappbidrag med förhöjt belopp. Det högsta bidraget kan inte beviljas på grundval av särskilda kostnader.

De särskilda kostnaderna ska varje månad vara minst lika stora som det höjda bidraget. Som särskilda kostnader räknas till exempel sjukvårds- och läkemedelskostnader samt kostnader för hemservice och hemsjukvård.

Utbetalning

Handikappbidraget betalas ut den 7:e dagen i månaden. Om det inte är en bankdag betalas bidraget ut föregående bankdag.

Handikappbidraget betalas in på kundens konto. Till den som är under 18 år betalas handikappbidraget in på det konto som vårdnadshavaren uppgett.

Handikappbidraget är skattefri inkomst.

Hur inkomster och andra förmåner inverkar

Inkomster och förmögenhet inverkar inte på rätten till handikappbidrag. 

Om du på grund av samma sjukdom eller funktionsnedsättning får ett vårdbidrag eller mentillägg från olycksfalls- eller trafikförsäkringen dras det av från handikappbidragets belopp.

En motsvarande utländsk förmån som du får på grund av sjukdomen eller funktionsnedsättningen dras också av från handikappbidraget.

Läs mer